Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Ustawy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Uchwały

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Tekst ujednolicony sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez:

  • Uchwała nr 23/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 16/III/2019 Senat UJ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2019/2020 kierunków studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu UJ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Resolution no. 17/III/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 27th March 2019 on rules for charging fees and exempting from fees for educational services at first-cycle, second-cycle and long-cycle Magister degree study programmes at the Jagiellonian University

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1 Rektora UJ z 8 stycznia 2019 roku w sprawie szczegółowego harmonogramu organizacji naboru oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 15 stycznia 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 25 Rektora UJ z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku 

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 2 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku 

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 43 Rektora UJ z 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2019 roku w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim


Wszystkie wewnętrzne akty prawne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ