Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Projekt pracy badawczej

Jednym z wymogów, jakie mogą być stawiane kandydatom na studia trzeciego stopnia jest przed­sta­wienie gotowego projektu badawczego, który zamierzają realizować podczas studiów doktoranckich.

Wydziały ustalają własne wymagania dotyczące sposobu przygotowania projektu. W przypadku niektórych studiów dostępne są formularze, na których należy projekt rozpisać (np. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Filozoficzny). Inne ograniczają się do wyznaczenia limitu stron i wymagań technicznych (np. Wydział Nauk o Zdrowiu). Wydział Lekarski oczekuje od kandydatów dodatkowego przesłania projektu w formie elektronicznej. Inne wydziały pozostawiają kandydatom wolną rękę w tym zakresie lub nie wymagają przedstawienia projektu.

W zależności od wydziału różnią się również sposoby oceny projektu oraz maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w wyniku tej ewaluacji. Często zdarza się, że jeśli komisja oczekuje od kandydata złożenia projektu badawczego, następnie w drodze rozmowy kwalifikacyjnej jest przeprowadzane omówienie lub obrona projektu pracy.

Dobrą praktyką jest przygotowanie projektu w porozumieniu z przyszłym opiekunem naukowym. Pracownik naukowy podejmujący się opieki nad doktorantem posiada już doświadczenie w formułowaniu projektów badawczych, będzie mógł wskazać mocne i słabe strony projektu czy pomóc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Będzie to z pewnością dobry początek współpracy podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Szczegółowe informacje na temat wymagań obowiązujących w przypadku poszczególnych programów można znaleźć w kartach studiów na www.erk.uj.edu.pl, w części „zasady kwalifikacji".