Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty, które niezależnie od wybranego kierunku musi przedłożyć każdy kandydat-cudzoziemiec na studia w języku polskim. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można w karcie wybranych studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Informacje dla kandydatów na studia w językach obcych można znaleźć tutaj: welcome.uj.edu.pl/admission/documents.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Do potwierdzenia rejestracji na studia nie jest wymagane przesłanie dokumentów, jednak przesłanie do Działu Rekrutacji na Studia na adres rekrutacja@uj.edu.pl skanu świadectwa zagranicznego wraz z tłumaczeniem jest konieczne do obliczenia wyniku kwalifikacji.

Przed przyjazdem do Polski i wpisem

Do wpisu na studia wymagany jest do wglądu komplet dokumentów w oryginale. Aby uniknąć problemów z gromadzeniem kompletu dokumentów, przez które wpis może być niemożliwy, należy przygotować wcześniej zwłaszcza te, których nie można zdobyć w Polsce. Jest to przede wszystkim apostille lub legalizacja do świadectwa. Podczas wpisu trzeba również posiadać ważny paszport lub, w przypadku obywateli Unii Europejskiej, dokument tożsamości.

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Aby dokonać wpisu na studia, najpierw należy udać się do Działu Rekrutacji na Studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów przez Dział, konieczne będzie udanie się do sekretariatu, aby dokonać wpisu. Sekretariat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie. W przypadku trudności z przyjazdem do Polski w wyznaczonym na składanie dokumentów terminie, prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia (rekrutacja@uj.edu.pl).

Do wpisu należy złożyć poniższe dokumenty:

 • podanie ERK (generowane z systemu ERK)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub jej zagranicznego odpowiednika (wraz z oryginałem do wglądu)
 • fotografia (zgodna z wymogami określonymi dla wydania polskiego dowodu osobistego)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać*:

 • paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej*)

Dodatkowo należy złożyć:

 • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski 
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów 
 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów 
 • ubezpieczenie 
 • skierowanie – w przypadku kandydatów kierowanych na studia 
 • decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik 
 • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich – jeżeli kandydat ma mniej niż 18 lat 
 • dodatkowe dokumenty specyficzne dla danego programu studiów

Opis dokumentów:

Podanie ERK

Podanie w formie pliku pdf należy pobrać z konta rekrutacyjnego (konta ERK) dopiero po przyjęciu na studia, wcześniej jest ono niedostępne. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, należy wypełnić i zatwierdzić formularz  „dane do wpisu” , który znajduje się w zakładce „moje rejestracje na studia”. Jeżeli dane do wpisu są zatwierdzone, podanie będzie dostępne w zakładce „wymagane dokumenty”. Teraz należy je pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać podanie w zastępstwie kandydata.

Dokument (świadectwo) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce

O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie świadectwa lub innego dokumentu zagranicznego, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany. UWAGA! W niektórych krajach oprócz świadectwa ukończenia szkoły średniej otrzymuje się zaświadczenie z wynikami egzaminów zewnętrznych, np. ZNO na Ukrainie, CT na Białorusi, czy SAT w Stanach Zjednoczonych. Taki dokument, jeśli wydany został osobno, również jest wymagany. Na etapie rejestracji należy przesłać wyżej wymienione dokumenty w wersji elektronicznej, a oryginały przedstawić do wglądu podczas wpisu na studia.

Fotografia

Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, powinna być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych). 

Paszport lub dowód tożsamości (UE)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej - dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

* W przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport (lub dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej) jest dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne, jego kopia jest więc wymagana do teczki studenta.

Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski (nie dotyczy matur IB i EB)

Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim. 

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 25 września 2019.

Zaświadczenie o znajomości języka studiów

Każdy kandydat musi pozytywnie zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka studiów lub, na etapie rejestracji zadeklarować, że posiada dokument potwierdzający znajomość tego języka na poziomie B2. Oryginał tego dokumentu należy przedstawić wraz z innymi dokumentami podczas wpisu. Informacje dotyczące dokumentów potwierdzających znajomość języka uznawanych w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się na tej stronie.

Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”) do dokumentów

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w językach obcych, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Ubezpieczenie

Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR.  Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, umowa lub zaświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie posiada ubezpieczenia, w sekretariacie swoich studiów musi złożyć oświadczenie o jego dostarczeniu w terminie do 25 września 2019.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (niektóre studia)

Dotyczy tylko wybranych studiów!

Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu  w  terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce "zasady kwalifikacji" » kryteria formalne w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia (np Ukraina).

Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się tutaj.

Jeśli w momencie wpisu kandydat nie posiada decyzji o uznaniu świadectwa w Polsce, może złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do jej dostarczenia do 25 września 2019.

Skierowanie na studia (stypendyści NAWA)

Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA (np. Program Stypendialny dla Polonii, program im. Stefana Banacha i inne), powinny na etapie rejestracji zaznaczyć odpowiednią opcję w koncie ERK a następnie, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, do końca września upewnić się w NAWA, że ich skierowanie na studia zostało wysłane bezpośrednio na Uniwersytet. Brak skierowania może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia.

Pełnomocnictwo (kandydaci pełnoletni)

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Kandydaci niepełnoletni

Osoby, które podczas wpisu na studia nie mają skończonego 18. roku życia do wpisu składają dodatkowe dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów. W przypadku wpisu przez pełnomocnika potrzebne jest również odpowiednie pełnomocnictwo (Uwaga! Jest to inny dokument niż w przypadku wpisu pełnoletnich kandydatów!). Więcej informacji dotyczących niepełnoletnich kandydatów oraz wzory dokumentów do pobrania znajduje się tutaj.

Inny dokument

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu ERK, w karcie kierunku, w zakładce „wymagane dokumenty”.