Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie

Od studiów pierwszego stopnia (zwanych studiami licencjackimi) rozpoczyna się przygoda z edukacją na uniwersytecie – to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury. Takie studia trwają w Uniwersytecie Jagiellońskim trzy lata – sześć semestrów – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Niektóre kierunki studiów nie są podzielone na dwa stopnie i prowadzą od razu do uzyskania tytułu magistra, z pominięciem tytułu licencjata. Takie studia nazywają się studiami jednolitymi magisterskimi i trwają od pięciu do sześciu lat. W Uniwersytecie Jagiellońskim w takim trybie prowadzone są m.in. kierunek lekarski (medycyna) kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia), psychologia fizjoterapia czy prawo.

Studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (lub w obu formach). Studia niestacjonarne (dawniej nazywane wieczorowymi, zaocznymi lub „płatnymi”) różnią się od stacjonarnych tym, że zajęcia odbywają się późnym popołudniem (wieczorowe) lub w weekendy (zaoczne) – oraz tym, że za naukę zawsze pobierana jest opłata (czesne).

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia (zwane studiami magisterskimi) to kolejny etap kształcenia na studiach wyższych, który umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy w danej dziedzinie nauki. O przyjęcie na studia tego typu mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny równoważny dokument. Studia te trwają w Uniwersytecie Jagiellońskim dwa lata – czyli cztery semestry – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Ich ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach doktorskich. Do podjęcia studiów drugiego stopnia wymagane jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia (lub dyplomu magisterskiego).

Studia drugiego stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (lub w obu formach). Studia niestacjonarne różnią się od stacjonarnych tym, że zajęcia odbywają się późnym popołudniem (dawniej zwane wieczorowymi) lub w weekendy (dawniej zwane zaocznymi) – oraz tym, że za naukę zawsze pobierana jest opłata (czesne).

Informacje na temat każdego programu studiów, np. listę przedmiotów, znajdują się na stronie wydziału lub instytutu, który prowadzi dane studia. Na stronach Aplikacji Sylabus UJ oraz Aplikacji Sylabus Collegium Medicum UJ znajdziesz informacje o programach wszystkich studiów.

Studia w językach obcych

Większość studiów w UJ prowadzona jest w języku polskim. Corocznie poszerzamy również ofertę studiów prowadzonych w językach obcych. Takie programy studiów cieszą się szczególną popularnością wśród zagranicznych studentów. Strona poświęcona programom w językach obcych: welcome.uj.edu.pl.