Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – Słowacja

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • świadectwie ukończenia szkoły oraz
  • Vysvedčenie o maturitnej skúške (Maturita) (zobacz przykładowy dokument »).

Wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, wyrażone w skali 1–5, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Vysvedceniu o maturitnej skuske (średnia z dwóch części egzaminu w skali 1–100) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy świadectwo ukończenia szkoły
Poziom rozszerzony Vysvedčenie o maturitnej skúške (Maturita)

Wyniki uzyskane w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Vysvedcenia o maturitnej skuske są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy P = ocena ze świadectwa • 20
Poziom rozszerzony R = wynik z przedmiotu (Maturita – średnia z egzaminu zewnętrznego i wewnętrznego)

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Przedmiot egzaminacyjny świadectwa ukończenia szkoły/Maturita
biologia biológia
chemia chémia
fizyka fyzika
filozofia decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
geografia geografia
historia dejepis
historia muzyki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
historia sztuki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
informatyka informatika
język angielski anglický jazyk
język francuski francúzsky jazyk
język hiszpański španielsky jazyk
język łaciński i kultura antyczna decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
język niemiecki nemecký jazyk
język polski slovenský jazyk a literatúra*
język rosyjski ruský jazyk
język włoski taliansky jazyk
matematyka matematika
wiedza o społeczeństwie náuka o spoločnosti

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłać na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany świadectwa ukończenia szkoły oraz Maturita wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, świadectwo ukończenia szkoły oraz Vysvedčenie o maturitnej skúške muszą być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego.Więcej informacji o potwierdzaniu znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj.

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Maturity, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia biológia świadectwo 5 100,00  
język angielski anglický jazyk Maturita 65,85%   66,00
język polski slovenský jazyk a literatúra Maturita 52,6%   53,00
matematyka matematika świadectwo 4 80,00  

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – neofilologia » filologia słowiańska (Wydział Filologiczny) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p język polski poziom rozszerzony: 53% → 53

p język angielski poziom rozszerzony: 66% → 66

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p język polski poziom rozszerzony: 53 • 1 → 53

p język angielski poziom rozszerzony: 66 • 1 → 66

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p język polski poziom rozszerzony: 53

p język angielski poziom rozszerzony: 66

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

53 + 66 = 119

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 2).

w = 119/2 = 59,50

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 59,50

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.