Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Ustawy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Uchwały

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała Senatu nr 17/III/2020 w sprawie nieuruchomienia wybranych studiów, zmiany limitów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji dla nowych studiów w rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Senatu nr 57/VI/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu UJ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Resolution no. 17/III/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 27th March 2019 on rules for charging fees and exempting from fees for educational services at first-cycle, second-cycle and long-cycle Magister degree study programmes at the Jagiellonian University

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Tekst ujednolicony sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez: Uchwała nr 23/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2019 roku

Zarządzenia

Zarządzenie nr 22 Rektora UJ z 26 lutego 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 60 Rektora UJ z 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2020 roku

Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z 15 stycznia 2020 roku w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 15 stycznia 2020 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2020 roku

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2019 roku w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2020/2021

Zgodnie z art. 70  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kryteria kwalifikacji na studia na rok akademicki 2020/2021 zostały uchwalone przez Senat UJ 29 maja 2019 roku.

Obywatele polscy

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Studia II stopnia

Cudzoziemcy

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie


Wszystkie wewnętrzne akty prawne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ