Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja list rankingowych dla studiów II stopnia!

19 lipca zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia

W piątek, 19 lipca 2019 roku zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (obywatele polscy na studia prowadzone w języku polskim). Informacje dotyczące wyniku kwalifikacji kandydata dostępne są na stronach systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) w części: „katalog studiów 2019/2020" » „studia w języku polskim" » „obywatele polscy", w kartach poszczególnych studiów, w zakładce „wyniki".

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach ERK informację o wyniku kwalifikacji.

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia są zobowiązane do wypełnienia w swoim koncie ERK, w odpowiedniej karcie rejestracji, formularza znajdującego się w zakładce „dane do wpisu", dostarczenia kompletu dokumentów oraz dokonania wpisu na listę studentów w jednostce prowadzącej wpisy – w terminie podanym w komunikacie w koncie ERK.

Wpis i wymagane dokumenty: na ostatniej stronie podania ERK znajdziesz listę dokumentów, jakie powinieneś do niego załączyć (możesz ją cały czas zobaczyć w karcie studiów w katalogu ERK w zakładce „wymagane dokumenty"). Z całym kompletem dokumentów udaj się między 22 a 24 lipca do właściwego sekretariatu, którego adres znajdziesz również na podaniu ERK. Nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia – wpisu na listę studentów możesz dokonać tylko i wyłącznie na właściwym wydziale.

Pamiętaj, że wpis jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy złożysz w sekretariacie komplet wymaganych dokumentów: rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia/dokumenty.

Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj. Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą, kurierem lub e-mailem.

Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.

Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu.

Uwierzytelnianie dokumentów: zwróć uwagę, że wśród wymaganych dokumentów przy wpisie na listę studentów należy złożyć między innymi kopię dyplomu ukończenia studiów. Kopie dokumentów podczas wpisu są uwierzytelniane przez uczelnię, to znaczy w sekretariacie, gdzie je składasz. Możesz załatwić uwierzytelnienie wcześniej i dokonać wpisu szybciej – od 15 lipca 2019 roku działają dwa Centra Uwierzytelniania Dokumentów (CUD), jedno w Collegium Novum, ul. Gołębia 24 w pokoju 19, drugie – w holu budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4 (Kampus UJ). Wykonanie uwierzytelnionej kopii jest bezpłatne. Pamiętaj, że przy wpisie będą również potrzebne oryginały dokumentów do wglądu.

Co po wpisie: informacje na temat legitymacji, USOSa, akademików, stypendiów oraz życia studenckiego znajdziesz na stronie poświęconej studentom UJ: studiuje.uj.edu.pl.

Jesteś na liście rezerwowej?

Po zakończeniu pierwszej tury wpisów będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca, zmiana może pojawic się w twoim koncie 24 lipca w godzinach wieczornych.

A co, jeśli się nie dostałeś?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia prowadzące nabory dodatkowe – pierwsze ogłosimy już 19 lipca po godz. 12:00, sprawdzaj informacje na stronach rekrutacja.uj.edu.pl oraz stronach ERK.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy mogę dokonać wpisu elektronicznie albo przesłać dokumenty pocztą lub kurierem? »

  Niestety nie ma takiej możliwości. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na listę studentów. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

 • Skąd wziąć podanie ERK? Nie mogę go znaleźć na stronie »

  Twoje podanie ERK pojawi się w koncie dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia cię na studia i wypełnieniu formularza „dane do wpisu". Znajdziesz je w zakładce „wymagane dokumenty" w karcie rejestracji.

 • Wyjeźdzam i wyznaczam do wpisu pełnomocnika. Jak mam podpisać podanie ERK? »

  Zwróć uwagę na nasz wzór pełnomocnictwa – jest tam zapis, że upoważniasz pełnomocnika m. in. do "złożenia podpisu na podaniu ERK" w twoim imieniu.

 • Kiedy i gdzie powinienem dostarczyć dokumenty? »

  Dokumenty dostarczasz dopiero przy wpisie na listę studentów, czyli po ogłoszeniu wyników rekrutacji i po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, do sekretariatu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów. Adres znajdziesz na podaniu ERK oraz w karcie studiów w zakładce „adresy i telefony".

 • Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia, ale nie mogę dokonać wpisu w wyznaczonym terminie. Czy mogę złożyć dokumenty w innym terminie? »

  Nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie złożysz dokumentów w terminie, na twoje miejsce zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej. Jeśli nie możesz dokonać wpisu osobiście, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w twoim imieniu.

 • Czy ktoś może dostarczyć dokumenty za mnie? »

  Tak, ale najpierw musisz wystawić tej osobie pełnomocnictwo. Wszystkie informacje na temat pełnomocnictwa znajdziesz tutaj.

 • Co to znaczy, że kopie dokumentów mają być uwierzytelnione? Muszę iść do notariusza? »

  Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, poświadczenia kserokopii dokonuje uczelnia, nie notariusz. Wszystkich kandydatów na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim zapraszamy do Centrów Uwierzytelniania Dokumentów, gdzie już od 15 lipca można szybko i bezpłatnie uzyskać wymagane przy wpisie na listę studentów poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych. Pamiętaj: jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu (wersji papierowej), zaświadczenie o obronie składasz w oryginale!

 • Limit miejsc dla moich studiów wynosi 50, jestem na 62 pozycji. Dostałem informację, że zostałem przyjęty na studia. Jak to możliwe? »

  To nie jest błąd. Możesz dokonać wpisu na listę studentów! Zazwyczaj ilość osób przyjętych ustalana jest na wyższym poziomie niż limit miejsc, jako że bardzo rzadko wpisu dokonują wszystkie zakwalifikowane do przyjęcia osoby. Nie martw się więc, że znajdujesz się na zbyt dalekim miejscu listy rankingowej. Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia zawsze oznacza, że możesz dokonać wpisu i rozpocząć studia w październiku.

 • Poprawiałem maturę. Przy wpisie powinienem przedstawić świadectwo czy aneks? »

  Jedno i drugie: oba dokumenty są konieczne do dokonania wpisu na listę studentów.

 • Czy zaświadczenie lekarskie też powinienem dostarczyć przy wpisie? »

  Nie, przy wpisie dopiero otrzymasz skierowanie na badania lekarskie i wtedy powinieneś iść do lekarza medycyny pracy wykonać odpowiednie dla danego kierunku studiów badania. Zaświadczenie lekarskie jest wymagane tylko na część kierunków – informację, czy ten wymóg dotyczy interesujących cię studiów znajdziesz w zakładce „zasady kwalifikacji" w karcie studiów w katalogu na www.erk.uj.edu.pl.

  Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia można znaleźć tutaj.

 • Skończyłem uczelnię za granicą, moje dokumenty są w obcym języku. Czy będę miał problem z wpisem? »

  Wszystkie składane dokumenty powinny albo być wydane w języku polskim, albo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pamiętaj również, że dyplomy wydane za granicą musi byś opatrzone apostille lub zalegalizowane.

Polecamy również
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano wyniki dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych
OPUBLIKOWANO WYNIKI w naborze WRZEŚNIOWYM
Koniec rejestracji na studia I stopnia i jednolite magis­ter­skie we wrześniowym naborze