Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Obliczanie wyniku końcowego i minimalny wynik punktowy

Końcowy wynik kwalifikacji na liście rankingowej jest zawsze wyrażony liczbą w skali od 0 do 100.

Ten wynik może być efektem zsumowania punktów uzyskanych na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego lub może być określony jako procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, lub może być średnią ważoną wyników uzyskanych z poszczególnych elementów postępowania – w zależności od ustalonych dla danych studiów kryteriów.

W przypadkach, kiedy komisja nie określiła maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów, wynik kwalifikacji, który pojawia się na liście rankingowej może być określony jako procent punktów uzyskanych w porównaniu do tego z kandydatów, który otrzymał ich najwięcej (wówczas ta osoba otrzymuje wynik 100, a wyniki pozostałych uczestników postępowania są wyrażane w stosunku procentowym do wyniku tego kandydata).

Uwaga: Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne publikują w systemie ERK końcowe wyniki kandydatów, już przeliczone na skalę 0–100. W systemie ERK nie jest przechowywana informacja o wynikach cząstkowych. Oznacza to, że aby uzyskać informację na temat ilości punktów zdobytych na poszczególnych etapach kwalifikacji lub o wyniku punktowym pierwszej osoby na liście rankingowej, należy kontaktować się z komisją rekrutacyjną – można to zrobić za pośrednictwem Działu Rekrutacji na Studia lub bezpośrednio na wydziale.

Informacja na temat sposobu ustalenia ostatecznego wyniku na liście rankingowej jest dostępna w karcie studiów na www.erk.uj.edu.pl w zakładce „zasady kwalifikacji".

Minimalny wynik punktowy

Na studia przyjmowani są kandydaci w kolejności według listy rankingowej, w liczbie równej limitowi przyjęć ustalonemu dla danych studiów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może jednak ustalić minimalny wynik punktowy, jaki muszą osiągnąć kandydaci, żeby być przyjęci. W przypadku niektórych studiów ten próg jest wyrażony wprost już w kryteriach kwalifikacji (przykładowo, dla studiów w dyscyplinie fizyka: „Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 33,33 punktów."). Komisja ma jednak prawo zarówno ustalić ten próg na wyższym poziomie, jak i ustalić go dla studiów, które nie mają takiej wartości sformułowanej w kryteriach wprost.

Taki próg jest ustalany jeden raz dla danych studiów, to znaczy: jeśli studia prowadzą nabór uzupełniający, próg obowiązuje również podczas tego naboru.

Kandydaci, którzy nie osiągną minimalnego wyniku kwalifikacji wymaganego do przyjęcia otrzymują decyzję o nieprzyjęciu na studia z powodu zbyt małej liczby punktów i nie mogą być przyjęci, nawet jeśli na danych studiach pozostały wolne miejsca.