Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Konkursy

Co daje osiągnięcie w konkursie?

Kandydaci posiadający tytuł laureata konkursu uwzględnianego w Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymują pierwszeństwo na listach rankingowych na wybranych kierunkach studiów, zgodnie z porozumieniami zawartymi z organizatorami i regulaminami konkursów.

Jak skorzystać z uprawnienia?

Po pierwsze należy upewnić się, że spełnione są kryteria formalne obowiązujące na wybranych studiach. Osiągnięcie nie zwalnia kandydata np. na dietetykę prowadzoną przez Wydział Lekarski z posiadania wyniku maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym (więcej o kryteriach formalnych).

Po drugie, trzeba wziąć udział w rekrutacji, czyli: założyć konto w systemie ERK, uzupełnić dane (zwłaszcza te dotyczące osiągnięcia), zarejestrować się na studia i potwierdzić rejestrację przez dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczyć dyplom laureata konkursu w terminie określonym w harmonogramie, przed ogłoszeniem list rankingowych. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia, przy wpisie na studia trzeba okazać oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcie.

Konkursy honorowane w UJ:

 • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (Uni­wer­sy­tet Jagielloński) »

  www.konkurs.uj.edu.pl

  Laureaci otrzymują indeksy na wybrane jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim przyznane zgodnie z regulaminem konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas maturalnych przystępujących do egzaminu maturalnego w danym roku konkursowym.

  Ważne: laureaci Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim są przyjmowani tylko na ten kierunek studiów, na który otrzymali indeks, po spełnieniu kryteriów formalnych ubiegania się o przyjęcie na te studia.

  Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków

 • Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów Polskich (Fundacja Sha­lom) »

  shalom.org.pl/

  Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku judaistyka prowadzone przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs ten przeznaczony jest dla osób, które uzyskały świadectwo maturalne najwcześniej w roku 2010. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego. Konkurs organizowany jest co 2 lata (ostatnia edycja konkursu miała miejsce w 2014 roku).

 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej (Wydział Chemii Uni­wer­sy­tetu Jagiellońskiego) »

  www.prochemia.org/index.php/konkurs

  Laureaci konkursu dla klas trzecich otrzymują indeksy na kierunkach chemia lub ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia, stacjonarne prowadzonych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich liceów ogólnokształcących. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata (począwszy od roku 2011).

  Wydział Chemii UJ
  Zakład Dydaktyki Chemii
  ul. R. Ingardena 3
  30-060 Kraków
  konkurs@chemia.uj.edu.pl

 • Konkurs „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku" (Rada Programowa Związku Górnośląskiego) »

  slaskaolimpiada.cba.pl/

  Uniwersytet Jagielloński uwzględnia wyniki konkursu w postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia pierwszego stopnia w ramach następujących kierunków:

  • Wydział Historyczny — etnologia i antropologia kulturowa; historia; historia sztuki; ochrona dóbr kultury;
  • Wydział Polonistyki — filologia polska, specjalności: antropologiczno-kulturowa i nauczycielska; polonistyka-komparatystyka (specjalność do wyboru); kulturoznawstwo » teksty kultury; wiedza o teatrze;
  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi — geografia.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego (począwszy od roku 2012).

  Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
  ul. Ligonia 7
  40-036 Katowice
  slaskaolimpiada@wp.pl

 • Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" (Fundacja Centrum Solidarności) »

  olimpiadasolidarnosci.pl/

  Konkurs jest adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych i trzecich klas technikum. Nagrodami dla laureatów konkursu są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach: europeistyka (1 miejsce), relacje międzykulturowe (1 miejsce), kulturoznawstwo – specjalność kulturoznawstwo międzynarodowe (1 miejsce), politologia (1 miejsce) oraz historia (3 miejsca). Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego (począwszy od roku 2017).

  Fundacja Centrum Solidarności
  ul. Wały Piastowskie 24
  80-855 Gdańsk
  kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl

 • Konkurs „Fizyczne Ścieżki" (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) »

  www.fizycznesciezki.pl

  Uniwersytet Jagielloński uwzględnia wyniki konkursu w postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia pierwszego stopnia w ramach następujących kierunków: astronomia; biofizyka; fizyka; informatyka.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego (począwszy od roku 2013).

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  Dział Edukacji i Szkoleń
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock
  tel.: +48 22 273 16 12

  fizycznesciezki@ncbj.gov.pl

 • Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury." (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) »

  konkurswpuj.wordpress.com/

  Laureaci konkursu otrzymują indeksy na czterech kierunkach prowadzonych na Wydziale Polonistyki UJ: filologia polska, specjalności: antropologiczno-kulturowa i nauczycielska, polonistyka-komparatystyka (specjalność do wyboru) oraz kulturoznawstwo » teksty kultury (stacjonarne studia pierwszego stopnia). Konkurs przeznaczony jest dla uczniów liceów ogólnokształcących. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata (począwszy od roku 2013).

  Wydział Polonistyki UJ
  ul. Gołębia 16
  31-007 Kraków
  tel.: +48 881 007 064
  konkurs.swiatukryty.wp.uj@gmail.com

 • Konkurs „Zarządzanie informacją" (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) »

  www.inib.uj.edu.pl

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego - eliminacji w formie pisemnego testu i drugiego - finału w formie ustnej. Nagrodą są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ na kierunku zarządzanie informacją.

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  ul. Łojasiewicza 4, pok. 3.204
  30-348 Kraków
  tel.: +48 12 664 55 23, 664 58 46

 • Konkurs Wiedzy Etnologicznej (Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego) »

  http://www.etnologia.uj.edu.pl/rekrutacja/konkurs

  Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zwracanie uwagi na zależność między przynależnością do kultury regionu a poczuciem przynależności i tożsamości narodowej. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w województwie małopolskim. Nagrodą dla uczniów, którzy otrzymali tytuł laureata, jest 5 indeksów na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
  ul. Gołębia 9, pok. 6
  31-007 Kraków
  tel.: +48 12 663 15 30, 663 15 31

 • Konkurs "Olimpiada Wiedzy o Mediach" (Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski) »

  http://owm.edu.pl/

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów, a laureaci 3 najwyższych miejsc otrzymają indeks na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata (począwszy od roku 2015).

  Instytut Dziennikarstwa
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Nowy Świat 69
  00-927 Warszawa

 • Konkurs Geologiczno-Środowiskowy (Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego) »

  geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/muzeum2/konkurs/

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodą dla Laureatów konkursu z miejsc 1-3 jest 9 indeksów na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku geologia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ. Konkurs rozgrywany jest w Muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w komórkach regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB): Oddziałach Dolnośląskim (Wrocław), Geologii Morza (Gdańsk), Górnośląskim (Sosnowiec), Karpackim (Kraków), Świętokrzyskim (Kielce) oraz w Zakładzie Regionalnym Geologii Pomorza (Szczecin).

  Muzeum Geologiczne PIG-PIB
  ul. Rakowiecka 4
  00-975 Warszawa
  tel.: +48 12 663 15 30, 663 15 31

 • Turniej Młodych Fizyków (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk) »

  tmf.org.pl

  Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowane w Polsce od 1990 roku w powiązaniu z Międzynarodowym Turniejem Młodych Fizyków. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Fizyczne we współpracy z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nagrodami dla laureatów Turnieju są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – astronomia, biofizyka, fizyka, informatyka, studia matematyczno-przyrodnicze, zaawansowane materiały i nanotechnologia. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego (począwszy od rekrutacji 2017/2018).

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
  tmf@ptf.net.pl

 • Wojewódzki Konkurs „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" (Fundacja Underground, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie NSZ 1980) »

  www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=12394

  Wojewódzki Konkurs „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci konkursu otrzymują indeksy na czterech kierunkach prowadzonych na Wydziale Polonistyki UJ: filologia polska, specjalności: antropologiczno-kulturowa i nauczycielska, polonistyka-komparatystyka (specjalność do wyboru) oraz kulturoznawstwo » teksty kultury (stacjonarne studia pierwszego stopnia). Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego (począwszy od roku 2016).

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej (Magazyn Psychologiczny „Charaktery”) »

  charaktery.eu/turniej-psychologiczny/o-turnieju

  Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne jednolite studia magisterskie, na kierunku psychologia prowadzone przez Wydział Filozoficzny. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których program nauczania kończy się maturą. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

  Przywileje w rekrutacji na UJ obowiązują od rekrutacji 2018/2019 i dotyczą laureatów konkursu z roku szkolnego 2017/2018.

  „Charaktery” Sp. z. o.o
  ul. Paderewskiego 40
  25-502 Kielce
  tel.: +48 41 343 28 42
  turniej@charaktery.com.pl

Pamiętaj, że:

 • Dyplom lub zaświadczenie z konkursu dostarczasz w terminie rejestracji do Działu Rekrutacji na Studia albo osobiście albo wysyłasz skan mailem.
 • Musisz spełnić warunek formalny, jeżeli obowiązuje, na dany kierunek studiów.