Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Wyniki studiów wyższych

Podczas rejestracji na studia doktoranckie w UJ, kandydaci podają w koncie ERK dane dotyczące posiadanego dyplomu magisterskiego, na podstawie którego ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, oraz wyników studiów wyższych. Robią to również absolwenci UJ – wyniki nie są pobierane z systemu USOS.

W przypadku części programów studiów doktoranckich, wyniki studiów wyższych są przeliczane na punkty i uwzględniane w końcowym wyniku kwalifikacji. Komisja posługuje się przy tym ocenami, jakie wynikają z dokumentacji przedstawionej dla potwierdzenia rejestracji. Ważne, aby z dokumentacji wynikała również skala, w jakiej oceny zostały uzyskane.

Wyniki, jakie mogą być brane pod uwagę w kwalifikacji to:

  • ocena na dyplomie (ocena znajdująca się w dyplomie ukończenia studiów wyższych, końcowy wynik studiów – w polskich dyplomach zwykle w brzmieniu np. „ukończył studia z oceną dobrą");
  • średnia ze studiów (obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom);
  • ocena z pracy dyplomowej (ocena pracy wystawiona przez promotora i recenzenta, obliczona zgodnie z regulaminem studiów w uczelni, która wydała dyplom);
  • ocena z egzaminu dyplomowego (końcowa ocena z obrony pracy dyplomowej albo egzaminu dyplomowego).

Ważne! Sprawdź, czy przy rekrutacji na wybrane przez ciebie studia nie jest brana pod uwagę średnia ze studiów! Dlaczego? Jeśli ukończyłeś studia licencjackie lub inżynierskie, a po nich – uzupełniające studia magisterskie, wówczas liczona jest średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Jeśli nie dostarczysz zaświadczenia o średniej ze studiów pierwszego stopnia, otrzymasz za ten element zero punktów.

Każdy z wydziałów ustala własny przelicznik punktowy dla wyników studiów wyższych i używa innego wzoru, często uwzględniającego skalę, w jakiej ocena została wystawiona. Ten wzór podany jest w karcie studiów na www.erk.uj.edu.pl w zakładce „zasady kwalifikacji".