Inna matura zagraniczna – Czechy

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, wyrażone w skali niedostateczny–celujący, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Vysvedceniu o maturitnej skuske (Maturita) w skali niedostateczny–celujący – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy świadectwo ukończenia szkoły
Poziom rozszerzony Vysvedceniu o maturitnej skuske

Wyniki uzyskane w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Vysvedceniu o maturitnej skuske są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy P = celujący 100%
chwalebny – 80%
dobry – 60%
dostateczny – 40%
niedostateczny – 0%
Poziom rozszerzony R = celujący 100%
chwalebny – 80%
dobry – 60%
dostateczny – 40%
niedostateczny – 0%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych »

Przedmiot
kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny świadectwa ukończenia szkoły/ Vysvedceni o maturitni zkousce

biologia biologie
chemia chemie
fizyka fyzika
filozofia decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
geografia zěmepis
historia dějepis
historia muzyki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
historia sztuki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
informatyka informatika 
język angielski anglický jazyk
język francuski francouzský jazyk
język hiszpański španělský jazyk
język łaciński i kultura antyczna decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
język niemiecki německý jazyk
język polski polský jazyk a literatura*
język rosyjski ruský jazyk
język włoski ital jazyk
matematyka matematika
wiedza o społeczeństwie základy společenských věd

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia na które sie ubiegasz nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego.Więcej informacji o potwierdzaniu znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj 

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłać na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany świadectwa ukończenia szkoły oraz Maturity wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Maturity, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia biológia Maturita dostateczny   40,00
język angielski anglický jazyk Maturita celujący   100,00
język polski polský jazyk a literatúra Maturita chwalebny   80,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – neofilologia » filologia słowiańska (Wydział Filologiczny) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p język polski poziom rozszerzony: 80% → 80

p język angielski poziom rozszerzony: 100% → 100

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p język polski poziom rozszerzony: 80 • 1  = 80

p język angielski poziom rozszerzony: 100 • 1 = 100

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p język polski poziom rozszerzony: 80

p język  angielski poziom rozszerzony: 100

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

80 + 100 = 180

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz z grupy 2 – 1).

w = 180/2 = 90,00 

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 90,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z chemii na poziomie rozszerzonym, wyniku z matematyki oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.