Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty, które niezależnie od wybranego kierunku musi przedłożyć każdy kandydat-cudzoziemiec na studia w języku polskim. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można w karcie wybranych studiów.

Informacje dla kandydatów na studia w językach obcych można znaleźć tutaj: welcome.uj.edu.pl/admission/documents.

Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego

Do potwierdzenia zgłoszenia na studia w języku polskim nie jest wymagane wczytywanie dokumentów. Wynik jest obliczany jedynie na podstawie rozmowy wstępnej, a dokumenty wymagane dopiero na etapie wpisu na studia.

Przed przyjazdem do Polski i wpisem

Do wpisu na studia wymagany jest do wglądu komplet dokumentów w oryginale. Aby uniknąć problemów z gromadzeniem kompletu dokumentów, przez które wpis może być niemożliwy, należy przygotować wcześniej zwłaszcza te, których nie można zdobyć w Polsce. Jest to przede wszystkim apostille lub legalizacja do świadectwa. Podczas wpisu trzeba również posiadać ważny paszport lub, w przypadku obywateli Unii Europejskiej, dokument tożsamości.

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Aby dokonać wpisu na studia, najpierw należy udać się do sekretariatu prowadzącego studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów sekretariat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie. W przypadku trudności z przyjazdem do Polski w wyznaczonym na składanie dokumentów terminie, prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia (rekrutacja@uj.edu.pl).

Do wpisu należy złożyć poniższe dokumenty:

 • ankieta osobowa ze zdjęciem (generowana z systemu)
 • kserokopia polskiej matury lub jej zagranicznego odpowiednika (wraz z oryginałem do wglądu)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać*:

 • paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej*)

Dodatkowo należy złożyć:

 • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski 
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów 
 • ubezpieczenie zdrowotne na kwotę co najmniej 30 000 EUR
 • decyzję dyrektora NAWA – w przypadku kandydatów stypendystów NAWA
 • decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik 
 • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich – jeżeli kandydat w chwili wpisu nie ma ukończonych 18 lat 
 • dodatkowe dokumenty specyficzne dla danego programu studiów

Opis dokumentów:

Ankietę osobową należy pobrać w formie pliku dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. Wcześniej należy sprawdzić, czy wypełnione są wszystkie informacje w zakładce „Formularze osobowe” oraz, czy zdjęcie jest zaakceptowane przez administratora. Ankieta jest dostępna w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”. Należy ją pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać ankietę w zastępstwie kandydata.

O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie polskiej matury lub świadectwa czy innego dokumentu zagranicznego, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany.

UWAGA! Dokumenty wydane poza Polską muszą być:

 • opatrzone apostille lub poddane legalizacji.
 • przetłumaczone na język polski (tłumaczenie poświadczone)
 • poddane procedurze uznania przez kuratora oświaty – w niektórych przypadkach

Powyższe procedura zostały opisane poniżej.

Zdjęcie należy wczytać do konta na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jest ono obowiązkową częścią ankiety osobowej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora, gdyż jest to to samo zdjęcie, które widnieje później na legitymacji studenckiej.

Zdjęcie o minimalnej rozdzielczości 500x625 pikseli, i maksymalnym rozmiarze 5 MB powinno być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie paszportu (lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej - dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

* W przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport (lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej) jest dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne.

Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim. 

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 27 września 2021.

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie poświadczone przez notariusza nie jest akceptowane. Jeżeli na dokumencie znajduje się apostille, musisz je również przetłumaczyć. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w języku angielskim, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

 • polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce do wysokości 30 000 EUR. Jeżeli jest zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona. Okres ubezpieczenia nie może być dłuższy, niż liczba dni pobytu za granicą, np. nieakceptowana jest polisa zawarta na dwa lata, a pozwalająca tylko na 365 dni pobytu w Polsce, albo zawarta na rok, ale pozwalająca na 90 dni pobytu w Polsce;
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* wraz z potwierdzeniem opłacania składki zdrowotnej za ostatnie trzy miesiące**lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
 • zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej za ostatnie trzy miesiące** – w przypadku osoby zatrudnionej w Polsce lub zgłoszonej do ubezpieczenia jako członek rodziny takiej osoby;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie posiada ubezpieczenia, w sekretariacie swoich studiów musi złożyć oświadczenie o jego dostarczeniu w terminie do 27 września 2021.

*Do podpisania umowy z NFZ potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu na studia, numer PESEL oraz dokument potwierdzający zameldowanie lub karta mieszkańca domu studenckiego. W przypadku osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia składkę na NFZ może opłacać uczelnia, więcej informacji znajduje się tutaj. WAŻNE: student może zostać objęty ubezpieczeniem w NFZ najwcześniej od 1. października. Ponieważ potwierdzenie posiadania ubezpieczenia należy złożyć najpóźniej pod koniec września, dopuszczalne jest dostarczenie w tym terminie krótkotrwałej (np. miesięcznej polisy ubezpieczeniowej) i podpisanie umowy w NFZ tuż po rozpoczęciu kształcenia.

** Potwierdzenie opłacania składek powinno być możliwie najbardziej aktualne na dzień rozpoczęcia studiów. W przypadku gdy na zaświadczeniu nie ma informacji o okresie trwania ubezpieczenia, do 27 września 2021 należy dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień.

Cudzoziemiec musi być ubezpieczony przez cały okres trwania studiów, dlatego gdy ubezpieczenie dostarczone do wpisu na pierwszy rok straci ważność, niezwłocznie należy dostarczyć do sekretariatu nowe potwierdzenie.

Dotyczy tylko wybranych studiów!

Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu  w  terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w kartach studiów.

Sprawdź wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na kontakt z którymi narażeni są studenci i studentki wybranych kierunków studiów.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia.

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Białoruś, Chiny, Ukraina. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się tutaj.

 

Jeśli w momencie wpisu kandydat nie posiada decyzji o uznaniu świadectwa w Polsce, może złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do jej dostarczenia do 27 września 2021.

Ważne! Termin uzyskania decyzji w kuratorium wynosi nawet 2 miesiące (w przypadku bardziej skomplikowanych dokumentów), dlatego zalecamy rozpoczęcie procedury z odpowiednim wyprzedzeniem.

Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA (np. Program Stypendialny dla Polonii, program im. Stefana Banacha i inne), powinny na etapie rejestracji zaznaczyć odpowiednią opcję w koncie formularzu z zasadami finansowania studiów a następnie, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, do wpisu na studia dostarczyć kopię decyzji do sekretariatu prowadzącego studia oraz do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie.

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Osoby, które podczas wpisu na studia nie mają skończonego 18. roku życia do wpisu składają dodatkowe dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów. W przypadku wpisu przez pełnomocnika potrzebne jest również odpowiednie pełnomocnictwo (Uwaga! Jest to inny dokument niż w przypadku wpisu pełnoletnich kandydatów!). Więcej informacji dotyczących niepełnoletnich kandydatów oraz wzory dokumentów do pobrania znajduje się tutaj.

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w karcie kierunku, w części „Przebieg rekrutacji” oraz w karcie zgłoszenia pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.