Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Egzaminy wstępne

Kandydaci na niemal wszystkie studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie przystępują do egzaminów wstępnych. Mogą one przyjmować różne formy: rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu pisemnego, testu.

Rozmowy kwalifikacyjne mają różny charakter. Mogą być formą obrony złożonego wcześniej projektu badawczego, sprawdzać predyspozycje do pracy badawczej, ogólną orientację w dyscyplinie, w jakiej kandydat zamierza uzyskać tytuł doktora, znajomość literatury przedmiotu. Forma zależy od specyfiki studiów doktoranckich na wybranym wydziale.

Egzaminy i testy sprawdzają wiedzę z określonego w kryteriach zakresu materiału. Zakresy bywają bardzo zróżnicowane: znajomość języka obcego, wiedza z określonych dziedzin, dyscyplin, przedmiotów, często w zależności od wskazanych podczas rejestracji zainteresowań badawczych.

Zdarzają się studia, gdzie wymagany jest zarówno udział w egzaminie lub teście, jak i pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o zakresie materiału, jeśli taki obowiązuje, jak i o formie egzaminu i obowiązującej punktacji znajduje się w karcie studiów na www.erk.uj.edu.pl w zakładce "zasady kwalifikacji".

Rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców

Ikona 'N'Większość studiów doktoranckich prowadzi rekrutację dla wszystkich kandydatów zgodnie z takim samym procesem rekrutacyjnym, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. W przypadku kilku programów przyjęto jednak odmienną zasadę, zgodnie z którą osoby ubiegające się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, zamiast uczestniczyć w całej procedurze rekrutacyjnej obejmującej np. ocenę dokumentów, przystępują wyłącznie do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego oraz przygotowanie i motywację do podjęcia studiów. Rozmowa, prowadzona w języku polskim, oceniana jest w skali o 0 do 100 punktów. Jej wynik decyduje o pozycji kandydata na liście rankingowej.