Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – Irlandia

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • Ardteist (statement of results) – poziom Zwykły (Ordinary) oraz
  • Ardteist (statement of results) – poziom Wyższy (Higher)(zobacz przykładowy dokument »).

Wyniki uzyskane na Ardteist – poziom Zwykły, wyrażone w skali A–NG, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Ardteist – poziom Wyższy (skala A–NG) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy

Ardteist – poziom Zwykły (Ordinary)

Poziom rozszerzony

Ardteist – poziom Wyższy (Higher)

Wyniki uzyskane w ramach Ardteist są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy P = ocena z egzaminu na poziomie Ordinary
do 2018 2018
A1 – 100%
A2 – 89%
B1 – 84%
B2 – 79%
B3 – 74%
C1 – 69%
C2 – 64%
C3 – 59%
D1 – 54%
D2 – 49%
D3 – 44%
E – 39%
F – 24%
NG – 0%
O1 – 100%
O2 – 89%
O3 – 79%
O4 – 69%
O5 – 59%
O6 – 49%
O7 – 39%
O8 – 0%
Poziom rozszerzony R = ocena z egzaminu na poziomie Higher
do 2018 2018
A1 – 100%
A2 – 89%
B1 – 84%
B2 – 79%
B3 – 74%
C1 – 69%
C2 – 64%
C3 – 59%
D1 – 54%
D2 – 49%
D3 – 44%
E – 39%
F – 24%
NG – 0%
H1 – 100%
H2 – 89%
H3 – 79%
H4 – 69%
O5 – 59%
H6 – 49%
H7 – 39%
H8 – 0%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Przedmiot Ardteist
biologia Biology
chemia Chemistry
fizyka Physics
filozofia Philosophy
geografia Geography
historia History
historia muzyki History of Art
historia sztuki History of Art
informatyka Computer Science
język angielski English
język francuski French
język hiszpański Spanish
język łaciński i kultura antyczna Latin
język niemiecki German
język polski Polish*
język rosyjski decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
język włoski Italian
matematyka Mathematics
wiedza o społeczeństwie Government and Politics

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłac na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany Ardteist wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Do wpisu dodatkowo potrzebne jest apostille. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, Ardteist musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji na temat potwierdzania znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Ardteist, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon matury po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom wynik
fizyka Physics C3 Higher   59,00
geografia Geography B2 Higher   79,00
język angielski English C1 Higher   69,00
język francuski French C2 Higher   64,00
język polski Polish B2 Higher   79,00
matematyka Mathematics C3 Higher   59,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – filmoznawstwo (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p fizyka poziom rozszerzony: 59% → 59

p geografia poziom rozszerzony: 79% → 79

p język angielski poziom rozszerzony: 69% → 69

p język francuski poziom rozszerzony: 64% → 64

p język polski poziom rozszerzony: 79% → 79

p matematyka poziom rozszerzony: 59% → 59

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p fizyka poziom rozszerzony: 59 • 1 =  59

p geografia poziom rozszerzony: 79 • 1 = 79

p język angielski poziom rozszerzony: 69 • 1 = 69

p język francuski poziom rozszerzony: 64 • 1 = 64

p język polski poziom rozszerzony: 79 • 1 = 79

p matematyka poziom rozszerzony: 59 • 1 = 59

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p geografia poziom rozszerzony: 79

p język polski poziom rozszerzony: 79

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

79 +79 = 158

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 2 oraz z grupy 2 – 1).

w = 158/2 = 79

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 79

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.