Wybór zasad ubiegania się o przyjęcie na studia

Rekrutacja na studia prowadzone w językach obcych w Uniwersytecie Jagiellońskim przebiega w oparciu o dwie grupy zasad:

Niebieska ikona 'S'zasady takie same, jak te obowiązujące obywateli polskich,

Czerwona ikona 'N'zasady inne niż obowiązujące obywateli polskich.

Zanim weźmiesz udział w rekrutacji, sprawdź, które zasady dotyczą ciebie! Powinieneś to wiedzieć już przy zakładaniu konta. 

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie

Niebieska ikona 'S'Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie są zobowiązani ubiegać się o przyjęcie na studia według zasad dotyczących obywateli polskich i czytając nasze strony internetowe powinni szukać informacji oznaczonych niebieskim symbolem "s".

Oznacza to, że nawet jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem polskim i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich.

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego dzielą się na dwie grupy:

Kandydaci, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków »

 • posiadają ważną Kartę Polaka;
 • są obywatelami jednego z państw członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu lub członkami rodziny takiej osoby i posiadają prawo stałego pobytu lub środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów;
 • posiadają zezwolenie na pobyt stały;
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z: wykonywaniem zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji (art. 127) lub połączeniem z rodziną (art. 159 ust. 1) lub posiadaniem statusu rezydenta długoterminowego w innym państwie członkowskim UE (art. 186 ust. 1 pkt 3) lub w związku z okolicznością opisaną w art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 • posiadają na terytorium RP status uchodźcy;
 • korzystają z ochrony czasowej;
 • są pracownikami migrującym będącymi obywatelami państwa członkowskiego UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu lub są członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium RP;
 • udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • udzielono im ochrony uzupełniającej.

mogą wybrać, czy będą brać udział w rekrutacji na zasadach:

 • Niebieska ikona 'S'dotyczących obywateli polskich lub
 • Czerwona ikona 'N' innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Czerwona ikona 'N'Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków są zobowiązani do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich i czytając nasze strony internetowe powinni szukać informacji oznaczonych czerwonym symbolem "n".

Jaka jest różnica?

W rekrutacji na studia prowadzone w językach obcych podstawową różnicą w zasadach podejmowania studiów jest opłata za studia oraz możliwość uzyskania świadczeń stypendialnych.

Dla osób studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich niektóre studia są bezpłatne (np. ekologia i ewolucja – MSc in Ecology and Evolution, matematyka » ogólna – MA in Mathematics), lub opłata jest niższa (np. europeistyka – MA in European Studies, stosunki międzynarodowe – MA in International Relations, biotechnologia molekularna – MSc in Molecular Biotechnology). Kandydaci przyjęci na tych zasadach mają możliwość ubiegania się o świadczenia stypendialne (np. stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce).

Dla wybranych studiów różnić mogą się również kryteria kwalifikacji oraz wymagane dokumenty. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach poszczególnych studiów na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Pamiętaj:

 • Jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem polskim i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich.
 • Jeśli będziesz ubiegać się o przyjęcie według niewłaściwych zasad (tj. nieodpowiadających Twojemu obywatelstwu oraz statusowi w Polsce), nie zostaniesz przyjęty na studia bez względu na ostateczny wynik kwalifikacji oraz pozycję na liście rankingowej.
 • Po przyjęciu na studia zmiana zasad nie będzie możliwa.