Nowe studia

Poniższe informacje dotyczą rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Wysoko wykwalifikowana kadra akademicka, nowoczesne sale i laboratoria, unikatowe kierunki studiów to tylko niektóre z powodów, dla których co roku kandydaci z całego świata decydują się na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Aby sprostać wymaganiom nieustająco zmieniającego się rynku pracy Uniwersytet Jagielloński co roku poszerza swoją ofertę edukacyjną.

W nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 oferta edukacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzy się o następujące kierunki:

Studia pierwszego stopnia

– prowadzone w języku polskim:

 • biofizyka molekularna i komórkowa (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), studia stacjonarne

  Biofizyka molekularna i komórkowa (BIOMIK) na Wydziale BBiB to kierunek silnie osadzony naukach biologicznych, z dużą dozą fizyki. Współczesna biologia wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno od strony zaawansowanych metod badania obiektów biologicznych, interpretacji i analizy danych, symulacji komputerowych czy modelowania procesów biologicznych. Program studiów I stopnia BIOMIK dobrze wpisuje się w takie zapotrzebowanie, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny biologii, jak i biofizyki. Studenci opanują wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, przedmiotów ogólnobiologicznych, programowania, modelowania i analizy danych, ale także będą mogli poznać wiele współczesnych metod eksperymentalnych i zdobyć podstawową wiedzę o układach biologicznych.

 • latynoamerykanistyka (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne (rekrutacja na rok 2018/19 zakończona)

  Studia oferują wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską. Podczas studiów I stopnia studenci poznają m.in. historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe oraz religijne, problemy społeczne, systemy polityczne oraz kulturę latynoamerykańską. Dokonując wyboru kursów fakultatywnych studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki amerykańskiej, obejmującej zarówno Amerykę Łacińską i Karaiby, jak i Amerykę Północną. Jednocześnie studenci kierunku latynoamerykanistyka uzyskają podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, uczestnicząc w takich zajęciach jak: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie czy metody nauk społecznych.

  Istotnym elementem studiów jest nacisk na nauczanie i/lub doskonalenie języka hiszpańskiego od I roku studiów oraz języka angielskiego od II roku studiów.

 • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia (Wydział Nauk o Zdrowiu), studia stacjonarne

  Studia nakierowane są na wykształcenie dla różnych instytucji systemu ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, centra rehabilitacyjne, NFZ, ubezpieczyciele prywatni, administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe i międzynarodowe) profesjonalistów doskonale znających możliwości zastosowania narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych i regulacyjnych do optymalizacji procesów zachodzących w tym sektorze, jednocześnie rozumiejących, że naczelnym zadaniem ochrony zdrowia jest podtrzymywanie społeczeństwa w dobrym zdrowiu, a w razie wystąpienia problemów ratowanie zdrowia i życia. Realizowane są przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM od 25 lat prowadzący najwyżej oceniane w kraju studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, międzynarodowe studia EuroPubHealth oraz studia licencjackie i magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne, które uzyskały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do uzyskania kwalifikacji student musi uzyskać 180 ECTS. Po zaliczeniu przedmiotów podstawowych (w tym statystyka, podstawy socjologii, ekonomii, demografii, organizacji i administracji) studenci zaznajamiają się na przedmiotach kierunkowych z głównymi problemy zdrowotnymi i ich determinantami, rozwiązaniami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi obowiązującymi w systemie, celami polityki zdrowotnej, problemami kadr, jakości i sterowania zamianami w ochronie zdrowia. Na trzecim roku studenci realizują przedmioty na wybranej ścieżce specjalistycznej.

  Studia kładą nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i wdrożeniowych. Część zajęć poprowadzą osoby z doświadczeniem praktycznym w sektorze. Program przewiduje dwie praktyki, czterotygodniową po czwartym semestrze i ośmiotygodniową na początku szóstego semestru.

 • studia polsko-ukraińskie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Studia mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. W ciągu trzech lat nauki studenci będą mogli zdobyć szeroką wiedzę na temat różnych aspektów życia gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego dwóch sąsiadujących ze sobą krajów - Polski i Ukrainy. Dla przyszłych biznesmenów w realizacji planów zawodowych pomocne będą wykłady przybliżające zagadnienia gospodarcze i ekonomiczne, a także ćwiczenia umożliwiające poznanie ekosystemów startupowych Polski i Ukrainy. Osoby zainteresowane polityką i stosunkami międzynarodowymi znajdą w programie szereg przedmiotów odnoszących się go geopolityki, tranzycji społeczno - politycznej czy technologii politycznych kształtujących współczesność obu krajów. Z kolei szeroki wybór kursów poświęconych obyczajowości, życiu kulturalnemu i religijnemu niewątpliwie usatysfakcjonuje młodych miłośników przeszłości.

  Integralnym elementem toku studiów jest nauka języka ukraińskiego i języka angielskiego oraz intensywne kształcenie kompetencji miękkich. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w polskich instytucjach publicznych (zarówno rządowych jak i pozarządowych), a także w firmach działających na rynku ukraińskim lub przedsiębiorstwach ukraińskich wchodzących na rynek Unii Europejskiej. Ponadto absolwenci studiów sprawdzą się równie dobrze jako kierownicy i uczestnicy projektów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych.

– prowadzone w języku angielskim:

 • Global and Development Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Studia na kierunku GLaD to przede wszystkim studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych oraz problemów rozwojowych współczesnego świata. Ogólnym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających.

  Studia umożliwiają więc pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniem, przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej.

  Więcej informacji na stronie Welcome to the Jagiellonian University.

 • Earth Sciences in a Changing World (Wydział Geografii i Geologii), studia stacjonarne

  Celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie geografii i geologii, a także o przekształceniach antropogenicznych w środowisku i ich wpływie na życie społeczności lokalnych oraz zmiany w skali globalnej. Studenci doskonalą umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk oraz prowadzenia podstawowych prac analitycznych zarówno indywidualnie, jak i w ramach pracy grupowej. Rozwijają umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia społeczno-ekonomicznego, odpowiedzialności obywatelskiej i niezależności.

  Więcej informacji na stronie Welcome to the Jagiellonian University.

Studia drugiego stopnia

– prowadzone w języku polskim:

 • chemia medyczna (Wydział Chemii), studia stacjonarne

  Program studiów, bazując na solidnych podstawach z zakresu chemii obejmuje dodatkowo wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalając poznać i zrozumieć najważniejsze aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością biologiczną, a także nabyć umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod instrumentalnych do ich charakterystyki oraz weryfikacji ich aktywności.

 • kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym (Wydział Filozoficzny), studia stacjonarne

  Studia to specjalność w ramach kulturoznawstwa, której celem jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy zaawansowanej z zakresu teorii i historii kultury buddyjskiej, ze szczególnym naciskiem na jej współczesne manifestacje w różnorakich powiązaniach.

– prowadzone w języku angielskim:

 • Asian studies: Korean Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę Półwyspu Koreańskiego na płaszczyznach: historycznej, kulturowej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki regionu. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka koreańskiego. Pierwszy rok studiów realizowany jest na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a drugi rok na Uniwersytecie Keimyung w Daegu. W drugim roku studenci są zobowiązani do złożenia pracy magisterskiej. Absolwenci programu otrzymują dwa dyplomy magisterskie: studiów koreańskich na Uniwersytecie Keimyung w Daegu oraz studiów azjatyckich, specjalność: Korean Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

  Więcej informacji na stronie Welcome to the Jagiellonian University.

 • Drug Discovery and Development (Wydział Farmaceutyczny), studia stacjonarne

  Studia Drug Discovery and Development koncentrujące się na wszystkich aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków. Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających unikalne połączenie zaawansowanych teoretycznych wiadomości z zakresu pracy nad lekiem, z umiejętnościami praktycznymi. Student otrzymuje solidną podstawę w zakresie nauk farmaceutycznych, ale także możliwość specjalizacji w konkretnym obszarze odkrywania i rozwoju leków.

  Więcej informacji na stronie Welcome to the Jagiellonian University.

 • Environmental Protection and Management (Wydział Biologii), studia stacjonarne

  Studia zaprojektowano dla kandydatów zainteresowanych aktualnymi problemami ochrony środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody. Eksperci i nauczyciele akademiccy o ugruntowanym dorobku naukowym, przekazują stale aktualizowaną wiedzę, uczą pracy w zespole oraz planowania i prowadzenia prac waloryzacyjnych i monitoringowych w środowisku. Interdyscyplinarny program kształcenia łączy liczne zajęcia praktyczne w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach z atrakcyjnymi ćwiczeniami terenowymi.

  Więcej informacji na stronie Welcome to the Jagiellonian University.

 • Intellectual Property and New Technologies (Wydział Prawa i Administracji), studia stacjonarne

  Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w Internecie z perspektywy krajowej, unijnej i międzynarodowej. Studia wykorzystują nowoczesne metody kształcenia i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule (pierwszy semestr w formie-learningu, drugi - oparty na warsztatach i konserwatoriach, trzeci - przeznaczony na praktykę oraz pracę magisterską). Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, ekspertów z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy oraz praktyków z branży nowych technologii. Jako drugi tego typu program w Europie, studia „Intellectual Property and New Technologies” są realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy), pod patronatem Urzędu Patentowego RP.

  Więcej informacji na stronie Welcome to the Jagiellonian University.

 • International Security and Development (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Studia sfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego: Wiedza Edukacja Rozwój. Bezpłatne dla wszystkich studentów bez względu na tryb podejmowania studiów. Dodatkowo cudzoziemcy podejmujący te studia mogą starać się o comiesięczne stypendium w wysokości 1500 PLN na miesiąc.

  International Security and Development (ISAD) to międzynarodowy program studiów drugiego stopnia skierowany do polskich i zagranicznych studentów, m.in. z krajów Europy, Ameryki Północnej i Azji oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i rozwoju. Program studiów pozwala na zdobycie teoretycznej, specjalistycznej wiedzy z zakresu międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracy rozwojowej. Jego celem jest rozwijanie kreatywnego myślenia o złożonych problemach związanych z globalnym bezpieczeństwem i rozwojem, a także wyposażenie studentów w narzędzia analityczne, wiedzę językową i kompetencje międzykulturowe. Program pomaga też w zdobyciu umiejętności zawodowych potrzebnych do zarządzania globalnym bezpieczeństwem i rozwojem w międzynarodowym otoczeniu.

  Więcej informacji na stronie Welcome to the Jagiellonian University.

 • kulturoznawstwo » Comparative Heritage Studies (COHES) (Wydział Polonistyki), studia stacjonarne

  Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage).

Więcej informacji o studiach w językach obcych na stronie Welcome to the Jagiellonian University.

Zawsze aktualną ofertę studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, opisy studiów, szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, limitów przyjęć, terminów rekrutacji znaleźć można odwiedzając katalog studiów 2018/2019 w systemie ERK.