Czerwona ikona 'N'Informacja dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.Studia II stopnia

Czerwona ikona N

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim.

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany. Do podjęcia studiów wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego.

Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Trwają dwa lata i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są w tygodniu – (dawniej nazywane studiami wieczorowymi) lub w weekendy (dawniej nazywane studiami zaocznymi) – dla ułatwienia, w katalogu studiów, który jest dostępny w systemie ERK, można znaleźć taką informację dla studiów niestacjonarnych.

Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl.

Przebieg rekrutacji na studia II stopnia opisano w kolejnych częściach tej sekcji.