Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – USA

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na High School Diploma, wyrażone w skali A–F, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki z egzaminu SAT/ACT/AP – jako matura na poziomie rozszerzonym (skala zależna od egzaminu).

Poziom podstawowy High School Diploma
Poziom rozszerzony egzamin SAT/ACT/AP

Wyniki uzyskane w ramach High School Diploma oraz SAT/ACT/AP są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy P = ocena w ramach High School Diploma według przyporządkowania:
A plus – 100%
A – 94%
A minus – 88%
B plus – 83%
B – 77%
B minus – 71%
C plus – 65%
C – 60%
C minus – 54%
D plus – 48%
D – 42%
D minus – 38%
F – 0%
Poziom rozszerzony R = ocena zależna od zdawanego egzaminu oraz skali, w jakiej wyrażone są wyniki

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot High School Diploma oraz
SAT/ACT/AP

biologia Biology/Biology Molecular/Biology Ecological/Sciences
chemia Chemistry/Sciences
fizyka Physics/Sciences
filozofia Philosophy
geografia Geography/U.S. Geography
historia World History/U.S. History
historia muzyki Art History
historia sztuki Art History
informatyka Computer Science Principles
język angielski English
język francuski French
język hiszpański Spanish
język łaciński i kultura antyczna Latin
język niemiecki German
język polski English*
język rosyjski Russian
język włoski Italian
matematyka Algebra/Mathematics 1/Mathematics 2
wiedza o społeczeństwie U.S. Government and Politics

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłać na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany High School Diploma oraz SAT/ACT/AP wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, High School Diploma musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji na temat potwierdzania znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj.

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach High School Diploma oraz SAT/ACT/AP, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon matury po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia Biology HSD B+ 83,00
historia U.S. history HSD 94,00  
język angielski English composition/ reading and writing HSD A, SAT 560 94,00 60,00
język hiszpański Spanish HSD B- 71,00  
język polski English composition/ reading and writing HSD A, SAT 560 94,00 60,00
matematyka Algebra/Maths HSD B-, SAT 440 71,00 37,00
wiedza
o społeczeństwie
American government HSD B+ 83,00  

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – neofilologia » filologia angielska (Wydział Filologiczny) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p język angielski poziom podstawowy: 94% → 94/2 = 47

p język angielski poziom rozszerzony: 60% → 60

Grupa 2:

p język hiszpański poziom podstawowy: 71% → 71/2 = 35,5

p język polski poziom podstawowy: 94% → 94/2 = 47

p język polski poziom rozszerzony: 60% → 60

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p język angielski poziom podstawowy: 47 • 4 → 188

p język angielski poziom rozszerzony: 60 • 4 → 240

Grupa 2:

p język hiszpański poziom podstawowy: 35,5 • 2 → 71

p język polski poziom podstawowy: 47 • 3 → 141

p język polski poziom rozszerzony: 60 • 3 → 180

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 240

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

p język polski poziom rozszerzony: 180

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

240 + 180 = 420

a uzyskany wynik dzieli się przez 7 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to z grupy 1 – 4 oraz z grupy 2 – 3).

w = 420/7 = 60

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 60,00

 

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.