Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Polska matura (tzw. matura polska nowa)

Polska matura (tzw. matura polska nowa) to egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce od 2002 roku, również ten zdawany w roku 2018. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 0 do 100.

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane z pisemnych części egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych w przypadku danych studiów.

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, wyniki z matury na poziomie:

 • rozszerzonym – brane są wprost,
 • podstawowym – dzielone przez 2,
 • dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych – mnożone razy 4/3 (jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100).

Jeżeli chcesz samemu sprawdzić jak policzymy Twój wynik, zastosuj się do poniższej instrukcji

1.  Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek.

Na stronie www.erk.uj.edu.pl w katalogu studiów znajdź interesujący cię kierunek i wybierz zakładkę „zasady kwalifikacji". Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji są określone osobno dla każdego kierunku i podzielone są na grupy. Z każdej grupy przedmiotów branych pod uwagę jest od jednego do czterech wyników. Brak wyniku z jakiegokolwiek przedmiotu w danej grupie powoduje wynik równy 0 z tej grupy, ale nie wyklucza z udziału w rekrutacji (o ile posiadanie wyniku z tego przedmiotu nie jest wymogiem formalnym).

Pamiętaj, że podczas obliczania wyniku przedmiotowego liczy się wyłącznie pisemna część egzaminu maturalnego.

2.  Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

 • Przedmiot zdany na poziomie podstawowym – podziel przez 2
 • Przedmiot zdany na poziomie rozszerzonym – pomnóż razy 1

Przedmiot zdany na poziomie dwujęzycznym – pomnóż razy 4/3; obowiązuje wyłącznie w przypadku języków nowożytnych (jeżeli uzyskana po zastosowaniu mnożnika liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100). Egzaminy dwujęzyczne z pozostałych przedmiotów są uwzględniane na poziomie, na jakim były zdawane. To znaczy, że w przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z częścią w języku obcym kandydaci wprowadzają do systemu wynik uzyskany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym i nie wprowadzają do systemu wyniku uzyskanego w części w języku obcym (tzw. dwujęzycznej), ponieważ nie jest ona uwzględniana w obliczeniu wyniku.

3.  Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Przedmioty uwzględnione przy obliczaniu kwalifikacji posiadają przypisane wagi. Im wyższa waga, tym korzystniejsze jest uzyskanie dobrego wyniku z danego przedmiotu. Informacja o wadze danego przedmiotu znajduje się w odpowiedniej dla wybranego kierunku tabeli z opisem zasad kwalifikacji dostępnej w systemie ERK. Przemnóż otrzymane wyniki z egzaminu maturalnego przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

4.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Sprawdź, ile przedmiotów z danej grupy jest branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji (końcowego wyniku na liście rankingowej). Na tej podstawie zsumuj najlepsze wyniki przedmiotowe, a otrzymaną sumę podziel przez liczbę wskazaną pod tabelą (ta liczba to suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę).

Wynik kwalifikacji obliczany jest według poniższego wzoru. Stanowi on zmodyfikowaną średnią ważoną określonych przez kryteria kwalifikacji na dane studia wyników przedmiotowych (pi) z odpowiadającymi im wagami (wi):

Wzór: wynik kwalifikacji

Objaśnienie:
pi to wynik przedmiotowy z przedmiotu (i),
wi to waga danego przedmiotu (i),
W to suma n największych wag przedmiotów kwalifikacyjnych dla danych studiów, gdzie:
n odpowiada uwzględnianej liczbie wyników przedmiotowych.

Przykład obliczenia wyniku kwalifikacji »

Przykładowe wyniki uzyskane w części pisemnej w ramach polskiej nowej matury:

 • język polski
  • poziom podstawowy: 85%
 • język francuski
  • poziom rozszerzony: 80%
 • matematyka
  • poziom podstawowy: 70%
  • poziom rozszerzony: 68%
 • chemia
  • poziom rozszerzony: 45%

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek.

Przykładowe szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok studiów:

Przykładowe kryteria kwalifikacji

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p język polski poziom podstawowy: 85% → 85/2 = 42,50
p język francuski poziom rozszerzony: 80% → 80

Grupa 2:

p matematyka poziom podstawowy: 70% → 70/2 = 35
p matematyka poziom rozszerzony: 68% → 68
p chemia poziom rozszerzony: 45% → 45

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p język polski poziom podstawowy: 42,5 • 3 = 127,5 ← wynik z tego przedmiotu korzystniejszy dla kandydata
p język francuski poziom rozszerzony: 80 • 1 = 80

Grupa 2:

p matematyka poziom podstawowy: 35 • 2 = 70
p matematyka poziom rozszerzony: 68 • 2 = 136 ← wynik z tego przedmiotu korzystniejszy dla kandydata
p chemia poziom podstawowy = 47 • 1 = 47

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

 • Najkorzystniejszy wynik z grupy 1: p język polski poziom podstawowy: 127,5
 • Najkorzystniejszy wynik z grupy 2: p matematyka poziom rozszerzony: 136

Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

127,5 + 136 = 263,5

a uzyskany wynik dzieli się przez 6 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1: 3, a z grupy 2: 3).

w = 263,5/6 = 43,92 (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku)

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 43,92.

Pamiętaj, że:

 • pomimo zmiany od roku 2015 formuły egzaminu, nie ma rozróżnienia pomiędzy egzaminem maturalnym zdawanym po roku 2015 a egzaminami maturalnymi zdawanymi w latach 2002–2014. Polski egzamin maturalny wyrażony w skali 0–100 należy rozumieć jako polską maturę (tzw. maturę polską nową).
 • w systemie ERK wprowadzasz wszystkie wyniki maturalne, jakie posiadasz, zgodnie z tym, co widzisz na świadectwie maturalnym lub aneksie. Nie musisz zastanawiać się nad tym, które dadzą ci największe szanse w rekrutacji – system sam wybiera te wyniki, które dadzą najwyższy możliwy rezultat!