Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Cudzoziemcy

Web Content Display Web Content Display

Zasady finansowania studiów

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa poniżej, cudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne).

Wysokość czesnego jest różna w zależności od kierunku studiów i można ją sprawdzić w karcie studiów na stronie ERK w zakładce „opłaty”.

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od osób:

  1. cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadacz ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  3. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  4. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach)
  5. cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  7. cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów. Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.

Stypendium NAWA

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z całości (lub części) opłat za kształcenie na zasadach określonych w w decyzji ministra lub dyrektora NAWA (lub w skierowaniu na studia).

Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzymał i nie posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie zobowiązany do płacenia czesnego!