Czerwona ikona 'N'Informacja dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.Studia III stopnia

Czerwona ikona 'N'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) trwają zwykle cztery lata, są tworzone w określonych dziedzinach i dyscyplinach, prowadzą do otwarcia przewodu doktorskiego i do uzyskania stopnia naukowego doktora. Mogą je podjąć osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny i zainteresowane samodzielną pracą badawczą. Od 1 października 2014 roku studia doktoranckie mogą podejmować również beneficjenci programu „Diamentowy Grant", którzy nie posiadają jeszcze tytułu magistra. Studia doktoranckie są najpopularniejszym (choć nie jedynym) sposobem uzyskania stopnia naukowego doktora w Polsce. Mogą je podejmować obywatele polscy oraz cudzoziemcy.

Większość studiów doktoranckich prowadzi rekrutację dla wszystkich kandydatów zgodnie z takim samym procesem rekrutacyjnym, niezależnie od posiadanego obywatelstwa oraz języka prowadzenia studiów.

W tej części strony: Studia III stopnia znajdziesz szczegółowy harmonogram rekrutacji, przewodnik krok po kroku po rejestracji, opis możliwych elementów branych pod uwagę podczas ustalania wyniku kwalifikacji oraz listę wymaganych dokumentów.