Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Opublikowano listy ran­kingowe dla studiów I i II stopnia oraz jed­nolitych magisterskich!

W piątek, 14 września 2018 roku zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w dodatkowym naborze SIERPNIOWYM (na zasadach dotyczących obywateli polskich, studia prowadzone w języku polskim). Informacje dotyczące wyniku kwalifikacji kandydata dostępne są na stronach systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) w części: „katalog studiów 2018/2019" » „studia w języku polskim" » „dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich", w kartach poszczególnych studiów, w zakładce „wyniki".

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach ERK informację o wyniku kwalifikacji.

Zostałeś przyjęty na studia? Gratulujemy!

Osoby przyjęte na studia są zobowiązane do wypełnienia w swoim koncie ERK, w odpowiedniej karcie rejestracji, formularza znajdującego się w zakładce „dane do wpisu", dostarczenia kompletu dokumentów oraz dokonania wpisu na studia w jednostce prowadzącej wpisy – w terminie podanym w komunikacie w koncie ERK.

Wpis i wymagane dokumenty: na ostatniej stronie podania ERK znajdziesz listę dokumentów, jakie powinieneś do niego załączyć (możesz ją już teraz zobaczyć w karcie studiów w katalogu ERK w zakładce „wymagane dokumenty"). Z całym kompletem dokumentów udaj się między 17 a 19 września do właściwego sekretariatu, którego adres znajdziesz również na podaniu ERK. Nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia – wpisu na studia możesz dokonać tylko na właściwym wydziale.

Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj. Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą, kurierem lub e-mailem.

Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na studia. Wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.

Umowa o warunkach odpłatności: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Umowa dotyczy zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu czy zaliczania zajęć poza programem studiów.

Uwierzytelnianie dokumentów: zwróć uwagę, że wśród wymaganych dokumentów przy wpisie na studia należy złożyć między innymi kopie świadectwa dojrzałości (studia I stopnia i jednolite magisterskie), dyplomu (studia II stopnia) i dowodu tożsamości. Uwierzytelniania kserokopii dokumentów dokonują sekretariaty, w których dokonuje się wpisów na studia. Przynieś kopie i pamiętaj, że przy wpisie będą również potrzebne oryginały dokumentów do wglądu.

Co po wpisie: aby ułatwić ci pierwsze kroki w naszej uczelni, zebraliśmy najważniejsze dla nowo przyjętych studentów informacje m.in. w sprawie stypendiów, akademików, legitymacji czy USOS i przygotowaliśmy krótki przewodnik, który możesz przeczytać na tej stronie: [Studia I stopnia i jednolite, Studia II stopnia] » Co po wpisie?. Odwiedź stronę dla studentów: www.studiuje.uj.edu.pl.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów (19 września późnym popołudniem) będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Jeśli mimo to nie uda ci się dostać na wymarzony kierunek, sprawdź listę studiów, które będą jeszcze prowadzić nabór –  ogłosimy je już 14 września.

A co, jeśli się nie dostałeś?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów, braku miejsc lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia prowadzące WRZEŚNIOWY nabór dodatkowy, które pojawią się już w tym tygodniu na naszych stronach internetowych www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz stronach ERK.

Pytania i odpowiedzi

Data opublikowania: 14.09.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik