Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – Ukraina

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Atestacie, wyrażone w skali 1–12, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na ZNO (skala 100–200) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Atestat
Poziom rozszerzony ZNO

Wyniki uzyskane w ramach Atestatu i ZNO są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy P = 100 * ocena z atestatu/12
Poziom rozszerzony R = wynik z przedmiotu ZNO - 100

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny Atestatu/ZNO

biologia бiологiя
chemia хiмiя
fizyka фiзика
filozofia фiлософiя
geografia географiя
historia iсторiя Укрaїни (ЗНО), всесвiтня iсторiя (атестат)
historia muzyki decyzja Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej
historia sztuki художня культура
informatyka iнформатика
język angielski англйська мова
język francuski французька мова
język hiszpański decyzja Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej
język łaciński i kultura antyczna decyzja Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej
język niemiecki німецька мова
język polski українська мова i література
język rosyjski російська мова
język włoski decyzja Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej
matematyka математика або алгебра
wiedza o społeczeństwie людина i свiт

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłać na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany AtestatuZNO (jeśli posiadasz) wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, Atestat/ZNO musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na te studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji o potwierdzaniu znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj.

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Atestatu/ZNO, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia бiологiя Atestat 9 75,00  
chemia хiмiя Atestat 9 75,00  
fizyka фiзика Atestat 10 83,00  
historia iсторiя Укрaїни Atestat 10,
ZNO 172
83,00 72,00
historia sztuki художня культура Atestat 11 92,00  
informatyka iнформатика Atestat 9 75,00  
język angielski англйська мова Atestat 10,
ZNO 175
83,00 75,00
język polski українська мова i література Atestat 10,
ZNO 179
83,00 79,00
matematyka математика або алгебра Atestat 9,
ZNO 175
75,00 75,00
wiedza o społeczeństwie людина i свiт Atestat 10 83,00  

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – informatyka analityczna ( Wydział Matematyki i Informatyki) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p fizyka poziom podstawowy: 83% → 83/2 = 41,50

p informatyka poziom podstawowy: 75% → 75/2 = 37,50

p matematyka poziom podstawowy: 75% → 75/2 = 37,50

p matematyka poziom rozszerzony: 75% → 75

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p fizyka poziom podstawowy: 41,50 • 1 = 41,50

p informatyka poziom podstawowy: 37,50 • 1 = 37,50

p matematyka poziom podstawowy: 37,50 • 1 = 37,50

p matematyka poziom rozszerzony: 75 • 1 = 75

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

p matematyka poziom rozszerzony: 75

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

75 = 75

a uzyskany wynik dzieli się przez 1(suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1).

w = 75/1 = 75,00 

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 75,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji nie zostaje obliczony, zostaje ustalony jako 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.