Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady finansowania studiów

Версія українською

Версия на русском

Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach, jako cudzoziemcy, bez względu na sposób finansowania ich studiów.
Uwaga: KARTA POLAKA ani karta pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego!
Z wyłączeniem przypadków, o których mowa poniżej, cudzoziemcy podejmujący studia, płacą za studia (tzw. czesne). Opłaty należy dokonać w dwóch ratach (na studia stacjonarne) lub 8 ratach (na studia niestacjonarne). Termin wpłaty pierwszej raty to 7 dni od wpisu na studia.

Wysokość czesnego jest różna w zależności od kierunku studiów i można ją sprawdzić w karcie studiów na stronie systemu IRK w części „O studiach”.

Opłat za kształcenie (czesne) na studiach stacjonarnych w języku polskim nie ponoszą cudzoziemcy:

 1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadający ważną Kartę Polaka lub osoby, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadajęce kartę stałego pobytu);
 4. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 5. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis)
 6. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze kartę pobytu z adnotacją "uchodźca" lub decyzję o jej przyznaniu);
 7. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 8. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Polski;
 9. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis);
 10. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis);
 11. przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis;
 12. posiadacze wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów. Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1, nie przysługuje prawo do pobierania stypendium socjalnego.

Jeżeli posiadach dokument, który uprawnia Cię do zwolnienia z opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim, pamiętaj o tym, aby podczas rekrutacji zaznaczyć opcję "posiadam uprawnienia do podjęcia bezpłatnych studiów w języku polskim". W przeciwnym razie może zostać naliczona opłata za studia.

Zmiana zasad finansowania po rozpoczęciu studiów

Jeżeli dokument, który uprawnia Cię do zwolnienia z opłat otrzymasz dopiero po rozpoczęciu studiów, możesz wnioskować o zmianę zasad finansowania twoich studiów. Skontaktuj się w tej sprawie z nami na welcome@uj.edu.pl.

Stypendium NAWA

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA.

Uwaga: jeżeli ubiegasz się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzymasz i nie posiadasz innych uprawnień do zwolnienia z opłat, będziesz zobowiązany do płacenia czesnego!