Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Statystyki, limity i progi

Progi punktowe

Pytanie o pr贸g punktowy, czyli o wynik, kt贸rego uzyskanie pozwala na przyj臋cie na studia, jest bardzo cz臋sto zadawane przez kandydat贸w na studia.

Jednak w trakcie analizy danych dotycz膮cych rekrutacji na studia w poprzednich latach, warto pami臋ta膰, 偶e na wyniki na listach rankingowych maj膮 wp艂yw r贸偶ne czynniki. S膮 to na przyk艂ad:

 • zainteresowanie danym kierunkiem – im wi臋cej kandydat贸w w danym roku, tym wy偶szy wynik ostatniej przyj臋tej na studia osoby,
 • poziom trudno艣ci egzamin贸w maturalnych z przedmiot贸w branych pod uwag臋 na dane studia – im 艂atwiejsza matura, tym wy偶sze wyniki wszystkich kandydat贸w zdaj膮cych matur臋 w danym roku i odwrotnie,
 • obowi膮zuj膮ce w danym roku kryteria kwalifikacji – je偶eli zmieniaj膮 si臋 brane pod uwag臋 przedmioty lub oceny ze studi贸w, zmienia si臋 r贸wnie偶 pr贸g punktowy.

Zestawienie danych statystycznych – rekrutacja w latach 2021, 2022 i 2023

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskich – obywatele polscy

Studia drugiego stopnia – obywatele polscy

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskich – cudzoziemcy

Studia drugiego stopnia – cudzoziemcy

Studia w j臋zykach obcych

Szko艂y Doktorskie

Studia podyplomowe

Komentarz do zestawienia

 • Liczba miejsc

  Ta warto艣膰, nazywana r贸wnie偶 limitem przyj臋膰, okre艣la, ile miejsc og贸艂em przygotowano na danym kierunku studi贸w. Limit przyj臋膰 mo偶e zosta膰 zmieniony decyzj膮 Rektora.

 • Liczba kandydat贸w

  Ta warto艣膰 okre艣la, ile op艂aconych lub potwierdzonych zg艂osze艅 odnotowano w rekrutacji na dane studia – sumowane s膮 op艂acone lub potwierdzone zg艂oszenia dokonane we wszystkich turach naboru na te studia.

 • Liczba os贸b na miejsce

  Liczba os贸b na miejsce jest wska藕nikiem okre艣laj膮cym popularno艣膰 kierunku studi贸w w艣r贸d kandydat贸w. Obliczana jest przez podzielenie liczby kandydat贸w przez liczb臋 miejsc.

 • Liczba przyj臋tych

  Ta warto艣膰 m贸wi o tym, ile os贸b spo艣r贸d kandydat贸w zakwalifikowanych do przyj臋cia zosta艂o wpisanych na list臋 student贸w, 艂膮cznie we wszystkich turach naboru.

 • Minimalna liczba punkt贸w wymagana do przyj臋cia; pr贸g ustalony przez Rektora

  Ta warto艣膰 m贸wi, jaki trzeba osi膮gn膮膰 wynik rekrutacji, 偶eby m贸c by膰 branym pod uwag臋 w rekrutacji na dane studia. Wi臋cej informacji na ten temat zamie艣cili艣my poni偶ej.

 • 艢redni wynik osoby przyj臋tej

  T臋 warto艣膰 obliczyli艣my na podstawie wynik贸w kwalifikacji wszystkich os贸b przyj臋tych na dane studia. 艢redni wynik osoby przyj臋tej pokazuje, jaki przeci臋tnie wynik rekrutacji uzyskiwa艂y osoby, kt贸re dosta艂y si臋 na wybrane studia. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e 艣redni wynik osoby przyj臋tej odnosi si臋 do wyniku rekrutacji, nie do wyniku matury lub oceny ze studi贸w, dlatego por贸wnuj膮c t臋 warto艣膰 rok do roku trzeba sprawdzi膰, czy kryteria kwalifikacji obowi膮zuj膮ce w rekrutacji na dane studia nie uleg艂y w tym czasie zmianie.

 • Realny pr贸g punktowy

  Wynik ostatniej osoby zakwalifikowanej do przyj臋cia na studia w danej turze naboru. Wi臋cej informacji na ten temat zamie艣cili艣my poni偶ej.

Progi punktowe: jak dzia艂a lista rankingowa

W ka偶dej turze naboru prowadzonej na dane studia tworzona jest lista rankingowa kandydat贸w, kt贸rzy wzi臋li udzia艂 w rekrutacji w tej turze. O kolejno艣ci na li艣cie rankingowej decyduj膮 wyniki kwalifikacji kandydat贸w, obliczone na podstawie kryteri贸w kwalifikacji przyj臋tych dla tych studi贸w.

Mo偶na powiedzie膰, 偶e lista rankingowa dzieli si臋 na trzy cz臋艣ci: osoby zakwalifikowane do przyj臋cia, osoby umieszczone na li艣cie rezerwowej i osoby nieprzyj臋te na studia.

Na li艣cie os贸b nieprzyj臋tych na studia znajduj膮 si臋 osoby, kt贸re:

 • uzyska艂y mniejszy wynik rekrutacji ni偶 minimalna liczba punkt贸w wymagana do przyj臋cia lub
 • nie spe艂ni艂y wymaga艅 formalnych okre艣lonych dla danych studi贸w (o ile takie wymagania zosta艂y okre艣lone).

Te osoby nie mog膮 by膰 przyj臋te na studia, nawet je艣li s膮 jeszcze wolne miejsca.

Na li艣cie os贸b zakwalifikowanych do przyj臋cia znajduj膮 si臋 kandydaci, kt贸rzy uzyskali najwy偶sze wyniki kwalifikacji. O tym, ile os贸b mie艣ci si臋 w tej grupie decyduje limit przyj臋膰, czyli liczba dost臋pnych na tych studiach miejsc. Pozosta艂e osoby znajduj膮 si臋 na li艣cie rezerwowej.

Osobom zakwalifikowanym do przyj臋cia wyznaczany jest termin na dokonanie wpisu na list臋 student贸w, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Po up艂ywie tego terminu nast臋puje weryfikacja, ile os贸b spo艣r贸d zakwalifikowanych do przyj臋cia nie dokona艂o wpisu i tym samym – ile pozostaje nadal wolnych miejsc. Na te wolne miejsca zapraszane s膮 kolejne osoby w terminie wpisu os贸b z list rezerwowych, do momentu, a偶 limit przyj臋膰 zostanie wype艂niony. W momencie wype艂nienia limitu osoby pozostaj膮ce na li艣cie rezerwowej zostaj膮 powiadomione o nieprzyj臋ciu na studia z powodu braku miejsc.

Je艣li lista rezerwowa zostanie wyczerpana, a na studiach nadal b臋d膮 wolne miejsca, mo偶e zosta膰 uruchomiona kolejna tura naboru. W kolejnych turach kandydaci od nowa dokonuj膮 rejestracji na studia i tworzona jest nowa lista rankingowa os贸b bior膮cych udzia艂 w danej turze naboru.

Minimalna liczba punkt贸w wymagana do przyj臋cia

Ta warto艣膰 m贸wi, jaki trzeba osi膮gn膮膰 wynik rekrutacji, 偶eby m贸c by膰 branym pod uwag臋 w rekrutacji na dane studia.

Je艣li kandydat uzyska mniej punkt贸w ni偶 minimalna liczba punkt贸w wymagana do przyj臋cia, to nie mo偶e by膰 przyj臋ty na studia, nawet je艣li s膮 na tych studiach wolne miejsca; taki kandydat znajdzie si臋 od razu na li艣cie os贸b nieprzyj臋tych. Osi膮gni臋cie minimalnej liczby punkt贸w wymaganej do przyj臋cia jest wi臋c konieczne, 偶eby znale藕膰 si臋 na li艣cie zakwalifikowanych do przyj臋cia lub na li艣cie rezerwowej. Nie daje ono jednak gwarancji przyj臋cia na studia.

Minimalny wynik punktowy jest ustalany przez Rektora w pierwszej turze naboru, przed sam膮 publikacj膮 list rankingowych. Raz ustalony, obowi膮zuje we wszystkich nast臋pnych turach w rekrutacji na dany rok akademicki.

Uwaga: minimalna liczba punkt贸w wymagana do przyj臋cia odnosi si臋 do wyniku rekrutacji, czyli wyniku na li艣cie rankingowej, przeliczonego zgodnie z kryteriami kwalifikacji. Niekoniecznie oznacza to, 偶e kandydat na studia musi uzyska膰 taki wynik z ka偶dego egzaminu maturalnego, bo w zale偶no艣ci od kryteri贸w kwalifikacji na dane studia wynik z danego przedmiotu mo偶e nie mie膰 znaczenia dla wyniku rekrutacji. Interpretuj膮c t臋 warto艣膰 nale偶y wi臋c wzi膮膰 pod uwag臋 to, jakie kryteria kwalifikacji obowi膮zywa艂y w rekrutacji na dane studia.

Realne progi punktowe

Realny pr贸g punktowy to wynik rekrutacji ostatniego kandydata na danej li艣cie rankingowej, kt贸ry zosta艂 przyj臋ty na studia.

O ile minimalna liczba punkt贸w wymagana do przyj臋cia jest ustalana przez Rektora, o tyle realne progi punktowe s膮 efektem tego, ile os贸b spo艣r贸d kandydat贸w zakwalifikowanych do przyj臋cia decyduje si臋 dokona膰 wpisu, ilu og贸艂em by艂o kandydat贸w w danym naborze i jakie mieli oni wyniki rekrutacji.

Dlaczego w kolejnych turach naboru w jednym roku rekrutacji progi s膮 r贸偶ne?

Dzieje si臋 tak dlatego, 偶e w ka偶dej turze naboru tworzona jest osobna lista rankingowa i dost臋pna jest r贸偶na liczba miejsc.

Realny pr贸g punktowy w pierwszej turze naboru mo偶e by膰 niski, je艣li kandydat贸w na dane studia jest stosunkowo niewielu w por贸wnaniu do liczby miejsc, jakie s膮 na tych studiach dost臋pne.

Przyk艂ad: Na studia, gdzie jest dost臋pnych 30 miejsc zg艂osi艂o si臋 w pierwszej turze 60 kandydat贸w. Rektor ustali艂, 偶e minimalna liczba punkt贸w wymagana do przyj臋cia na te studia to 40 punkt贸w. Po przeliczeniu wynik贸w wszystkich kandydat贸w okaza艂o si臋, 偶e wyniki 15 kandydat贸w s膮 ni偶sze ni偶 minimalna liczba punkt贸w – tych 15 kandydat贸w znalaz艂o si臋 wi臋c na li艣cie os贸b nieprzyj臋tych na studia. Pozosta艂ych 45 kandydat贸w zosta艂o umieszczonych na listach os贸b zakwalifikowanych do przyj臋cia (30 os贸b) i na li艣cie rezerwowej (15 os贸b). W pierwszym terminie wpis贸w na studia wpisanych zosta艂o 20 os贸b spo艣r贸d 30 zakwalifikowanych do przyj臋cia. Pozosta艂o wi臋c 10 wolnych miejsc. Do wpisu w drugim terminie zaproszono zatem 10 os贸b z listy rezerwowej. Spo艣r贸d tych 10 os贸b wpisanych zosta艂o 5, pozosta艂o wi臋c 5 wolnych miejsc. Do wpisu w trzecim terminie zaproszono pozosta艂e na li艣cie rezerwowej osoby, spo艣r贸d kt贸rych wpisana zosta艂a jedna, ostatnia na li艣cie. Tym samym realny pr贸g punktowy, czyli wynik ostatniej przyj臋tej osoby, by艂 niski, bardzo bliski 40 punkt贸w. Po wyczerpaniu listy rezerwowej na studiach nadal pozostawa艂y 4 wolne miejsca.

Og艂oszono wi臋c drug膮 tur臋 naboru, w kt贸rej na dost臋pne 4 miejsca zg艂osi艂o si臋 35 kandydat贸w. W tej turze nadal obowi膮zywa艂a ustalona w turze pierwszej minimalna liczba punkt贸w wymagana do przyj臋cia – wyniki ni偶sze ni偶 40 punkt贸w uzyska艂o 5 os贸b. W zwi膮zku z tym do przyj臋cia zosta艂y zakwalifikowane 4 osoby, a na li艣cie rezerwowej pozosta艂o 26 os贸b. W pierwszym terminie wpis贸w na studia wpisane zosta艂y wszystkie zaproszone osoby – pierwsze cztery osoby z listy. Nie by艂o ju偶 wi臋c wolnych miejsc, a osoby z listy rezerwowej zosta艂y zatem powiadomione o nieprzyj臋ciu na studia z powodu braku miejsc. Zauwa偶, 偶e poniewa偶 ostatnia osoba przyj臋ta na studia w tym naborze by艂a na pocz膮tku listy rankingowej, a nie na jej ko艅cu, to realny pr贸g punktowy by艂 wy偶szy ni偶 w pierwszej turze naboru na te studia.