Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady finansowania studiów

Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach, jako cudzoziemcy, bez względu na sposób finansowania ich studiów.
Uwaga: KARTA POLAKA ani karta pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego!
Z wyłączeniem przypadków, o których mowa poniżej, cudzoziemcy podejmujący studia, wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne).

Wysokość czesnego jest różna w zależności od kierunku studiów i można ją sprawdzić w karcie studiów na stronie systemu IRK w części „O studiach”.

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców:

 1. obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadaczy ważnej Karty Polaka lub osób, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 4. posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy o cudzoziemcach);
 5. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach)
 6. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. posiadaczy certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 8. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski;
 9. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 10. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 11. przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. posiadaczy wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów. Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1, nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.

Stypendium NAWA

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA.

Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzymał i nie posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie zobowiązany do płacenia czesnego!