Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Oceny: na dyplomie, z pracy dyplomowej, z egzaminu dyplomowego, średnia ze studiów

Kandydat sam uzupełnia w koncie ERK dane na temat uzyskanych ocen. To dotyczy również absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje o wynikach nie są pobierane z USOS i trzeba je wprowadzić samodzielnie.

Średnia ocen ze studiów, podobnie jak pozostałe dane o wynikach, podawana jest zawsze przez kandydata; ani Dział Rekrutacji na Studia, ani sekretariaty przyjmujące dokumenty od kandydatów nie zajmują się obliczaniem średniej dla kandydatów spoza UJ. Jeśli informacji o średniej nie ma w twoim suplemencie do dyplomu, poproś w sekretariacie uczelni, którą ukończyłeś o odpowiednie zaświadczenie.

Podane w koncie ERK informacje o uzyskanych ocenach kandydat potwierdza dyplomem i suplementem do dyplomu – a jeśli ich jeszcze nie posiada, zaświadczeniem o ukończeniu studiów wyższych wydanym w sekretariacie uczelni, którą ukończył (zrzut ekranu z USOS czy innego systemu obsługi studiów nie jest wystarczającym potwierdzeniem). Zaświadczenie trzeba też przedstawić, jeśli którejś z uwzględnianych ocen nie ma w suplemencie.

Ważne: w przedstawianych dokumentach musi znajdować się informacja o skali, zgodnie z którą oceny zostały wystawione. Odbierając zaświadczenie, zawsze należy zwrócić na to uwagę. Skala jest bowiem istotnym czynnikiem w przeliczeniu ocen na punkty. Bez względu na to, jakie elementy są brane pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek, wynik zawsze będzie przeliczony w skali od 0 do 100. W przypadku ocen stosuje się następujący wzór:

Objaśnienie:
p – jest wynikiem przeliczenia oceny do skali od 0 do 100,
ocena – jest uzyskaną przez kandydata oceną,
min – jest najniższą, a max – najwyższą oceną możliwą do uzyskania w skali, w której wystawiona została ocena kandydata.

  • Jeśli kandydat nie posiada którejś z ocen, np. program studiów nie przewidywał napisania pracy dyplomowej, powinien zaznaczyć to w formularzu wypełnianym w koncie ERK.
  • Jeśli kandydat nie ukończył jeszcze studiów, np. rejestruje się tydzień przed obroną, może w wypełnianym w koncie ERK formularzu zaznaczyć stosowną opcję (uwaga: jeżeli dana ocena jest brana pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, to wynik z tego elementu będzie równy zero).
  • Jeśli kandydat posiada więcej niż jeden dyplom, może dodać wszystkie w swoim koncie ERK, ale podczas rejestracji musi wybrać jeden – ten, który będzie podstawą obliczenia wyniku i przyjęcia na dane studia.