Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.European Baccalaureate

Matura europejska (European Baccalaureate) to rzadko spotykane świadectwo, bo prawo do jego wydawania posiada zaledwie czternaście Szkół Europejskich i dwanaście szkół akredytowanych. Listę szkół oferujących naukę w ramach tego programu można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea: www.eursc.org oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Maturę europejską zdaje się w drodze pięciu egzaminów pisemnych i trzech egzaminów ustnych. Każda ocena wystawiana jest w skali 1–10.

Podstawą obliczania wyniku są wyniki uzyskane z pisemnych części egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych w przypadku danych studiów.

Obliczanie wyniku kwalifikacji

1.  Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek.

Na stronie www.erk.uj.edu.pl w katalogu studiów wyszukaj wybrany kierunek i wybierz zakładkę „zasady kwalifikacji". Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji są określone osobno dla każdego kierunku i podzielone są na grupy. Z każdej grupy przedmiotów brane są pod uwagę od jednego do czterech wyników. Pamiętaj, że podczas obliczania wyniku przedmiotowego liczy się wyłącznie pisemna część egzaminu maturalnego.

Dziewiętnastu uwzględnianym w rekrutacji w UJ przedmiotom kwalifikacyjnym przyporządkowuje się przedmioty realizowane w ramach programu nauczania w Szkołach Europejskich, przy czym informatyce przyporządkowuje się matematykę, językowi rosyjskiemu – dowolny z języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański, a wiedzy o społeczeństwie – historię, geografię lub filozofię; w każdym przypadku wybierając najkorzystniejsze dla kandydata przyporządkowanie. Brak wyniku z jakiegokolwiek przedmiotu w danej grupie powoduje wynik równy 0 z tej grupy, ale nie wyklucza z udziału w rekrutacji (o ile posiadanie wyniku z tego przedmiotu nie jest wymogiem formalnym).

2.  Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

  • L5 – wyniki mnożone razy 1/4,
  • L1 (język ojczysty), L4 (języki obce), 2x45 oraz 3x45 (pozostałe przedmioty) – wyniki mnożone razy 1/2,
  • L1 + 3 (język ojczysty), L2 oraz L3 (języki obce), 4x45 oraz 5x45 (pozostałe przedmioty) – wyniki pozostają bez zmian,
  • L2 + 3 (języki obce) – wyniki mnożone razy 4/3,
  • 5x45 + 3x45 (matematyka) – wyniki mnożone razy 4/3.

3.  Przemnóż wyniki razy 10, tak aby podane były w skali od 0 do 100.

4.  Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Przedmioty uwzględnione przy obliczaniu kwalifikacji posiadają przypisane wagi. Im wyższa waga, tym korzystniejsze jest uzyskanie dobrego wyniku z danego przedmiotu. Informacja o wadze danego przedmiotu znajduje się w odpowiedniej dla wybranego kierunku tabeli z opisem zasad kwalifikacji dostępnej w systemie ERK.

5.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Sprawdź, ile przedmiotów z danej grupy jest branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji (końcowego wyniku na liście rankingowej). Na tej podstawie zsumuj najlepsze wyniki przedmiotowe, a otrzymaną sumę podziel przez liczbę wskazaną pod tabelą (ta liczba to suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę).