Podstawy prawne 2019/2020

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dokumenty wewnętrzne

Podstawy prawne znaleźć można tutaj.

Podstawy prawne 2018/2019

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowychh

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Dokumenty wewnętrzne

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Uchwała nr 68/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 147/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 grudnia 2017 roku
 • Uchwała nr 149/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 grudnia 2017 roku
 • Uchwała nr 1/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 stycznia 2018 roku
 • Uchwała nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 stycznia 2018 roku
 • Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 stycznia 2018 roku
 • Uchwała nr 4/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 stycznia 2018 roku
 • Uchwała nr 15/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku
 • Uchwała nr 16/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku
 • Uchwała nr 17/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku
 • Uchwała nr 18/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku
 • Uchwała nr 25/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2018 roku
 • Uchwała nr 26/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2018 roku
 • Uchwała nr 27/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2018 roku
 • Uchwała nr 28/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2018 roku
 • Uchwała nr 29/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2018 roku
 • Uchwała nr 30/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2018 roku
 • Uchwała nr 32/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2018 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała nr 69/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/2019

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 32/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2018 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała nr 70/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 21/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 40/IV/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 kwietnia 2018 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała Senatu nr 41/IV/2018 z 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2009 roku w sprawie: zasad pobierania oraz podziału środków z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 i w latach następnych (tekst ujednolicony)

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2010 roku

Zarządzenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Zarządzenie nr 129 Rektora UJ z 27 grudnia 2017 roku w sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 2 Rektora UJ z 5 stycznia 2018 roku w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 29 Rektora UJ z 5 kwietnia 2018 roku w sprawie dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Decyzje Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Decyzja nr 56 Rektora UJ z 21 grudnia 2017 roku w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków pobierania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019