Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – Białoruś

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Atestacie, wyrażone w skali 1–10, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na CT (skala 1–100) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Atestat
Poziom rozszerzony CT

Wyniki uzyskane w ramach Atestatu i CT są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy P = ocena z Atestat • 10
Poziom rozszerzony R = wynik z przedmiotu CT 

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przypo­rząd­kowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Przedmiot egzaminacyjny Atestatu/CT
biologia биология/біялогія
chemia химия/хімія
fizyka физика/фізіка
filozofia decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
geografia география/геаграфія
historia всемирная история/сусветная гісторыя
historia muzyki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
historia sztuki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
informatyka информатика/інфарматыка
język angielski английский язык/англійская мова
język francuski французский язык/французская мова
język hiszpański испанский язык/іспанская мова
język łaciński i kultura antyczna decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
język niemiecki немецкий язык/нямецкая мова
język polski белорусский язык/беларуская мова*
język rosyjski русский язык/руская мова
język włoski decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
matematyka математика/матэматыка
wiedza o społeczeństwie oбществоведение/грамадазнаўства

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłać na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany Atestatu i CT (jeśli posiadasz) wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, Atestat musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na te studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji o potwierdzaniu znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Atestatu/CT, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia биология/біялогія Atestat 9 90,00  
chemia химия/хімія Atestat 9 90,00  
fizyka физика/фізіка Atestat 7 70,00  
geografia география/геаграфія Atestat 8 80,00  
historia всемирная история/сусветная гісторыя Atestat 8 80,00  
historia sztuki decyzja komisji Atestat 9
 
90,00  
informatyka информатика/інфарматыка Atestat  90,00  
język angielski английский язык/англійская мова Atestat 8 80,00  
język polski белорусский язык/беларуская мова Atestat 8
80,00
 
język rosyjski русский язык / руская мова Atestat 8 80,00  
matematyka математика/матэматыка Atestat 7 70,00  
wiedza o społeczeństwie oбществоведение/грамадазнаўства Atestat 9 90,00  

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – zaawansowane materiały i nanotechnologia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p matematyka poziom podstawowy: 70% → 70/2 = 35

 

Grupa 2:

p chemia poziom podstawowy: 90% → 90/2 = 45

p fizyka poziom podstawowy: 70% → 70/2 = 35

p informatyka poziom podstawowy: 90% → 90/2 = 45

 

 

Grupa 1:

p matematyka poziom podstawowy: 35 • 1 → 35

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 2:

p chemia poziom podstawowy: 45 • 1 → 45

p informatyka poziom podstawowy: 45 • 1 → 45

p fizyka poziom podstawowy: 35 • 1 → 35

 

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p matematyka poziom podstawowy: 35 

 

 

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

p chemia poziom podstawowy: 45 

 

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

35 + 45 = 80

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz grupy 2 - 1).

w = 80/2 = 40

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 40,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.