Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby niepełnoletnie

Kandydat niepełnoletni to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. Sam proces rekrutacji na studia w takim przypadku wygląda tak samo, jak u kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu należy dostarczyć dodatkowy dokument – dodatek do ankiety osobowej, w którym przedstawiciel ustawowy (najczęściej jest to rodzic, w rzadszych przypadkach inny opiekun prawny) oświadcza, że wyraża zgodę na podjęcie studiów przez podopiecznego. Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać ankietę osobową, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia, a na kolejnych etapach starać się o miejsce w akademiku lub przyznanie pomocy materialnej.

Informacje ogólne

Kto powinien być obecny podczas wpisu osoby niepełnoletniej?

Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście, przy pracowniku Uczelni, podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów, które stanowi dodatek do ankiety osobowej.

Na podstawie tego dokumentu kandydat może osobiście podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności.

Czy rodzic/opiekun prawny może wpisać niepełnoletniego kandydata bez jego obecności?

Tak. W takim wypadku rodzic/opiekun prawny również podpisuje przy pracowniku Uczelni ankietę osobową wraz z oświadczeniem, a następnie oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności.

Czy niepełnoletni kandydat może do wpisu na studia przyjść sam?

Tak. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych, a podpis ten musi być poświadczony przez notariusza. Jeżeli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Ważne! W przypadku chęci podjęcia kształcenia na więcej niż jednych studiach do każdego wpisu wymagane są osobne oświadczenia.

Co w sytuacji, gdy do wpisu na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny?

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny kandydata może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica/opiekuna prawnego poświadczonym przez notariusza). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, z podpisem potwierdzonym przez notariusza. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności.

Ważne! W przypadku chęci podjęcia kształcenia na więcej niż jednych studiach do każdego wpisu wymagane są osobne oświadczenia i pełnomocnictwa.

Wzory dokumentów do pobrania

Dodatek do ankiety osobowej kandydat może pobrać w systemie IRK po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Pełnomocnictwo wersja w języku:

Szczegółowe informacje dla cudzoziemców znajdują się na stronie Welcome.

Dodatkowe dokumenty wymagane do dokonania wpisu kandydatów niepełnoletnich

Uwaga! W przypadku chęci dokonania wpisu na więcej niż jedne studia należy mieć osobne pełnomocnictwa i oświadczenia dla każdego z kierunków.

Wpisu dokonuje niepełnoletni kandydat

Dokument Objaśnienie

dodatek do ankiety osobowej (oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów)

Kandydat okazuje oświadczenie przy wpisie, przy czym podpis rodzica/opiekuna prawnego musi być poświadczony przez notariusza. Jeżeli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

ankieta osobowa

Kandydat podpisuje ankietę przy wpisie.

oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia

Kandydat podpisuje oświadczenie przy wpisie.

pełnomocnictwo

Niewymagane.

Wpisu dokonują kandydat razem ze swoim rodzicem/opiekunem prawnym

Dokument Objaśnienie

dodatek do ankiety osobowej  (oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów)

Rodzic/opiekun prawny podpisuje oświadczenie przy wpisie.

ankieta osobowa

Kandydat podpisuje ankietę przy wpisie.

oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia

Kandydat podpisuje oświadczenie przy wpisie.

pełnomocnictwo

Niewymagane.

Wpisu dokonuje pełnomocnik wyznaczony przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Dokument Objaśnienie

dodatek do ankiety osobowej (oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów)

Pełnomocnik okazuje oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, przy czym podpis ten musi być poświadczony przez notariusza. Jeżeli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

ankieta osobowa

Pełnomocnik podpisuje ankietę przy wpisie.

oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia

Pełnomocnik podpisuje oświadczenie przy wpisie.

pełnomocnictwo

Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, z podpisem potwierdzonym przez notariusza.