Odwołanie od decyzji

Prawo wniesienia odwołania przysługuje kandydatowi, który otrzymał decyzję kończącą postępowanie administracyjne. Zgodnie  z art. 169 ust. 14 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym podstawą uwzględnienia odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. W odwołaniu należy wskazać, w jaki sposób wydająca decyzję Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna naruszyła obowiązujące zasady rekrutacji.

Akty prawne określające zasady rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem www.rekrutacja.uj.edu.pl/podstawy-prawne.

Decyzja

Przez decyzję w sprawie przyjęcia na studia należy rozumieć decyzję administracyjną, czyli akt administracyjny wydany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, doręczony kandydatowi – w formie papierowej lub elektronicznej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzja kończy postępowanie w danej sprawie rozstrzygając o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

Uwaga: Komunikat o wyniku postępowania rekrutacyjnego widoczny w indywidualnym koncie ERK jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest decyzją administracyjną. Od komunikatu opublikowanego w koncie ERK nie przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od decyzji administracyjnej.

Zmiana wyniku egzaminu maturalnego

Jeśli twój wynik egzaminu maturalnego – po weryfikacji przez okręgową komisję egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – został podwyższony i nowy wynik kwalifikacji pozwoliłby na przyjęcie cię na studia – nie składaj odwołania, złóż wniosek o uwzględnienie podwyższonego wyniku. Oryginał wniosku dostarcz do Działu Rekrutacji na Studia pocztą, bądź dostarcz go osobiście wraz z kopią nowego świadectwa maturalnego z podwyższonym wynikiem. Wzór wniosku dostępny jest tutaj.

Odwołanie – kiedy?

Wnosząc odwołanie należy pamiętać o dwóch koniecznych warunkach:

  • odwołanie powinno zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentu decyzji,
  • w uzasadnieniu odwołania należy wskazać naruszenie obowiązujących w uczelni warunków i trybu rekrutacji na studia.

Oznacza to, że odwołania nie należy wnosić zbyt wcześnie (czyli przed otrzymaniem decyzji) ani zbyt późno (czyli po upływie 14 dni od jej otrzymania) i że mogą się w nim znaleźć wyłącznie konkretne zarzuty co do prawidłowości przebiegu rekrutacji.

Uwaga: Tryb odwoławczy służy jedynie do wskazania faktycznych uchybień w postępowaniu rekrutacyjnym. Nie można zostać przyjętym na studia na podstawie odwołania, które takich uchybień nie wskazuje.

Trybu odwoławczego nie należy używać do kierowania pod adresem Uczelni podań i próśb o  przyjęcie na studia. Przyjęcie na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim przebiega według jasno określonych zasad, wyczerpująco opisanych na naszych stronach internetowych — wyłącznie w oparciu o procedurę rekrutacyjną (m. in. założenie konta w systemie ERK, dokonanie rejestracji i potwierdzenie jej przez wniesienie opłaty rekrutacyjnej, a po zakwalifikowaniu do przyjęcia — dokonanie wpisu na studia w wyznaczonym terminie). Bez względu na okoliczności nie jest możliwe przyjęcie na studia na podstawie pisemnego podania lub prośby, z pominięciem powszechnie obowiązujących zasad rekrutacji.

Odwołanie – jak?

Odwołanie należy złożyć w Dziale Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego osobiście (budynek Collegium Novum, pokój 19) lub przysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:

Dział Rekrutacji na Studia 
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Odwołanie powinno być podpisane własnoręcznie przez kandydata i zawierać jego dokładne dane teleadresowe. Należy je kierować, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,

  • do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w przypadku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia
  • lub do Rektora w przypadku studiów trzeciego stopnia,

a w uzasadnieniu wskazać konkretne uchybienia, jakie miały miejsce w procesie rekrutacji.

Do odwołania należy dołączyć kopię otrzymanej decyzji, od której kandydat się odwołuje.

Pliki do pobrania z wzorami odwołań:

PDF DOC

Postępowanie odwoławcze krok po kroku

  1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję administracyjną rozstrzygającą o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.
  2. Decyzja administracyjna Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest doręczana kandydatowi w wersji papierowej przesyłką pocztową lub w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP (w zależności od trybu doręczenia pism wybranego przez kandydata przy zakładaniu indywidualnego konta w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów).
  3. Kandydat potwierdza odbiór decyzji administracyjnej (podpisując zwrotne potwierdzenie odbioru w przypadku przesyłki listowej lub wysyłając dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru w przypadku decyzji doręczanej przez ePUAP).
  4. Stwierdziwszy istnienie nieprawidłowości w procesie rekrutacji, w terminie 14 dni od potwierdzenia odbioru decyzji kandydat może złożyć osobiście lub wysłać do Działu Rekrutacji na Studia odwołanie (wraz z kserokopią lub wydrukiem z platformy ePUAP decyzji administracyjnej WKR, której odwołanie dotyczy).
  5. Odwołanie wraz z załącznikiem są przez Dział Rekrutacji na Studia przekazywane do rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w przypadku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia lub Rektora w przypadku studiów trzeciego stopnia. 
  6. Oczekuj na decyzję organu drugiej instancji - niezwłocznie po rozpoznaniu odwołania zostanie Ci ona przesłana drogą tradycyjną lub elektroniczną.