UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

 • Zdaję polską nową maturę, jak przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym? »

  W rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Wyniki na poziomie podstawowym mnożone są razy 1/2, wyniki na poziomie rozszerzonym są brane pod uwagę bez zmiany. Dodatkowo wyniki z nowożytnych języków obcych na poziomie dwujęzycznym są mnożone razy 4/3 – jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100.

  Ważne: dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR oraz na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne obowiązują dodatkowe, szczegółowe kryteria formalne np. dla weterynarii dodatkowym kryterium formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.

 • Jakie były progi punktowe w UJ? Jaki minimalny wynik pozwalał dostać się na studia? »

  Uniwersytet Jagielloński z kilku powodów zrezygnował z publikacji podobnych statystyk jako nie niosących ze sobą jednoznacznej informacji o szansie dostania się na studia. Informacja o progach punktowych z poprzednich lat może wprowadzać w błąd kandydatów obecnie starających się o przyjęcie na studia. Wyniki, które w tamtym roku gwarantowały dostanie się na UJ dotyczyły całkiem innej grupy osób, zarówno jeśli chodzi o ilość kandydatów, jak też uzyskane przez nich wyniki matury. Ponadto w przypadku niektórych kierunków zmianie uległy limity dotyczące liczby przyjmowanych kandydatów, co nie pozostanie bez wpływu na kształt list rankingowych.

  Poza tym, liczba osób przyjętych na studia z danej listy zależy również od czynników losowych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskanym wynikiem punktowym, ponieważ w przypadku niedokonania wpisu na studia przez przyjęte wcześniej osoby, szansę taką dostają kolejni kandydaci z listy.

  Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, trudno na podstawie informacji o latach ubiegłych szacować swoje szanse w porównaniu z maturzystami zdającymi egzamin w roku bieżącym.

  Więcej na temat progów punktowych znajdziesz na Limity przyjęć i progi punktowe.

 • Czy będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja zimowa? »

  Uniwersytet Jagielloński nie prowadzi dodatkowej rekrutacji zimowej.

 • Na jakim poziomie muszę zdawać egzaminy maturalne? »

  W Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma wymagań odnośnie poziomu egzaminu maturalnego (z wyjątkiem kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetyka, analityka medyczna, farmacja oraz weterynaria). Sam decydujesz, do którego z egzaminów podejdziesz, pamiętaj jednak, że Twój wynik na poziomie podstawowym podzielimy przez pół.

  Więcej na temat obliczania wyniku kwalifikacji znajdziesz na stronie Obliczanie wyniku kwalifikacji.

 • Założyłem konto ERK, ale nie otrzymałem wiadomości e-mail z odnośnikiem aktywującym. Co robić? »

  Sprawdź, czy wiadomość e-mail nie została umieszczona w folderze z niechcianymi wiadomościami elektronicznymi (SPAM). Jeżeli brak jest wiadomości w folderze SPAM, należy sprawdzić, czy w trakcie zakładania konta nie został błędnie podany adres e-mail. Podany adres e-mail można sprawdzić w koncie kandydata w zakładce „moje dane » adres e-mail". Jeżeli podany adres jest prawidłowy, należy wybrać opcję: „zmień adres e-mail" i powtórnie go wprowadzić. Wybranie przycisku „zapisz" spowoduje ponowne wysłanie linku aktywującego na podany adres.

  Brak aktywacji nie ogranicza w żaden sposób możliwości dokonywania rejestracji na studia, ani korzystania z konta. Jedyne ograniczenie będzie polegało na tym, że nie będziesz otrzymywał drogą mailową powiadomień o zmianach w swoim koncie ERK np. o otrzymaniu nowego komunikatu lub zmianie statusu. Informacje te jednak będą dostępne po zalogowaniu do systemu.

 • Zadawałem maturę w 2016 roku. Czy jest to stara matura? »

  Nie. Nową maturą nazywany jest egzamin przeprowadzany w Polsce od 2002 roku (egzamin maturalny). Uczniowie, którzy kończyli szkołę w latach 2002-2004 mieli możliwość wyboru zdawania nowej lub starej matury. W szkołach dla dorosłych (wyłącznie) można było zdawać starą maturę jeszcze do 2011 roku. Starą maturę od nowej najprościej można odróżnić sprawdzając, w jakiej skali wyrażone są oceny. Dla starej matury ta skala to 2-5 (do roku 1992) oraz 1-6 (od roku 1992), a dla nowej 0-100.

 • Nie wiem czy zdam wszystkie egzaminy na kierunku, na którym studiuję. Czy mogę na wszelki wypadek wpisać się na niego ponownie? »

  Nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia na kierunek i formę (studia stacjonarne lub niestacjonarne), na którym student obecnie studiuje. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia na I rok studiów na ten sam kierunek i formę studiów byłaby w takiej sytuacji decyzją wydaną w tej samej sprawie, co decyzja o przyjęciu na studia, na podstawie której student obecnie studiuje, co jest niezgodne z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.). W związku z powyższym, w przypadku zamiaru rekrutacji na ten sam kierunek i formę studiów student winien być uprzednio skreślony z listy studentów, w szczególności z powodu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, przy czym skreślenie powinno nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Ogłoszenie listy rankingowej".

O rekrutacji w UJ

 • Jakie były progi punktowe w UJ? Jaki minimalny wynik pozwalał dostać się na studia? »

  Uniwersytet Jagielloński z kilku powodów zrezygnował z publikacji podobnych statystyk jako nie niosących ze sobą jednoznacznej informacji o szansie dostania się na studia. Informacja o progach punktowych z poprzednich lat może wprowadzać w błąd kandydatów obecnie starających się o przyjęcie na studia. Wyniki, które w tamtym roku gwarantowały dostanie się na UJ dotyczyły całkiem innej grupy osób, zarówno jeśli chodzi o ilość kandydatów, jak też uzyskane przez nich wyniki matury. Ponadto w przypadku niektórych kierunków zmianie uległy limity dotyczące liczby przyjmowanych kandydatów, co nie pozostanie bez wpływu na kształt list rankingowych.

  Poza tym, liczba osób przyjętych na studia z danej listy zależy również od czynników losowych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskanym wynikiem punktowym, ponieważ w przypadku niedokonania wpisu na studia przez przyjęte wcześniej osoby, szansę taką dostają kolejni kandydaci z listy.

  Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, trudno na podstawie informacji o latach ubiegłych szacować swoje szanse w porównaniu z maturzystami zdającymi egzamin w roku bieżącym.

  Więcej na temat progów punktowych znajdziesz na Limity przyjęć i progi punktowe.

 • Na jakim poziomie muszę zdawać egzaminy maturalne? »

  W Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma wymagań odnośnie poziomu egzaminu maturalnego (z wyjątkiem kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetyka, analityka medyczna, farmacja oraz weterynarii). Sam decydujesz, do którego z egzaminów podejdziesz, pamiętaj jednak, że Twój wynik na poziomie podstawowym podzielimy przez pół.

  Więcej na temat obliczania wyniku kwalifikacji znajdziesz na stronie Obliczanie wyniku kwalifikacji.

 • Co oznacza „dolny limit" w karcie studiów i z czym jest związany? »

  „Dolny limit" jest to najmniejsza liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów. Jeśli liczba osób wpisanych na studia po zakończeniu rekrutacji będzie mniejsza niż podany limit, studia nie zostaną uruchomione.

 • Co oznacza „nabór uzupełniający"? »

  Jest to dodatkowa rekrutacja na dany kierunek i jest ona uruchamiana tylko wtedy, gdy nie zostanie wypełniony dolny limit miejsc. Ważne! W przypadku wielu kierunków miejsca kończą się już podczas pierwszego naboru, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w naborze podstawowym.

 • Co to jest decyzja administracyjna? »

  Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia jest postępowaniem administracyjnym i jako takie zawsze kończy się wydaniem decyzji, która potwierdza fakt przyjęcia (lub nieprzyjęcia) na studia. Decyzję wyślemy do ciebie pocztą lub za pośrednictwem ePUAPu, w zależności od tego, jaką opcję odbioru dokumentów wybrałeś w systemie ERK.

 • Kiedy i w jakim przypadku mogę składać odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej? »

  Odwołanie można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. Podstawą uwzględnienia odwołania może być tylko i wyłącznie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Odwołanie wniesione poza terminem, tj. przed otrzymaniem decyzji lub po terminie 14 dni od otrzymania decyzji, nie jest rozpatrywane.

 • Czy studia mogą zostać nieuruchomione? »

  Studia mogą zostać nieuruchomione, jeśli liczba osób wpisanych po zakończonym naborze jest mniejsza niż minimalna liczba osób wymagana do ich uruchomienia. Informacje na temat limitów przyjęć, od wypełnienia których zależy uruchomienie studiów, znaleźć można w katalogu studiów.

 • Co to jest ten ePUAP? »

  EPUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

  Każda potwierdzona rejestracja na studia kończy się wydaniem decyzji. Tradycyjnie decyzja jest przygotowywana, drukowana, podpisywana przez przedstawiciela Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie wysyłana do kandydata listem poleconym – procedura taka trwa ok. kilku tygodni. Od 2011 roku Uniwersytet Jagielloński umożliwia skrócenie tego całego procesu o blisko miesiąc – decyzję można odebrać przez Internet za pośrednictwem właśnie Platformy ePUAP.

  Więcej na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl/pl_PL/e-puap.

 • Jak wznowić studia po przerwie spowodowanej skreśleniem z listy studentów? »

  Jeśli skreślenie z listy studentów nastąpiło na pierwszym roku studiów lub upłynęło od niego więcej niż 5 lat, trzeba ponownie przejść przez rekrutację na ten kierunek. Natomiast jeśli skreślenie nastąpiło na drugim roku studiów lub później, nie było wynikiem kary dyscyplinarnej i nie upłynęło od jego czasu 5 lat, można ubiegać się o wznowienie toku studiów bezpośrednio u kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Regulamin studiów, §33).

  Szczegółowych informacji na ten temat udziela Uczelniana Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów UJ.

 • Czy możliwe jest podjęcie studiów w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Jagiellońskim? »

  W Uniwersytecie Jagiellońskim nie są prowadzone studia w trybie eksternistycznym. Kandydat może podejmować studia w formie niestacjonarnej (wieczorowo lub zaocznie), jeżeli dany kierunek jest w takiej formie prowadzony.

 • Czy mogę zostać „wolnym słuchaczem"? »

  Regulamin studiów nie przewiduje statusu wolnego słuchacza. Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą uczestniczyć w zajęciach na innym kierunku za zgodą prowadzącego oraz w wykładach, na które wstęp jest wolny.

 • Jak mogę dokonać przeniesienia z jednego kierunku na drugi w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego? »

  Przeniesienia z jednego kierunku na drugi można dokonać po ukończeniu pierwszego roku studiów, za zgodą władz Wydziału/Wydziałów, w obrębie którego/których student chce dokonać przeniesienia. Przeniesienia nie można dokonać ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne.

  Warunki formalne przeniesienia określane są przez władze Wydziału. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy kontaktować się z jednostką prowadzącą studia.

 • Czy będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja zimowa? »

  Uniwersytet Jagielloński nie prowadzi dodatkowej rekrutacji zimowej.

 • Czy istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim? »

  Uniwersytet Jagielloński w swojej ofercie posiada kierunki studiów prowadzone w języku angielskim. W celu zapoznania się z ofertą zapraszamy do katalogu studiów 2018/2019 oraz do części Studia w językach obcych.

 • Chciałbym uzyskać dostęp do swojego konta ERK, niestety nie pamiętam ani loginu ani hasła. »

  Aby odzyskać dane dostępu do konta ERK, musisz znać: a) adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta, b) przynajmniej jedną z następujących danych: login, numer konta lub numer ERK (jeśli dokonałeś już rejestracji). Login i numer konta możesz znaleźć w wiadomości, która została wysłana na Twój adres e-mail podczas zakładania konta. Jeśli posiadasz te informacje, kiedy skorzystasz z opcji „Odzyskaj hasło", dostępnej w polu logowania na stronie www.erk.uj.edu.pl, Twoje hasło zostanie zresetowane i otrzymasz od nas wiadomość e-mail. Jeśli nie pamiętasz żadnych danych swojego konta, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia UJ.

  Formularz do odzyskiwania parametrów konta: www.erk.uj.edu.pl/index/odzyskaj-haslo.

 • Założyłem konto ERK, ale nie otrzymałem wiadomości e-mail z odnośnikiem aktywującym. Co robić? »

  Należy sprawdzić, czy wiadomość e-mail nie została umieszczona w folderze z niechcianymi wiadomościami elektronicznymi (SPAM). Jeżeli brak jest wiadomości w folderze SPAM, należy sprawdzić, czy w trakcie zakładania konta nie został błędnie podany adres e-mail. Podany adres e-mail można sprawdzić w koncie kandydata w zakładce „moje dane » adres e-mail". Jeżeli podany adres jest prawidłowy, należy wybrać opcję: „zmień adres e-mail" i powtórnie go wprowadzić. Wybranie przycisku „zapisz" spowoduje ponowne wysłanie wiadomości aktywującej na podany adres.

  Brak aktywacji nie ogranicza w żaden sposób możliwości dokonywania rejestracji na studia, ani korzystania z konta. Jedyne ograniczenie będzie polegało na tym, że nie będziesz otrzymywał drogą mailową powiadomień o zmianach w swoim koncie ERK np. o otrzymaniu nowego komunikatu lub zmianie statusu. Informacje te jednak będą dostępne po zalogowaniu do systemu.

 • Brałem udział w rekrutacji w poprzednich latach, a teraz nie mogę się zalogować w ERK. Możecie przypomnieć mi moje hasło? »

  Niestety, nie. Wszyscy kandydaci, którzy w poprzednich latach brali udział w rekrutacji na studia przez ERK i przystępują do niej też w tym roku powinni założyć nowe konto na stronie www.erk.uj.edu.pl. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każdego roku po zakończeniu rekrutacji konta kandydatów są usuwane z systemu, więc stare konta nie są aktywne, bo po prostu już ich tam nie ma.

 • Czy mogę edytować swoje dane w koncie ERK? Jeśli tak, to w jaki sposób? »

  Dane w koncie ERK można edytować przed ich zatwierdzeniem lub przed upływem wyznaczonego terminu uzupełnienia danych. Po zatwierdzeniu danych można za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście wnioskować o ich zmianę, w sytuacji, kiedy edycja danych nie naruszy zasad rekrutacji na studia.

 • Chciałbym poprawić wyniki ocen z egzaminów maturalnych. Jak mogę to zrobić? »

  Kandydat, dopóki nie zatwierdzi wpisanych wyników egzaminów maturalnych i nie minie czas, który jest na to przeznaczony, może sam zmienić swoje wyniki. Jeżeli minął czas przeznaczony na poprawienie i zatwierdzenie wyników maturalnych w koncie ERK, kandydat powinien wysłać drogą elektroniczną wiadomość do Działu Rekrutacji na Studia z dokładnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji oraz prośbą o zmianę zatwierdzonych danych, jednak nie na każdym etapie rekrutacji taka zmiana będzie możliwa.

 • Co robić, gdy wprowadziłem złe dane odnośnie ocen na dyplomie do systemu ERK i zatwierdziłem formularz? »

  Należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną do Działu Rekrutacji na Studia z dokładnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji oraz prośbą o zmianę zatwierdzonych danych. W wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz nr ERK rejestracji.

 • Do czego jest wam potrzebny mój numer telefonu? Przecież rekrutacja podobno prowadzona jest w całości przez Internet, nie wystarczy mój e-mail? »

  Twój numer telefonu jest nam potrzebny do szybkiego skontaktowania się z Tobą, jeśli zauważymy w Twoim koncie ERK jakieś nieprawidłowości: błędnie wprowadzone wyniki matury, średnią ocen itp. Wiadomości e-mail wysyłane z systemu ERK często giną wśród spamu, poza tym nie zawsze możesz sprawdzać skrzynkę mailową wystarczająco często, żeby w porę zareagować.

  W skrócie: jeśli chcesz mieć pewność, że będziemy mogli od razu dać Ci znać – podaj nam swój numer telefonu.

 • Poprawiałem maturę. Jaki rok uzyskania matury mam wpisać? »

  Kandydaci, którzy poprawiali wyniki nowej polskiej matury w koncie ERK w formularzu dotyczącym roku i rodzaju matury jako rok uzyskania matury wpisują rok, w którym po raz pierwszy ją zdali i otrzymali świadectwo maturalne. W formularzu z wynikami matury w koncie ERK po prostu wpisz poprawiony (wyższy) wynik, a przy wpisie na studia, oprócz oryginału świadectwa maturalnego, przedłóż aneks z wynikiem poprawianej matury.

 • Uzupełniam wyniki maturalne. Czy mam wpisywać tylko te wyniki, które są brane pod uwagę na moim kierunku? »

  Nie. W formularzu wyników maturalnych wprowadź wszystkie uzyskane wyniki z części pisemnej. System ERK sam wybierze te, które dadzą Ci najwyższy możliwy rezultat na listach rankingowych na studiach, gdzie bierzesz udział w rekrutacji. Pamiętaj, że wyniki wprowadzasz sam – nie są one pobierane z Krajowego Rejestru Matur.

 • Biorę udział w rekrutacji na studia II stopnia. Czy muszę wpisywać wyniki matury? »

  Nie. Wyniki maturalne nie są uwzględniane w rekrutacji na studia II stopnia, więc nie musisz ich wprowadzać. Pamiętaj jednak o podaniu danych o ukończonej szkole średniej.

 • Przez przypadek dodałem dwa identyczne dyplomy i teraz nie mogę ich usunąć, co mam zrobić? »

  Nie ma możliwości usunięcia dodatkowego dyplomu. Nie martw się jednak, w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie uwzględniony tylko ten dyplom, który przypiszesz do rejestracji. Dokonując rejestracji na studia drugiego stopnia wskazujesz, który dyplom ma być uwzględniany w rekrutacji na te studia. Upewnij się, że wybrany przez Ciebie dyplom jest poprawny i że uzupełniłeś wszystkie oceny.

  Dodanie w koncie kilku dyplomów nie jest problemem – o ile podczas rejestracji wskażesz taki, który ma poprawnie wprowadzone wszystkie dane.

  W przypadku, gdy do rejestracji przypiszesz zły dyplom, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia.

 • Czy wyniki z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłane są do systemu ERK? »

  Po zakończeniu rejestracji, ale przed ogłoszeniem list rankingowych, przeprowadzana jest weryfikacja wyników maturalnych znajdujących się w systemie ERK z tymi, które znajdują się w KReM. Ma ona na celu jedynie wskazanie kandydatom miejsc, gdzie mogli, ale nie musieli, popełnić pomyłkę. To kandydat ma obowiązek sam wprowadzić wszystkie wyniki pisemnych części egzaminów maturalnych zgodne z posiadanym świadectwem. W oparciu o wyniki znajdujące się w koncie ERK, nie w KReM (Krajowy Rejestr Matur), zostanie obliczony wynik kwalifikacji.

Rejestracja

 • Zdaję maturę w tym roku po raz pierwszy, wyniki są dopiero w czerwcu. Nie mogę się jeszcze rejestrować, prawda? »

  Możesz! Rejestracja rozpoczyna się na początku czerwca. Szczegółowy harmonogram rejestracji pojawi się na naszej stronie internetowej pod koniec grudnia.

 • Co, jeśli termin obrony egzaminu licencjackiego mam wyznaczony po terminie rejestracji na studia? »

  Formalnym kryterium podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata weryfikowane w większości przypadków na etapie dokonywania wpisu na studia. Rejestracji na studia drugiego stopnia można zatem dokonać, jeżeli termin obrony egzaminu licencjackiego gwarantuje uzyskanie dyplomu (lub zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych) przed terminem wpisu na studia, o ile warunkiem potwierdzenia rejestracji nie jest przesłanie wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. Ponadto należy pamiętać, że jeżeli kryterium kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, brak dyplomu na etapie rejestracji skutkować będzie przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem 0 punktów.

  Jeśli natomiast w przypadku twojego kierunku pod uwagę będzie brana np. tylko średnia ze studiów, to najważniejszym jest, żeby właśnie ją wpisać w koncie ERK. W koncie zaznacz, że jeszcze nie posiadasz oceny na dyplomie czy też oceny z pracy dyplomowej. Pamiętaj, że przy wpisie na studia musisz mieć już dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.

 • Czy mogę zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów? »

  Tak. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które można dokonać rejestracji. Za każdym razem należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Wpisu równiez możesz dokonać na więcej niż jedne studia jednak nie moga to być dwie specjalności tego samego kierunku.

 • Co to jest potwierdzenie rejestracji w systemie ERK? »

  Potwierdzenie rejestracji dla studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz dla większości studiów drugiego stopnia – polega na zapłąceniu opłaty rekrutacyjnej za każdą dokonaną rejestrację. Dla nielicznych studiów drugiego stopnia potwierdzenie rejestracji polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz przesłaniu listem poleconym na adres jednostki prowadzącej nabór wydrukowanego formularza – podania ERK wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

  Dla studiów trzeciego stopnia – potwierdzenie rejestracji polega na przesłaniu listem poleconym na adres jednostki prowadzącej nabór wydrukowanego formularza podanie ERK wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

  Potwierdzenie następuje w momencie zaksięgowania opłaty (dla studiów pierwszego stopnia oraz te studia drugiego stopnia, dla których nie są wymagane dokumenty na etapie rejestracji) lub potwierdzenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną otrzymania kompletu dokumentów (studia trzeciego stopnia oraz niektóre studia drugiego stopnia).

 • Mimo zapłacenia opłaty rekrutacyjnej moja rejestracja na studia dalej nie jest potwierdzona. »

  Sytuacja ta może wynikać z faktu, że między datą przelewu a zaksięgowaniem pieniędzy na koncie mija zawsze pewien czas - od kilku godzin do kilku dni. Rejestracja zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej. Zalecamy dokonywanie opłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A. W przypadku, gdy w ostatnim dniu terminu rejestracji opłata rekrutacyjna nie jest zaksięgowania w systemie ERK, wtedy obowiązkiem kandydata jest dostarczenie dowodu zapłaty do Działu Rekrutacji na Studia UJ do godziny 12:00 pierwszego dnia roboczego po zakończeniu terminu rejestracji.

  W przypadku studiów, dla których do potwierdzenia rejestracji wymagane jest przesłanie podania ERK wraz z załącznikami, rejestracja nie będzie potwierdzona mimo dokonania opłaty rekrutacyjnej dopóki do jednostki nie wpłyną przesłane przez kandydata dokumenty.

 • Jakie ma znaczenie priorytetowanie rejestracji? Czy raz ustalony priorytet mogę zmienić? »

  Priorytetowanie rejestracji ma na celu ustalenie ważności wybranych przez kandydata studiów, czyli wskazanie, które studia wybierze najpierw, jeśli zostanie przyjęty na studia. Priorytet zawsze można zmienić. Priorytet nie wpływa na wynik kwalifikacji kandydata.

 • W jaki sposób mogę zrezygnować z rejestracji? »

  Przed upływem terminu zakończenia rejestracji kandydat może zrezygnować z rejestracji na studia w swoim koncie ERK. Rezygnacji można dokonać w koncie ERK, w karcie rejestracji - zakładka „unieważnienie rejestracji".

 • Jakie są terminy rekrutacji na studia 2018/2019? »

  Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji, znajdują się w kartach poszczególnych studiów na stronie www.erk.uj.edu.pl w zakładce "terminy".

Obliczanie wyniku

 • Zadawałem maturę w 2016 roku. Czy jest to stara matura? »

  Nie. Nową maturą nazywany jest egzamin przeprowadzany w Polsce od 2002 roku (egzamin maturalny). Uczniowie, którzy kończyli szkołę w latach 2002-2004 mieli możliwość wyboru zdawania nowej lub starej matury. W szkołach dla dorosłych (wyłącznie) można było zdawać starą maturę jeszcze do 2011 roku. Starą maturę od nowej najprościej można odróżnić sprawdzając, w jakiej skali wyrażone są oceny. Dla starej matury ta skala to 2-5 (do roku 1992) oraz 1-6 (od roku 1992), a dla nowej 0-100.

 • Zdaję polską nową maturę, jak przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym? »

  W rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Wyniki na poziomie podstawowym mnożone są razy 1/2, wyniki na poziomie rozszerzonym są brane pod uwagę bez zmiany. Dodatkowo wyniki z nowożytnych języków obcych na poziomie dwujęzycznym są mnożone razy 4/3 – jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100.

  Ważne: dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR oraz na Miedzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne obowiązują dodatkowe, szczegółowe kryteria formalne np. dla weterynarii dodatkowym kryterium formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.

 • Jakie przedmioty i na jakim poziomie powinienem zdawać na maturze? »

  Każdemu przedmiotowi, który brany jest pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek studiów, odpowiada określona waga. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi. Tak uzyskany wynik dzielony jest przez sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę w kwalifikacji.

  Należy pamiętać, że wyniki przedmiotowe są dodatkowo mnożone przez przelicznik odpowiadający poziomowi, na którym zdana była matura.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 • Jakie przywileje daje mi matura dwujęzyczna? »

  W przypadku matury dwujęzycznej, uznawane są wyniki maturalne tylko z nowożytnych języków obcych. Wyniki te są mnożone razy 4/3 – jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100. Przelicznik ten nie obowiązuje w przypadku wyników egzaminów pisemnych zdawanych w językach obcych z przedmiotów innych niż nowożytne języki obce. W tym przypadku obowiązują przeliczniki wyników egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, zależnie od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany – to znaczy, że w przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z częścią w języku obcym kandydaci wprowadzają do systemu wynik uzyskany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym i nie wprowadzają do systemu wyniku uzyskanego w części w języku obcym (tzw. dwujęzycznej), ponieważ nie jest ona uwzględniana w obliczeniu wyniku.

 • Czy w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę certyfikaty językowe? »

  Nie. W przypadku jednolitych studiów magisterskich i pierwszego stopnia przy obliczaniu wyniku kwalifikacji brane są pod uwagę jedynie wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych.

 • Czy brane są pod uwagę wyniki z egzaminów ustnych? »

  Nie. W przypadku jednolitych studiów magisterskich i pierwszego stopnia przy obliczaniu wyniku kwalifikacji brane są pod uwagę jedynie wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych.

 • Co w sytuacji, gdy żaden z przedmiotów, które zdawałem na maturze, nie jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym? »

  Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego spowoduje przyznanie 0 punktów z każdego branego pod uwagę w procesie kwalifikacji przedmiotu, lecz nie pozbawi kandydata prawa do ubiegania się o przyjęcie na studia. Wyjątek stanowią studia, na które obowiązują kryteria formalne, czyli wymagany jest wynik z danego przedmiotu na określonym poziomie. W przypadku tych studiów brak wyniku z wymaganego przedmiotu skutkuje wykluczeniem z udziału w rekrutacji na ten kierunek. Informacje o kryteriach formalnych znajdują się w kartach poszczególnych studiów.

 • Jeśli dwa lub więcej przedmiotów znajduje się w jednej grupie przedmiotowej, czy należy zdawać wszystkie z nich, czy wybrać tylko jeden? »

  W katalogu studiów w systemie ERK, w karcie studiów, w zakładce „zasady kwalifikacji", w części „Wynik kwalifikacji" można znaleźć informacje na temat liczby przedmiotów z danej grupy branych pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

 • Jestem laureatem olimpiady stopnia centralnego. Czy to znaczy, że mam wolny wstęp na wszystkie kierunki bez rekrutacji? »

  Laureat olimpiady stopnia centralnego powinien jak każdy kandydat, przejść rekrutację oraz spełnić warunki formalne, o ile takie są wymagane na wybranym kierunku. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w UJ laureat otrzymuje 100% punktów z kwalifikacji tylko na tych kierunkach, gdzie jego olimpiada brana jest pod uwagę. Więcej o olimpiadach znajduje się tutaj.

 • W jaki sposób kandydaci z tzw. "starą maturą" mogą brać udział w procesie rekrutacji? »

  Świadectwo tzw. „starej matury" uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Jednakże w przypadku studiów, dla których kryterium decydującym o miejscu na liście rankingowej są wyniki egzaminu maturalnego, osoby posiadające „starą maturę" muszą posiadać takie wyniki z przedmiotów branych pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji dla danych studiów. W przeciwnym wypadku ich wynik kwalifikacji wyniesie 0 (zero), co uniemożliwi przyjęcie na studia.

  W celu uzyskania tych wyników osoby posiadające „starą maturę" powinny przystąpić do egzaminu maturalnego (nowej matury) z jednego wybranego przedmiotu albo kilku wybranych przedmiotów (art. 44 zzp ustawy o systemie oświaty). Nie ma konieczności zdawania „nowej matury" w całości.

  Przystępujący do takiego egzaminu otrzymuje zaświadczenie o wynikach z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Na podstawie wyników umieszczonych na tym zaświadczeniu obliczany jest wynik kwalifikacji.

 • Zdawałem Centralne Egzaminy Wstępne w zeszłym roku. Czy ich wyniki nie są już nigdzie uwzględniane? »

  Kandydatom, którzy posiadają zaświadczenia o wynikach CEW uzyskanych w latach 2009-2015 w UJ lub w innych uczelniach, z którymi UJ lub UJ Collegium Medicum zawierały porozumienia o wzajemnej uznawalności wyników CEW, uwzględnia się te wyniki pod warunkiem dostarczenia odpowiednich zaświadczeń do siedziby Działu Rekrutacji na Studia UJ do ostatniego dnia terminu określonego w harmonogramie jako „wprowadzanie wyników matur".

  Uwaga! Wyniki z CEW przeprowadzanych przez UJ w latach 2013-2015 nie będą uznawane w rekrutacji na inne uczelnie medyczne.

 • Skąd mam wiedzieć, czy moja matura jest maturą europejską (EB) lub międzynarodową (IB)? »

  European Baccalaureate (matura europejska, matura EB) to rzadko spotykane świadectwo, bo prawo do jego wydawania posiada zaledwie czternaście Szkół Europejskich i osiem szkół akredytowanych. Listę szkół oferujących naukę w ramach tego programu można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea: www.eursc.org.

  Program International Baccalaureate Diploma (matura międzynarodowa, matura IB) jest jednym z czterech programów oferowanych przez szkoły akredytowane przez organizację International Baccalaureate. Dyplom matury międzynarodowej można uzyskać wyłącznie po ukończeniu programu prowadzonego przez jedną z certyfikowanych szkół IB. Listę tych instytucji można znaleźć na stronie organizacji: www.ibo.org.

  Matura francuska/niemiecka/angielska/hiszpańska nie są maturami IB/EB.

 • Jak będzie obliczony mój wynik jeżeli zdawałem maturę IB/EB? »

  Po otrzymaniu wyników z matury IB/EB, należy wprowadzić je do odpowiedniego formularza w koncie ERK. Nie musisz zastanawiać się nad tym, które wyniki dadzą ci największe szanse w rekrutacji – system sam wybiera te, które dadzą najwyższy możliwy rezultat.

  Dokładny opis tego, jak obliczony będzie twój wynik możesz znaleźć tutaj.

 • W jaki sposób uwzględniany zostanie wynik z WoS w przypadku matury IB? »

  Dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie w przypadku matury IB bierze się pod uwagę najkorzystniejszy wynik z pośród przedmiotów, które kandydat zdawał w ramach grupy „Individuals and societes".

 • Czy należy wpisywać „predicted grades" w przypadku matury IB?

  Nie należy wpisywać „predicted grades" w przypadku matury IB.

 • Posiadam inną maturę zagraniczną. Co w takiej sytuacji muszę zrobić? »

  Wyniki wszystkich matur zagranicznych oraz International Baccalaureate i European Baccalaureate od roku akademickiego 2016/2017 są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Więcej na temat matur zagranicznych pzeczytasz tutaj.

 • Ubiegam się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W jaki sposób zostanie obliczony mój wynik kwalifikacji? »

  Sposób obliczenia twojego wyniku zależy od tego, jaki element jest brany pod uwagę podczas rekrutacji na dany kierunek. Najpierw sprawdź w katalogu studiów na stronie www.erk.uj.edu.pl jakie są zasady kwalifikacji na interesującym cię kierunku, a jeśli wciąż będziesz miał wątpliwości, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami dostępnymi na stronie Działu Rekrutacji w zakładce dotyczącej studiów drugiego stopnia.

 • Ubiegam się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia. W jaki sposób zostanie obliczony mój wynik kwalifikacji? »

  Spsób obliczenia twojego wyniku zależy od tego, jaki element jest brany pod uwagę podczas rekrutacji na dany kierunek. Najpierw sprawdź w katalogu studiów na stronie www.erk.uj.edu.pl jakie są zasady kwalifikacji na interesującym cię kierunku, a jeśli wciąż będziesz miał wątpliwości, zapoznaj się z dodatkowymi informacami dostępnymi na stronie Działu Rekrutacji w zakładce dotyczącej studiów drufiego stopnia lub skontaktuj się z jednostką prowadzącą studia (dane kontaktowe znajdziesz w systemie ERK w karcie studiów w zakładce "Adresy i telefony").

Opłaty

 • W jakim terminie należy wpłacić opłatę rekrutacyjną? »

  Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia. Terminowe i prawidłowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest jednym z warunków potwierdzenia rejestracji. Uwaga: termin "potwierdzanie rejestracji" jest terminem dla Działu Rekrutacji na Studia i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, nie dla kandydatów.

 • Mimo zapłacenia opłaty rekrutacyjnej moja rejestracja na studia dalej nie jest potwierdzona. Dlaczego? »

  Sytuacja ta może wynikać z faktu, że system ERK nie jest systemem bankowym i między dokonaniem przelewu a zaksięgowaniem środków na koncie mija pewien czas. Rejestracja zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej. Zalecamy dokonywanie opłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A. W przypadku gdy w ostatnim dniu terminu rejestracji opłata rekrutacyjna nie jest zaksięgowania w systemie ERK, wtedy obowiązkiem kandydata jest dostarczenie dowodu zapłaty do Działu Rekrutacji na Studia UJ do godziny 12:00 pierwszego dnia roboczego po zakończeniu terminu rejestracji.

  W przypadku studiów, dla których do potwierdzenia rejestracji wymagane jest przesłanie podania ERK wraz z załącznikami, rejestracja nie będzie potwierdzona mimo wniesienia opłaty rekrutacyjnej dopóki do jednostki nie wpłyną przesłane przez kandydata dokumenty.

 • Czy można zapłacić wspólnie za kilka rejestracji? »

  Każdej rejestracji na studia odpowiada inny numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, za każdą rejestrację trzeba zrobić przelew na osobny numer rachunku.

 • W jakim przypadku i kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej? »

  Zwrotowi podlegają wyłącznie:

  • nadpłaty, tj. kwoty przewyższające wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej (w takim przypadku wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat),
  • opłaty rekrutacyjne dokonane w celu potwierdzenia rejestracji na studia, które nie zostały uruchomione,
  • opłaty rekrutacyjne za rejestracje które zostały unieważnione przez kandydata przed terminem zakończenia rejestracji na dane studia,
  • opłaty rekrutacyjne wniesione po terminie rejestracji na dane studia, co skutkuje niepotwierdzeniem danej rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

  Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna zapłacona w prawidłowej wysokości na rejestrację w procesie kwalifikacji na studia, w wyniku którego kandydat otrzymał decyzję komisji rekrutacyjnej o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia. Przysługujące kandydatom zwroty opłat, będą zwracane kandydatom po zakończeniu procesu rekrutacji tj. w okolicy listopada 2018 roku na wskazany numer rachunku bankowego, po wypełnieniu stosownego formularza w indywidualnym koncie ERK.

 • Ile wynosi opłata za studia niestacjonarne? »

  Informacje na temat wysokości opłat publikowane są w kartach studiów w systemie ERK w zakładce „opłaty".

 • Jakie są warunki opłaty za czesne i ile ono wynosi? »

  Warunki wpłaty czesnego (opłaty za studia) określają odpowiednie zarządzenia Rektora, które można znaleźć w części Podstawy prawne. Czesne wpłaca się po dokonaniu wpisu i podpisaniu stosownej umowy, na numer konta podany w umowie (uwaga! nie jest to numer konta, na który wpłacana jest opłata rekrutacyjna). Wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty za studia jest podawana w kartach studiów w systemie ERK w zakładce „opłaty".

 • Gdzie mogę zapłacić  za akademik, legitymację, indeks? »

  Opłatę za legitymację oraz indeks wpłaca się na numer konta, który podawany jest podczas dokonywania wpisu na studia (uwaga! nie jest to numer konta na który wnoszona jest opłata rekrutacyjna). Opłaty za akademiki należy wnosić w administracji danego Domu Studenckiego.

 • Ile będę płacić za podjęcie kolejnych studiów w trybie stacjonarnym? »

  Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, obowiązującą od 1 października 2015 roku studiowanie na drugim kierunku studiów stacjonarnych jest bezpłatne.

 • W jaki sposób mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną?»

  Opłata rekrutacyjna powinna być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Nie realizujemy czeków, ani nie można wpłacić przy pomocy karty kredytowej lub gotówki bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.

Wymagane dokumenty

 • Czym jest pełnomocnictwo i w jakich przypadkach jest ono niezbędne? »

  Kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją reprezentować może inna upoważniona przez niego osoba, która podczas dokonywania czynności związanych z wpisem powinna okazać pełnomocnictwo, swój dokument tożsamości, a także dokument tożsamości osoby upoważniającej. W przypadku braku dokumentu tożsamości osoby upoważniającej, należy okazać jego kopię uwierzytelnioną przez organ wydający dokument lub przez notariusza.

  Wzór pełnomocnictwa można znaleźć tutaj.

 • Jakie kierunki wymagają zaświadczenia lekarskiego/wykonania badań u lekarza medycyny pracy? Gdzie i kiedy mogę uzyskać takie skierowanie? »

  Informacja o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce "zasady kwalifikacji" w kartach studiów na stronie ERK. Kandydaci otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy dopiero po przyjęciu, podczas dokonywania wpisu na studia. Po dokonaniu wpisu i wykonaniu badań kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w trybie oraz terminie określonym przez jednostkę dokonującą wpisów. Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwi kandydatowi rozpoczęcie studiów.

 • Jakie dokumenty wymagane są przy rejestracji na studia? »

  Informacje o dokumentach wymaganych przy rejestracji na studia można znaleźć w zakładce „Wymagane dokumenty" w karcie studiów w katalogu ERK lub w karcie rejestracji na dane studia w koncie kandydata. Na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia oraz większość studiów drugiego stopnia przy rejestracji nie składa się dokumentów.

 • Jestem laureatem/finalistą olimpiady/laureatem konkursu uprawniającego do podjęcia studiów. Czy muszę dostarczyć zaświadczenie o moim osiągnięciu do Działu Rekrutacji na Studia UJ? »

  Należy odróżnić osiągnięcia posiadane w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach od osiągnięć w konkursach.

  Ważne jest, żeby wszyscy laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów pamiętali, że powinni tak, jak pozostali kandydaci, założyć konto w systemie ERK oraz zarejestrować się na wybrany kierunek, a w zakładce Olimpiady i Konkursy wpisać swoje osiągnięcia.

  Jeśli jesteś laureatem lub finalistą ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady, nie musisz dostarczać dyplomu potwierdzającego to osiągnięcie do Działu Rekrutacji na Studia. Okażesz go w odpowiednim sekretariacie dokonując wpisu na studia.

  Jeśli jesteś laureatem konkursu uprawniającego do podjęcia studiów (np. Konkurs Wiedzy o UJ, pełną lista konkursów znajdziesz tutaj), musisz dostarczyć zaświadczenie o tym osiągnięciu do naszego działu najpóźniej do dnia i godziny określonych w harmonogramie rekrutacji. Możesz przesłać jego skan na adres e-mail rekrutacja@uj.edu.pl.

 • Jakie dokumenty i gdzie należy dostarczyć w celu dokonania wpisu na studia? »

  Informacje te można znaleźć w karcie każdych studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl. Dodatkowo lista dokumentów wymaganych przy wpisie na studia jest wyszczególniona jako lista załączników do podania ERK, które drukuje się z konta ERK. Również na podaniu ERK znajduje się adres jednostki, do której należy dokumenty dostarczyć.

  Wpisu należy dokonać osobiście, składając dokumenty wyszczególnione w zakładce „wymagane dokumenty", w jednostce prowadzącej wpisy (określonej w zakładce „adresy i telefony", nie w Dziale Rekrutacji na Studia). Jeśli nie ma możliwości dokonania wpisu osobiście, można to zrobić przez pełnomocnika.

Wpis na studia

 • Limit miejsc dla moich studiów wynosi 100, jestem na 121 pozycji i dostałem informacje, że zostałem przyjęty na studia. Jak to możliwe? »

  To nie jest błąd. Możesz dokonać wpisu na studia! Zazwyczaj przyjmowane jest więcej osób niż wynosi limit miejsc, jako że bardzo rzadko wpisu dokonują wszystkie przyjęte osoby. Nie martw się więc, że znajdujesz się na zbyt dalekim miejscu listy rankingowej. Informacja o przyjęciu zawsze oznacza, że możesz dokonać wpisu na studia.

 • Co oznacza dokonanie wpisu na studia? »

  Wpis na studia to złożenie dokumentów na uczelni po przyjęciu na studia oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. Wpisu można dokonać osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika, który posiada pełnomocnictwo zgodne z wymogami UJ. Osoba przyjęta na studia powinna pamiętać o wpisaniu się w terminie podanym w komunikacie i harmonogramie, w przeciwnym razie zostanie nieprzyjęta na studia z powodu braku wpisu w terminie. Samo wypełnienie zakładki "dane do wpisu" w koncie ERK nie jest dokonaniem wpisu na studia.

 • Czy mogę dokonać wpisu elektronicznie/przesłać dokumenty pocztą lub kurierem? »

  Niestety, nie ma takiej możliwości. Kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na studia. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

 • Kiedy i gdzie powinienem dostarczyć dokumenty? »

  Dokumenty wymagane przy wpisie dostarczasz dopiero po ogłoszeniu wyników rekrutacji i po przyjęciu, do sekretariatu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów. Adres znajdziesz na podaniu ERK oraz w karcie studiów w zakładce „adresy i telefony". Nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia – będziemy musieli odesłać Cię na wydział.

 • Nie wiem czy zdam wszystkie egzaminy na kierunku, na którym studiuję. Czy mogę na wszelki wypadek wpisać się na niego ponownie? »

  Nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia na kierunek i formę (studia stacjonarne lub niestacjonarne), na którym student obecnie studiuje. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia na I rok studiów na ten sam kierunek i formę studiów byłaby w takiej sytuacji decyzją wydaną w tej samej sprawie, co decyzja o przyjęciu na studia, na podstawie której student obecnie studiuje, co jest niezgodne z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.). W związku z powyższym, w przypadku zamiaru rekrutacji na ten sam kierunek i formę studiów student winien być uprzednio skreślony z listy studentów, w szczególności z powodu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, przy czym skreślenie powinno nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Ogłoszenie listy rankingowej".

 • Czy ktoś może dokumenty dostarczyć za mnie? »

  Tak, ale najpierw powinieneś wystawić tej osobie pełnomocnictwo. Wszystkie informacje na temat pełnomocnictwa znajdziesz tutaj.

 • Skąd wziąć podanie ERK? Nie mogę go znaleźć na stronie. »

  Twoje podanie ERK pojawi się w koncie dopiero po przyjęciu cię na studia i wypełnieniu formularza „dane do wpisu". Znajdziesz je w zakładce „wymagane dokumenty" w karcie rejestracji.

 • Co to znaczy, że kopie dokumentów mają być uwierzytelnione? Muszę iść do notariusza? »

  Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, poświadczenia kserokopii dokonuje uczelnia, nie notariusz. Uwierzytelnić dokumenty możesz w sekretariacie dokonując wpisu lub w jednym z Centrum Uwierzytelniania Dokumentów.

 • Dlaczego muszę podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe? »

  Umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe podpisuje każdy nowo przyjęty student. Umowa określa zasady postępowania w sytuacjach, które mogą się pojawić w trakcie studiów: powtarzania przedmiotu czy zaliczania zajęć poza programem studiów. Bez podpisania takiej umowy przy wpisie na studia nie można być przyjętym. Ze wzorami umów należy się zapoznać przed przyjściem do sekretariatu. Wzory umów znajdują się w: Plikach do pobrania.

  Obowiązek podpisywania umów ze studentami nakłada na uczelnie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 160 ust. 3).

 • Skończyłem szkołę (lub uczelnię) za granicą, moje dokumenty są w obcym języku. Czy będę miał problem z wpisem? »

  Niestety, wszystkie składane dokumenty powinny albo być wydane w języku polskim, albo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo świadectwa i dyplomy uzyskane poza Polska muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.

  Informacje dotyczące apostille i legalizacji znajdziesz tutaj.

 • Mam problemy z zalogowaniem się na konto w systemie USOS. »

  Za poprawność, kompletność i aktualność danych w systemie USOS odpowiadają sekretariaty jednostek dydaktycznych. Tylko tam można też zresetowac hasło do USOS. W przypadku problemów z systemem USOS należy kontaktować się z jednostką prowadzącą dane studia. Zapoznaj się też dokładnie z instrukcją logowanie - jeśli zapomniasz hasła, Dział Rekrutacji na Studia nie będzie w stanie ci go przypomnieć.

 • Co po wpisie? Gdzie znajdę informacje o akademikach, stypendiach, legitymacji, ubezpieczeniu? »

  Od tej pory, jako nowo przyjęty student, większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Nauczania. Przeczytaj koniecznie nasz krótki przewodnik "Co po wpisie", gdzie znajdziesz podstawowe informacje na temat m. in. akademików, stypendiów socjalnych, USOSa oraz adresy jednostek, które udzielą Ci odpowiedzi na pytania.

 • Kiedy otrzymam decyzję o przyjęciu na studia? »

  Decyzja zostaje wysłana do 4 tygodni od ogłoszenia listy rankingowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną poprzez Platformę ePUAP, w zależności od tego, jaką opcję wybrałeś w koncie ERK.

 • Chcę zrezygnować ze studiów. Jakie kroki mam w tym celu podjąć? »

  Pisemnej rezygnacji ze studiów oraz odbioru złożonych dokumentów dokonuje się osobiście w jednostce, która prowadziła wpisy na studia, a której adres widnieje w karcie studiów w katalogu ERK. W przypadku, gdy osobiste stawienie się w jednostce jest niemożliwe, podpisaną rezygnację może do jednostki dostarczyć pełnomocnik, upoważniony także do odbioru dokumentów. Możesz również skontaktować się z sekretariatem, czy rezygnacja ze studiów w innej formie jest dopuszczalna.

Cudzoziemcy

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.