Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Rejestracja i wpis na ten sam kierunek i formę studiów

Jesteś już studentem naszej uczelni lub zamierzasz ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów? Pamiętaj, że wpis na studia na ten sam kierunek i formę (studia stacjonarne lub niestacjonarne), na których obecnie studiujesz (nawet, jeśli dokonałeś wpisu zaledwie parę chwil wcześniej – ten sam sekretariat, inna specjalność), jest niedopuszczalny.

12 kwietnia 2018 roku do WSZYSTKICH STUDENTÓW UJ została wysłana wiadomość od Działu Obsługi Studiów (ksztalcenie@uj.edu.pl) dotycząca braku możliwości wpisu na ten sam kierunek i formę studiów. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia na ten sam kierunek i formę studiów byłaby w takiej sytuacji kolejną decyzją wydaną w tej samej sprawie, co jest niezgodne z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz.1257 z późn.zm.). 

Choć system ERK nie zablokuje Ci możliwości rejestracji na takie studia (m. in. dlatego, że nie mamy pewności, jaki status będziesz miał w trakcie dokonywania wpisu lub czy nie złożyłeś już wniosku o skreślenie), to jednak system USOS zablokuje możliwość wpisu.

Dlatego właśnie, jeśli chcesz ponownie rekrutować się na ten sam kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, powinieneś przed wpisem zostać skreślony z listy studentów. W tym celu powinieneś złożyć pisemną rezygnację ze studiów – ale pamiętaj, że skreślenie musi nastąpić przed terminem ogłoszenia listy rankingowej  (przez skreślenie należy rozumieć datę doręczenia studentowi decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów UJ) – niedopuszczalne tym samym jest złożenie rezygnacji dopiero w chwili, kiedy wpisujesz się na studia.)

Formularz wniosku o skreślenie z listy studentów z powodu złożenia rezygnacji ze studiów możesz pobrać ze strony Centrum Wsparcia Dydaktyki. Musisz złożyć go z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę czas niezbędny na doręczenie decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów, w sekretariacie jednostki prowadzącej studia. Dopiero w chwili doręczenia Ci tej decyzji skreślenie jest skuteczne.

Data opublikowania: 16.04.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik