UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Zagraniczne świadectwa i dyplomy

Zaświadczenia o ukończeniu szkoły lub studiów wyższych

Pamiętaj, że przed rejestracją na studia w UJ powinieneś skończyć szkołę średnią lub studia (w zależności od tego, czy planujesz podjąć studia pierwszego, czy drugiego stopnia). Zaświadczenie o tym, że jesteś w trakcie nauki nie wystarczy. Nie jest możliwe warunkowe przyjęcie na studia przed ukończeniem szkoły średniej lub studiów.

Jeżeli już ukończyłeś szkołę lub studia i zdałeś wszystkie egzaminy, a czekasz już tylko na wydanie dokumentu – możesz przedstawić wydane przez szkołę lub uczelnię zaświadczenie, zobowiązując się jednocześnie do przedłożenia dokumentu najpóźniej 28 września, pod rygorem skreślenia ze studiów.

Legalizacja zagranicznych świadectw i dyplomów

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania; bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia. Z powyższych wymogów zwolnione są jedynie dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Apostille »

Legalizacja »

Uznanie świadectw i dyplomów

Większość świadectw maturalnych nie wymaga podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa. Jeżeli posiadane przez ciebie świadectwo zostało wydane w jednym z krajów wymienionych poniżej, nie musisz uzyskiwać dodatkowej decyzji o jego uznaniu. (Pamiętaj, że świadectwo musi dawać ci prawo podjęcia studiów w kraju jego wydania!)

Z mocy prawa uznawane są następujące świadectwa:

  1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).
  2. Dyplomy International Baccalaureate (IB) oraz świadectwa European Baccalaureate (EB).
  3. Objęte umowami międzynarodowymi zawartymi przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jeżeli świadectwo nie należy do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, musi zostać uznane za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego kuratora oświaty. W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego takim kuratorium jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Na uzyskanie decyzji masz czas do końca pierwszego semestru studiów. Szczegóły dotyczące procedury znajdziesz tutaj.

Jeśli przed 31 marca 2015 roku uzyskałeś zaświadczenie o nostryfikacji i twoje świadectwo nie należy do wyżej wymienionych kategorii, dołącz to zaświadczenie do dokumentów składanych w Uczelni.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych »

Tłumaczenie

Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat). W przypadku studiów prowadzonych w językach obcych może to być to tłumaczenie na język polski lub angielski.