Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – Łotwa

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane Sekmju Izraksts (pielikums atestatam par visparejo videjo izglitibu), wyrażone w skali 1–10, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts (skala 1-100) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy

Sekmju Izraksts

Poziom rozszerzony

Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 

Wyniki uzyskane w ramach Sekmju Izraksts oraz Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy

P = ocena z Sekmju Izraksts • 10

Poziom rozszerzony

R = wynik z przedmiotu Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot
kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny Sekmju Izraksts /Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts

biologia bioloģija
chemia ķīmija
fizyka fizika
filozofia decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
geografia ģeogrāfija
historia stāsts 
historia muzyki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
historia sztuki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
informatyka informācija
język angielski angļu
język francuski franču
język hiszpański spāņu
język łaciński i kultura antyczna decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
język niemiecki vācu
język polski Latvijas*
język rosyjski krievu
język włoski Itālijas
matematyka matemātika
wiedza o społeczeństwie civilzinības

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłac na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany Sekmju Izraksts (pielikums atestatam par visparejo videjo izglitibu) oraz Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia oba dokumenty muszą być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia na które sie ubiegasz nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji na temat potwierdzania znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj 

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Brandos Atestatas, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon matury po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia  biologija Sekmju Izraksts 8 80,00  
chemia kimija Sekmju Izraksts 8 80,00  
fizyka fizika Sekmju Izraksts 7 70,00  
geografia geografija Sekmju Izraksts 7 70,00  
informatyka informācija Sekmju Izraksts 9 90,00  
język angielski angļu Sekmju Izraksts 8
Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 66
80,00 66,00
język polski polu  Sekmju Izraksts 10 100,00  
język rosyjski krievu Sekmju Izraksts 9
Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 81 
90,00 81,00
matematyka matemātika Sekmju Izraksts 7
Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 51
70,00 51,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)»

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p informatyka poziom podstawowy: 90% → 90/2 = 45

p matematyka poziom podstawowy: 70% → 70/2 = 35

p matematyka poziom rozszerzony: 51% → 51

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p informatyka  poziom podstawowy: 45 • 1 =45

p matematyka poziom podstawowy: 35 • 1 = 35

p matematyka poziom rozszerzony: 51 • 1 = 51

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p matematyka poziom rozszerzony: 51

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowy dzieli się przez 1 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1: 1).

w = 51/1 = 51

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 51,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.