Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Wynik kwalifikacji

Poszczególnym elementom uwzględnianym w rekrutacji na dane studia przypisane są wyrażone w procentach wagi. Suma wag wynosi zawsze 100%. Wyniki z poszczególnych elementów mnożone są przez odpowiadające im wagi i sumowane. Tak otrzymany wynik kwalifikacji podawany jest jako liczba z przedziału od 0 do 100 z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Wynik kwalifikacji jest obliczany według poniższego wzoru. Stanowi średnią ważoną wyników z poszczególnych elementów pi wybranych w odpowiedniej liczbie z odpowiadającymi im wagami wi:

Wynik kwalifikacji - pierwszy wzór

Objaśnienie:
n jest liczbą elementów kryteriów branych pod uwagę przy obliczaniu wyniku – dla większości studiów drugiego stopnia wynik kwalifikacji oblicza się w oparciu o dwa lub trzy elementy (zatem odpowiednio dla n = 2 lub n = 3),
pi jest wynikiem z elementu i, gdzie i={1,2...n}, ustalonym w sposób opisany powyżej,
wi jest wagą dla elementu i, gdzie i={1,2...n}
α jest mnożnikiem dla wyniku kwalifikacji w przypadku, gdy na dane studia uwzględnia się różnicę w kolejności uprzywilejowania kandydatów na liście rankingowej w zależności od rodzaju posiadanego przez nich dyplomu lub ukończonego kierunku studiów.

Opisany wyżej wynik oblicza się i podaje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład 1:

Kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, na które przy obliczaniu wyników jest uwzględniana tylko średnia ze studiów. Zgodnie z suplementem do dyplomu jego średnia wynosi 4,39 w skali od 2 do 5.

Wynik kwalifikacji - drugi wzór

Zgodnie z powyższymi obliczeniami wynik kwalifikacji kandydata wynosi 79,67.

Przykład 2:

Kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, na które przy obliczaniu wyników jest uwzględniana ocena na dyplomie ukończenia studiów z wagą 35% oraz wynik egzaminu pisemnego z wagą 65%. Kandydat posiada dyplom na kierunku znajdującym się w grupie, dla której mnożnik (współczynnik) dla wyniku kwalifikacji wynosi 0,7, na dyplomie ma ocenę 4,50 w skali od 2 do 6, a z egzaminu uzyskał 39 punktów na 50 możliwych.

Wynik kwalifikacji:

Wynik kwalifikacji - trzeci wzór

Zgodnie z powyższymi obliczeniami wynik kwalifikacji kandydata wynosi 50,80.