Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Do potwierdzenia zgłoszenia na studia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2024/2025 wynosi 85 złotych na studia, na które nie ma egzaminu oraz 100 złotych na studia, na które jest przewidziany w kryteriach kwalifikacji egzamin wstępny.

Osobna opłata rekrutacyjna jest wymagana do potwierdzenia każdego zgłoszenia. Zgłoszenia nieopłacone nie są uwzględniane w rekrutacji. W przypadku, gdy chcesz potwierdzić więcej niż jedno zgłoszenie, kwotę będącą wielokrotnością wysokości opłaty rekrutacyjnej należy wpłacić na rachunek podany w koncie w zakładce „Płatności”.

Wpłaty przyjmowane są w formie przelewu bankowego na indywidualne konto lub przez serwis Przelewy24. Nie realizujemy czeków, nie można też wpłacać środków przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego (np. Western Union) ani też gotówką.

Priorytet płatności

Zgłoszenia rekrutacyjne są opłacane w kolejności zgodnej z ich priorytetami, bez względu na tytuł przelewu opłaty rekrutacyjnej. Priorytety można zmieniać (poprzez ich przeciągnięcie na liście zgłoszeń w zakładce „Płatności”) do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze. Po tym terminie nie ma możliwości wprowadzania zmian.

Przykładowo: jeżeli w koncie są 4 zgłoszenia na studia w danej turze, a chcesz, aby opłacone zostały tylko 3 z nich, to upewnij się, że na dzień zakończenia przyjmowania zgłoszeń Twoje zgłoszenia, które chcesz opłacić znajdują się na pierwszych trzech miejscach na liście.

Dane do przelewu

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić kwotę potrzebną do potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych można znaleźć po dokonaniu pierwszego zgłoszenia w zakładce „Płatności” w koncie w systemie IRK. W tytule należy podać imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna”. Wszystkie opłaty rekrutacyjne dla danej osoby wnosi się na ten jeden, wygenerowany specjalnie dla niej numer rachunku.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wpłacić w terminie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem na dane studia. Ta data jest również wskazana w tabelce w zakładce „Płatności” przy każdej naliczonej opłacie rekrutacyjnej. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje brak możliwości potwierdzenia zgłoszenia. Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone nie będą uwzględnione w rekrutacji.

Szybkie płatności

Opłatę rekrutacyjną można wpłacić również za pośrednictwem systemu Przelewy24. Zapewnia on możliwość potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych w krótszym terminie niż przelew tradycyjny. Za pośrednictwem Przelewy24 możliwa jest również płatność kartą oraz w walucie, w której posiadasz rachunek. Pamiętaj jednak, że opłata musi zostać przewalutowana na złotówki, oraz że musisz pokryć koszty manipulacyjne. Odnośnik do płatności Przelewy24 znajdziesz w koncie w zakładce „Płatności” pod tabelą z naliczonymi opłatami.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, wpisz kod SWIFT: PKOPPLPW, a przed numerem rachunku, na który wnosisz opłatę, dodaj PL.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wszelkiego rodzaju zwroty nadpłat – wynikające z wniesionej opłaty rekrutacyjnej – są wykonywane po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacji w UJ (zazwyczaj jest to połowa listopada).

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje Ci wyłącznie w przypadku:

  • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat,
  • nieuruchomienia studiów,
  • wycofania zgłoszenia, przy czym wycofanie musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych,
  • zaksięgowania opłaty po terminie określonym jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, co skutkowało niepotwierdzeniem zgłoszenia z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w prawidłowej wysokości za zgłoszenie, dla którego kandydat otrzymał decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

Pamiętaj, że:

  • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do potwierdzania zgłoszeń rekrutacyjnych. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.). Do płatności związanych ze studiami otrzymasz nowy numer rachunku do wpłat wygenerowany w systemie USOS.
  • System nie jest systemem bankowym i wniesione tradycyjnym przelewem opłaty mogą być księgowane z około dwudniowym opóźnieniem. Aby przyspieszyć opłacenie zgłoszenia, zalecamy skorzystanie z szybkich płatności Przelewy24.
  • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.

Opłata za studia (tzw. czesne)

Stacjonarne studia w języku polskim są bezpłatne dla osób posiadających polskie obywatelstwo – również na drugim i kolejnym kierunku.

Studia niestacjonarne oraz niektóre studia prowadzone w językach obcych są płatne. Opłatę roczną (czesne) za studia niestacjonarne płaci się w 8 ratach, przy czym pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dokonania wpisu na studia (złożenia dokumentów). Kolejne 7 rat wnosi się do 15. dnia każdego miesiąca, od listopada do maja.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia (tzw. czesne) otrzymasz dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Znajdziesz go w swoim koncie w USOSweb (w zakładce „Dla studenta” w odnośniku „płatności”). Jest on inny niż numer rachunku, który służył do wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

W wyjątkowych przypadkach, takich jak trudna sytuacja materialna oraz w przypadku wybitnych wyników w nauce czy uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany możesz starać się o obniżenie opłaty lub zwolnienie z niej – ale nie ma możliwości uzyskania zwolnienia za pierwszy rok studiów.

Informacje na temat wysokości opłat za studia niestacjonarne oraz za studia w językach obcych są opublikowane w katalogu studiów na stronie IRK oraz w BIP UJ.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności

Przy wpisie na studia wszyscy kandydaci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dotyczy to wszystkich studiów, również stacjonarnych w języku polskim, gdyż oświadczenie to odnosi się również do opłat innych niż czesne, takich jak na przykład opłata za powtarzanie roku.

Z treścią oświadczenia warto zapoznać się wcześniej, aby zaoszczędzić czas przy wpisie.

Opłata za legitymację

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 złote. Jeśli już posiadasz legitymację studencką, nie musisz wyrabiać nowej, o ile masz w legitymacji wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Więcej informacji o legitymacji znajdziesz tutaj.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty za legitymację zostanie Ci przekazany dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Znajdziesz go również w swoim koncie USOSweb (w zakładce „Dla studenta” w odnośniku „płatności”). Jest on inny niż numer rachunku, który służył do wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

W sprawach związanych z opłatą za legitymację należy kontaktować się z jednostką prowadzącą Twoje studia, jej dane znajdziesz w części „Kontakt” w karcie studiów.

Więcej informacji na temat podstaw prawnych regulujących opłaty na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronie BIP UJ.