Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Do potwierdzenia każdej rejestracji na studia jednolite i pierwszego stopnia prowadzone w językach obcych konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 wynosi 75 złotych lub 18 euro, lub 20 dolarów.
Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą dokonaną rejestrację, a każda rejestracja na studia ma swój indywidualny numer rachunku bankowego.

Ważne: kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Wpłaty przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego na indywidualne konto rejestracji, nie realizujemy czeków, nie można też wpłacać przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego (np. Western Union) ani też gotówką bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.

Dane do przelewu

Opłatę rekrutacyjną powinieneś wnieść na osobny dla każdej rejestracji numer rachunku bankowego, który można znaleźć w koncie ERK po dokonaniu rejestracji na studia, w zakładce „opłata rekrutacyjna". Zwróć uwagę, że sześć ostatnich cyfr rachunku bankowego to twój numer rejestracji.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW, a do numeru rachunku dodać IBAN: PL [numer rachunku].

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana nie później niż ostatniego dnia terminu określonego jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych" w harmonogramie rekrutacji na dane studia. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje brak potwierdzenia rejestracji, a tym samym nie będziesz uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym.

Płatność online Paybynet

Możesz skorzystać z systemu płatności online Paybynet. Jest to najszybsza metoda płatności, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN).

UWAGA: Usługa dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75 złotych (nie obsługujemy walut EUR i USD).

Po dokonaniu rejestracji na studia wybierz przycisk „Zapłać” w zakładce „Opłata rekrutacyjna”, następnie zostaniesz poproszony o wybranie banku, z którego dokonasz szybkiego przelewu. Lista obsługiwanych banków znajdziesz tutaj.

Więcej informacji o opłacie rekrutacyjnej znajdziesz tutaj.

Opłata za studia (tzw. czesne)

Niebieska ikona 'S'Dla kandydatów podejmujących studia na zasadach dotyczących obywateli polskich niektóre studia są bezpłatne (np. kulturoznawstwo » Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie, zarządzanie międzynarodowe). W przypadku części programów studenci wnoszą opłatę za studia, której wysokość waha się od 3 000 EUR (European Studies) do 13 000 EUR (kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich) za pierwszy rok studiów.

Czerwona ikona 'N'Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich wnoszą opłatę za studia (czesne). W zależności od kierunku, czesne waha się od 3 900 (European Studies) do 13 000 EUR (kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich) za pierwszy rok studiów.

Kierunek Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies są nieodpłatne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od zasad podejmowania studiów. Dodatkowo, podejmujący te studia cudzoziemcy mogą otrzymywać comiesięczne stypendium w wysokosci 1 500 PLN.

Opłaty są wnoszone za semestr, nie później niż w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą studia – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „adresy i telefony". W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.

Szczegółowe informacje na temat opłat za studia są opublikowane w katalogu studiów na stronie ERK – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „opłaty".

Pamiętaj, że:

  • Walutę dla opłaty rekrutacyjnej deklaruje się podczas rejestracji i nie można jej zmienić. Dokonanie przelewu w walucie innej niż zadeklarowana spowoduje, że opłata nie zostanie zaksięgowana a rejestracja potwierdzona.
  • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do jej wniesienia na dane studia i tylko na rzecz osoby dokonującej danej rejestracji. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.). Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia (tzw. czesne) zostanie ci przekazany dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych.
  • Opłata rekrutacyjna może być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Nie realizujemy czeków, nie można też wpłacić przy pomocy karty kredytowej przekazu pieniężnego lub gotówki bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.
  • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.
  • Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmujący studia na zasadach odpłatności mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Faktura VAT za opłatę rekrutacyjną

Wystawienie faktury VAT za opłatę rekrutacyjną jest możliwe na pisemny wniosek kandydata tylko i wyłącznie wtedy, gdy takie żądanie zostanie przedstawione w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym została zaksięgowania prawidłowa wysokość opłaty rekrutacyjnej na rachunku bankowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez prawidłowo zaksięgowaną opłatę rekrutacyjną rozumie się opłatę, dla której w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna" saldo jest większe lub równe 0 (zero). Wniosek do otrzymania faktury VAT za opłatę rekrutacyjną należy kierować na e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl lub składać osobiście w Biurze Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pok. 18. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Faktura VAT za opłatę rekrutacyjną".