Rekrutacja 2019/2020

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami związanymi z USTAWĄ 2.0, jeszcze do końca roku 2018 w kryteriach kwalifikacji mogą pojawić się zmiany. Prosimy o śledzenie informacji na www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz www.erk.uj.edu.pl na bieżąco.

Zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kryteria kwalifikacji na studia na rok akademicki 2019/2020 zostały uchwalone przez Senat UJ 30 maja 2018 roku.

Katalog studiów wraz z ich opisem zostanie opublikowany w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (www.ERK.uj.edu.pl) do końca 2018 roku, do tego czasu zapraszamy do zapoznawania się z zasadami rekrutacji, jakie będą obowiązywać w przyszłym roku w poniższych dokumentach:

Studia w języku polskim

Pobierz ogólne warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Studia II stopnia

Jak czytać kryteria kwalifikacji (studia I stopnia i jednolite magisterskie)

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia jest wynik kwalifikacji ustalany w oparciu o:

  • wyniki egzaminów maturalnych lub
  • kolejność rejestracji w systemie ERK (dla wybranych studiów niestacjonarnych).

Uwaga!

Począwszy od roku 2019/2020 w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, w przypadku polskiej nowej matury (2002-2019) uwzględniane będą tylko i wyłącznie wyniki matury pisemnej na poziomie rozszerzonym. Wyniki na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Patrz: uchwała nr 20/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

Dodatkowo:

  • wyniki z egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura) są przeliczane na poziom podstawowym, a osoby chcące uzyskać wyniki na poziomie rozszerzonym powinny przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu maturalnego (deklarację przystąpienia do egzaminu należy złożyć do końca grudnia 2018),
  • osoby posiadające maturę zagraniczną, na której nie ma przedmiotów wymaganych w kryteriach na wybrane studia, powinny skontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia.

Zasady kwalifikacji są ustalone odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji. Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znaleźć można na stronie Pytania i odpowiedzi oraz w części Obliczanie wyniku kwalifikacji.

Przykłady »

Studia w językach obcych

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie