Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Legal acts

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Podstawy prawne

Ustawy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Uchwały

Uchwała nr 115/XII/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1 Rektora UJ z 8 stycznia 2019 roku w sprawie szczegółowego harmonogramu organizacji naboru oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 15 stycznia 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020