Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Ocena dorobku naukowego

Wielu kandydatów przystępujących do rekrutacji na studia doktoranckie posiada już osiągnięcia na polu naukowym. Część wydziałów zdecydowała więc o przyznawaniu punktów również w przypadku udokumentowania wystąpień konferencyjnych, publikacji, nagród czy udziału w pracach kół naukowych i wymianach zagranicznych lub posiadania certyfikatów językowych.

Jeśli osiągnięcia naukowe są uwzględniane w postępowaniu, każdy decydujący o tym wydział ustala własne sposoby przyznawania punktów. Podczas analizy kryteriów kwalifikacji należy zwrócić uwagę, czy komisja określiła:

  • maksymalną liczbę punktów, jaką można uzyskać za dany typ osiągnięcia (np. nie więcej niż trzy konferencje),
  • warunki, jakie musi spełnić osiągnięcie, aby być uwzględnione (np. publikacja nagradzana punktami tylko, jeśli była recenzowana),
  • sposób udokumentowania osiągnięcia (np. uwzględniane tylko zaświadczenia od organizatorów konferencji, a nie kserokopia programu) etc.

Uwaga: wydziały samodzielnie i odrębnie definiują sposób klasyfikacji osiągnięć do określonych grup. Nie należy się sugerować opisami kryteriów dla innych studiów niż te, na które aplikujesz.

Szczegółowe informacje na temat zasad oceny dorobku naukowego dla danego programu studiów znajdują się w kartach studiów w katalogu na www.erk.uj.edu.pl w zakładce „zasady kwalifikacji". Opis dokumentów wymaganych w postępowaniu, w tym sposobu dokumentowania osiągnięć, jest opublikowany w części „wymagane dokumenty".