Czerwona ikona 'N'Informacja dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty, które niezależnie od wybranego kierunku musi przedłożyć każdy kandydat na studia. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można w karcie wybranych studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Jedynie kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu zobowiązani są dostarczyć dokumenty już na etapie potwierdzania rejestracji. Kandydaci na pozostałe studia wymagane dokumenty składają dopiero do wpisu na studia.

Dla potwierdzenia rejestracji należy zeskanować i przesłać w jednym pliku PDF na adres e-mail rekrutacja@uj.edu.pl następujące dokumenty:

 

Przed przyjazdem do Polski i wpisem

Do wpisu na studia wymagany jest do wglądu komplet dokumentów w oryginale. Aby uniknąć problemów z gromadzeniem kompletu dokumentów, przez które wpis może być niemożliwy, przygotuj wcześniej zwłaszcza te, których nie możesz zdobyć w Polsce. Jest to przede wszystkim apostille lub legalizacja do dyplomu ukończenia studiów oraz transkryptu ocen. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Pamiętaj również, że podczas wpisu musisz posiadać ważny paszport lub dokument tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej).

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do odpowiedniego sekretariatu z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami (adres sekretariatu znajduje się w zakładce „adresy i telefony" w karcie rejestracji w systemie ERK). Sekretariat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie. Jeśli masz trudności z przyjazdem do Polski w celu dokonaniu wpisu, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia (rekrutacja@uj.edu.pl).

Dla wybranych studiów kandydaci dokonując wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy").

Każdy kandydat, podczas wpisu na studia musi podpisać umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim. Treść umowy dotyczy zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (m.in. powtarzania określonych zajęć przez studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych lub prowadzenia studiów w języku obcym).

Z wzorami umów dla poszczególnych trybów studiów można się zapoznać tutaj.


Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata (podanie ERK)

Podanie ERK można pobrać jako plik PDF po dokonaniu rejestracji na studia. Zaloguj się do konta ERK, wybierz „moje rejestracje", wejdź do karty danej rejestracji, przejdź do zakładki „wymagane dokumenty" i pobierz podanie ERK. Pamiętaj, żeby po wydrukowaniu podpisać je na wszystkich stronach.

Sprawdź, czy na podaniu ERK twoje imię i nazwisko są napisane zgodnie z transkrypcją w paszporcie. Jeśli zauważysz błąd, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia.

Przy rejestracji prześlij skan tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Paszport lub dowód tożsamości

Powinien to być dokument uprawniający do samodzielnego przekraczania granicy. Ten dokument nie wymaga tłumaczenia.

Przy rejestracji prześlij skan strony ze zdjęciem z tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Dyplom studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu

Jeżeli ukończyłeś studia i zdałeś wszystkie egzaminy, a czekasz już tylko na wydanie dokumentu – możesz przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie, a sam dokument donieść najpóźniej 28 września. Pamiętaj, że na zaświadczeniu muszą się znaleźć informacje o zdaniu egzaminu dyplomowego i o uzyskanych wynikach: średniej ze studiów, ocenie z egzaminu dyplomowego, ocenie z pracy dyplomowej, ocenie na dyplomie oraz przewidywany termin wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Przy rejestracji prześlij skan tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Apostille lub legalizacja dla dyplomu wydanego poza granicami Polski

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy zdobyć dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom otrzymałeś na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Pamiętaj, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli twój dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że powinieneś zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Przy rejestracji prześlij skan tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski (oprócz paszportu czy też innego dokumentu tożsamości) powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub konsulat. Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność twojego dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument.

Przy rejestracji prześlij skan tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Fotografia

Fotografia powinna być wykonana bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych – zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm). 

Jeśli posiadasz już elektroniczną legitymację Uniwersytetu Jagiellońskiego fotografia nie jest wymagana.

do góry ↑

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Jeśli przystępowałeś do rozmowy kwalifikacyjnej, nie musisz okazywać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Jeśli natomiast w przypadku twojego kierunku o przyjęciu decydowała kolejność rejestracji (Wydział Nauk o Zdrowiu), konieczne jest złożenie jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia.

do góry ↑

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Nie wszystkie studia wymagają takich zaświadczeń.

Jedynie kandydaci na takie studia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Po dokonaniu wpisu i wykonaniu badań kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w trybie oraz terminie określonym w harmonogramie do jednostki dokonującej wpisów. Informacja o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce "zasady kwalifikacji" » „kryteria formalne" w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia można znaleźć tutaj.

do góry ↑

Dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce

Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować okres przynajmniej pierwszego roku studiów. Takim dokumentem jest na przykład Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeżeli podczas wpisu na studia nie posiadasz jeszcze polisy ubezpieczeniowej, to do kompletu dokumentów składanych do wpisu na studia powinieneś dołączyć odpowiednie oświadczenie, w którym zobowiążesz się do dostarczenia polisy ubezpieczeniowej do jednostki dokonującej wpisu na studia do 28 września. 

do góry ↑

Skierowanie – w przypadku kandydatów kierowanych na studia

Wymagane w przypadku kandydatów kierowanych na studia. Skierowanie na studia wydawane jest przez kierownika Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej lub kierownika szkoły językowej, w której przyszli stypendyści odbywają kurs przygotowawczy, a otrzymuje je kandydat podejmujący studia:

  • jako stypendysta strony polskiej (stypendysta Rządu Polskiego);
  • jako stypendysta strony wysyłającej (stypendysta rządu innego państwa);
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (stypendysta Rządu Polskiego);
  • stypendyści innych programów jak np. Programu im. Stefana Banacha lub Programu im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Sprawami tych stypendiów w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Jeżeli nie jesteś kierowany na studia przez żadną jednostkę, wówczas ten dokument cię nie obowiązuje.

Skierowanie na studia zazwyczaj przesyłane jest przez wyżej wymienione jednostki do Działu Rekrutacji na Studia. Tym samym często kandydaci w dniu wpisu nie mogą przedstawić tego dokumentu. Dlatego też powinni podczas wpisu podpisać odpowiednie oświadczenie mówiące o tym, że skierowanie na studia zostanie dostarczone do jednostki odpowiedzialnej za wpisy na studia nie później niż 28 września.

Jeżeli podczas rejestracji na studia zaznaczyłeś, że otrzymasz imienne skierowanie na studia, a okazało się, że popełniłeś błąd; lub jeśli wybrałeś nieprawidłowe zasady finansowania studiów – powinieneś poinformować jednostkę dokonującą wpisu na studia o takiej sytuacji. 

do góry ↑