Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Spełnienie kryteriów formalnych

Kryterium formalne to wymóg, który musi zostać spełniony przez kandydata, aby mógł on wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Dla wszystkich studiów doktoranckich kryterium formalnym udziału w rekrutacji jest posiadanie tytułu magistra lub równo­rzędnego. Jedynymi osobami zwolnionymi z tego obowiązku są beneficjenci programu „Diamentowy Grant".

Dodatkowo, dla każdych studiów określono specyficzne kryteria formalne. Zwykle są to: posiadanie tytułu magistra na kierunku z określonego obszaru, dziedziny lub dyscypliny, posiadanie zgody pracownika wydziału na objęcie przyszłego doktoranta opieką naukową, osiągnięcie określonych wyników studiów magisterskich itp. Uwaga: te warunki dotyczą odpowiednio również laureatów „Diamentowego Grantu", to znaczy, że tam, gdzie wymagany jest tytuł magistra uzyskany w określonym obszarze – od laureata wymaga się posiadania statusu studenta w tym obszarze.

Jeżeli kandydat przystępujący do rekrutacji nie spełnia kryteriów formalnych, nie jest uprawniony do wzięcia udziału w rekrutacji na te studia i nie może być na nie przyjęty.

Informacja na temat wymagań dla danego programu znajduje się w karcie studiów w katalogu ERK w zakładce „zasady kwalifikacji".