Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – Niemcy

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, wyrażone w skali 6–1, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na egzaminie maturalnym (skala 1–15) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy

Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Poziom rozszerzony

egzamin maturalny

Wyniki uzyskane w ramach Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife i egzaminu maturalnego są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy

P = ocena na świadectwie

1 – 100%
2 – 83%
3 – 67%
4 – 50%
5 – 33%
6 – 0%

lub średnia z ocen z ostatniego roku danego przedmiotu

Poziom rozszerzony

R = (ocena z przedmiotu na egzaminie maturalnym/15) • 100

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot
kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife/egzaminu maturalnego

biologia Biologie
chemia Chemie
fizyka Physik
filozofia Philosophie
geografia Geographie
historia Geschichte
historia muzyki Kunst
historia sztuki Kunst
informatyka Informatik
język angielski Englisch
język francuski Franzosisch
język hiszpański Spanisch
język łaciński i kultura antyczna Latein
język niemiecki Deutsch
język polski Deutsch*
język rosyjski Russisch
język włoski Italenisch
matematyka Mathematik
wiedza o społeczeństwie Socialkunde/Wirtschaft und Recht/Sozialwissenschaften

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłać na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany Zeugnis der allgemeinen hochschulreife i egzaminu maturalnego wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji o potwierdzaniu znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Zeugnis der allgemeinen hochschulreife (świadectwa), przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia Biologie Zeugnis bardzo dobry,
egzamin ustny 14
100,00 93,00
chemia Chemie Zeugnis dobry 83,00  
historia Geschichte Zeugnis dobry 83,00  
historia sztuki Kunst Zeugnis dobry 83,00  
język angielski Englisch Zeugnis dobry,
egzamin pisemny 9
83,00 60,00
język polski Deutsch Zeugnis dostateczny,
egzamin pisemny 6
67,00 40,00
matematyka Mathematik Zeugnis dobry,
egzamin pisemny 10
83,00 67,00
wiedza o społeczeństwie Wirtschaft und Recht Zeugnis dobry,
egzamin ustny 14
83,00 93,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – biotechnologia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)»

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p biologia poziom podstawowy: 100% → 100/2 = 50

p biologia poziom rozszerzony: 93% → 93

p chemia poziom podstawowy: 83% → 83/2 = 41,5

p matematyka poziom podstawowy: 83% → 83/2 = 41,5

p matematyka poziom rozszerzony: 67% → 67

 

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p chemia poziom podstawowy: 41,5 • 1 → 41,5

p biologia poziom podstawowy: 50 • 1 → 50

p biologia poziom rozszerzony: 93 • 1 → 93

p matematyka poziom podstawowy: 41,5 • 1 → 41,5

p matematyka poziom rozszerzony: 67 • 1 → 67

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p biologia poziom rozszerzony: 93

p matematyka poziom rozszerzony: 67

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

93 + 67 = 160

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 2 ).

w = 160/2 = 80,00

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 80,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z chemii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.