Inna matura zagraniczna – Litwa

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, wyrażone w skali 1–10, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Brandos Atestatas (skala 1–100) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy świadectwo ukończenia szkoły
Poziom rozszerzony Brandos Atestatas

Wyniki uzyskane w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Brandos Atestatas są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy

P = ocena ze świadectwa • 10

Poziom rozszerzony

R = wynik z przedmiotu Brandos Atestatas

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Przedmiot egzaminacyjny świadectwa
ukończenia szkoły/Brandos Atestatas
biologia biologija
chemia chemija
fizyka fizika
filozofia decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
geografia geografija
historia istorija
historia muzyki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
historia sztuki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
informatyka informacinės technologijos
język angielski užsienio kalba anglų
język francuski užsienio kalba prancūzų
język hiszpański užsienio kalba ispanų
język łaciński i kultura antyczna decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
język niemiecki užsienio kalba vokiečių
język polski užsienio kalba lenkų*
język rosyjski užsienio kalba rusų
język włoski užsienio kalba italų
matematyka matematika
wiedza o społeczeństwie civilinė teisė

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłac na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany świadectwa ukończenia szkoły oraz Brandos Atestatas wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, Brandos Atestatas musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji na temat potwierdzania znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Brandos Atestatas, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon matury po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
fizyka fizika świadectwo 10 100,00  
historia istorija świadectwo 10,
Brandos Atestatas 61
100,00 61,00  
informatyka informacinės technologijos świadectwo 10 100,00  
język angielski užsienio kalba anglų świadectwo 9,
Brandos Atestatas 64
90,00 64,00
język polski užsienio kalba lenkų świadectwo 10 100,00  
język rosyjski užsienio kalba rusų świadectwo 10,
Brandos Atestatas 89
100,00 89,00
matematyka matematika Brandos Atestatas 67   67,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – biotechnologia ( Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p fizyka poziom podstawowy: 100% → 100/2 = 50

p matematyka poziom rozszerzony: 67% → 67

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p fizyka poziom podstawowy: 50 • 1 = 50

p matematyka poziom rozszerzony: 67 • 1 = 67

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wynik z grupy 1:

p fizyka poziom podstawowy: 50

p matematyka poziom rozszerzony: 67

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

67 + 50 = 117

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to z grupy 1 – 2).

w = 117/2 = 58,50

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 58,50

 

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.