Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPUBLIKOWANO WYNIKI w naborze WRZEŚNIOWYM

25 września zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w NABORZE WRZEŚNIOWYM.

W środę, 25 września 2019 roku zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia (obywatele polscy na studia prowadzone w języku polskim) w dodatkowym NABORZE WRZEŚNIOWYM. Informacje dotyczące wyniku kwalifikacji kandydata dostępne są na stronach systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) w części: „katalog studiów 2019/2020" » „studia w języku polskim" » „obywatele polscy", w kartach poszczególnych studiów, w zakładce „wyniki".

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach ERK informację o wyniku kwalifikacji.

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia są zobowiązane do wypełnienia w swoim koncie ERK, w odpowiedniej karcie rejestracji, formularza znajdującego się w zakładce „dane do wpisu", dostarczenia kompletu dokumentów oraz dokonania wpisu na listę studentów w jednostce prowadzącej wpisy – w terminie podanym w komunikacie w koncie ERK.

Wpis i wymagane dokumenty: na ostatniej stronie podania ERK znajdziesz listę dokumentów, jakie powinieneś do niego załączyć (możesz ją cały czas zobaczyć w karcie studiów w katalogu ERK w zakładce „wymagane dokumenty"). Z całym kompletem dokumentów udaj się 26 lub 27 września do właściwego sekretariatu, którego adres znajdziesz również na podaniu ERK. Nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia – wpisu na listę studentów możesz dokonać tylko i wyłącznie na właściwym wydziale.

Pamiętaj, że wpis jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy złożysz w sekretariacie komplet wymaganych dokumentów.

Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj. Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą, kurierem lub e-mailem.

Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.

Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu.

Uwierzytelnianie dokumentów: zwróć uwagę, że wśród wymaganych dokumentów przy wpisie na listę studentów należy złożyć między innymi kopię świadectwa dojrzałości (studia I stopnia i jednolite magisterskie) lub dyplomu (studia II stopnia). Kopie dokumentów podczas wpisu są uwierzytelniane przez uczelnię, to znaczy w sekretariacie, gdzie je składasz. Pamiętaj, że przy wpisie będą również potrzebne oryginały dokumentów do wglądu.

Co po wpisie: informacje na temat legitymacji, USOSa, akademików, stypendiów oraz życia studenckiego znajdziesz na stronie poświęconej studentom UJ: studiuje.uj.edu.pl.

A co, jeśli się nie dostałeś?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na niektóre studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej prowadzące jeszcze ostatni nabór dodatkowy, oferta tych studiów na stronach ERK.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy mogę dokonać wpisu elektronicznie albo przesłać dokumenty pocztą lub kurierem? »

  Niestety nie ma takiej możliwości. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na listę studentów. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

 • Skąd wziąć podanie ERK? Nie mogę go znaleźć na stronie »

  Twoje podanie ERK pojawi się w koncie dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia cię na studia i wypełnieniu formularza „dane do wpisu". Znajdziesz je w zakładce „wymagane dokumenty" w karcie rejestracji.

 • Gdzie powinienem dostarczyć dokumenty? »

  Dokumenty dostarczasz do sekretariatu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów. Adres znajdziesz na podaniu ERK oraz w karcie studiów w zakładce „adresy i telefony".

 • Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia, ale nie mogę dokonać wpisu w wyznaczonym terminie. Czy mogę złożyć dokumenty w innym terminie? »

  Nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie złożysz dokumentów w terminie, na twoje miejsce zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej. Jeśli nie możesz dokonać wpisu osobiście, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w twoim imieniu. Dodatkowo pamiętaj, że 1 października rusza rok akademicki.

 • Czy ktoś może dostarczyć dokumenty za mnie? »

  Tak, ale najpierw musisz wystawić tej osobie pełnomocnictwo. Wszystkie informacje na temat pełnomocnictwa znajdziesz tutaj.

 • Co to znaczy, że kopie dokumentów mają być uwierzytelnione? Muszę iść do notariusza? »

  Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, poświadczenia kserokopii dokonuje uczelnia, nie notariusz. Uwierzytelniania kserokopii dokumentów dokonują sekretariaty, w których dokonuje się wpisów na studia.

 • Poprawiałem maturę. Przy wpisie powinienem przedstawić świadectwo czy aneks? »

  Jedno i drugie: oba dokumenty są konieczne do dokonania wpisu na listę studentów.

 • Czy zaświadczenie lekarskie też powinienem dostarczyć przy wpisie? »

  Nie, przy wpisie dopiero otrzymasz skierowanie na badania lekarskie i wtedy powinieneś iść do lekarza medycyny pracy wykonać odpowiednie dla danego kierunku studiów badania. Zaświadczenie lekarskie jest wymagane tylko na część kierunków – informację, czy ten wymóg dotyczy interesujących cię studiów znajdziesz w zakładce „zasady kwalifikacji" w karcie studiów w katalogu na www.erk.uj.edu.pl.

  Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia można znaleźć tutaj.

 • Skończyłem szkołę za granicą, moje dokumenty są w obcym języku. Czy będę miał problem z wpisem? »

  Wszystkie składane dokumenty powinny albo być wydane w języku polskim, albo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wyjątkiem są dokumenty matur EB i IB, które nie wymagają tłumaczenia. Pamiętaj również, że świadectwo wydane za granicą musi byś opatrzone apostille lub zalegalizowane. Więcej o apostille i legalizacji przeczytasz tutaj.

Polecamy również
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano wyniki dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych
Koniec rejestracji na studia I stopnia i jednolite magis­ter­skie we wrześniowym naborze
Koniec rejestracji na studia II stopnia – nabór wrześniowy