Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Cudzoziemcy

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wpis na studia

Wpis na studia w okresie epidemii
Szczegóły dotyczące sposobu przesłania skanów wymaganych, wymienionych poniżej dokumentów będą przekazywane kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia w ich kontach IRK.

Każdy kandydat, który został przyjęty na studia musi dokonać wpisu, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika a, jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma możliwości wpisania się osobiście lub przez pełnomocnika, prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia (dotyczy studiów w języku polskim) lub z jednostką, która prowadzi studia (na studia w językach obcych).

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

  1. Wpisy na studia rozpoczynają się tuż po ogłoszeniu listy rankingowej, więc biorąc udział w rekrutacji należy sprawdzić odpowiednio wcześniej, w jakim terminie należy złożyć dokumenty, aby zdążyć się przygotować.
  2. Dokumenty muszą być kompletne. Lista wymaganych dokumentów oraz wzory dodatkowych oświadczeń dla niepełnoletnichpełnomocnictw znajdują się na naszej stronie. 
  3. Prosimy przygotować wcześniej kserokopie dokumentów oraz mieć ze sobą oryginały do wglądu.
  4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wypełnione sa wszystkie dane w zakładce „Formularze osobowe” w koncie, formularz dotyczący zgody na przekazanie danych do MPK oraz, czy wgrane zdjęcie jest zatwierdzone przez administratora. Następnie w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać plik z ankietą osobową, wydrukować ją i podpisać. W tym miejscu będą też do pobrania dokumenty dla niepełnoletnich w wersji polskiej i angielskiej oraz pełnomocnictwo dla pełnoletnich kandydatów. Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do jednostki, której dane znajdują się w części „Kontakt” w karcie studiów”.
  5. Cudzoziemcy muszą zgłosić się z dokumentami do jednostki prowadzącej studia, gdzie dokonuje się wpisu.

Podczas wpisu kandydat otrzyma :

  • dane do logowania do USOS – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia.

Co po wpisie?

Po wpisie na studia kandydat może otrzymać zaświadczenie o przyjęciu, które jest potrzebne między innymi do wyrobienia wizy. Przed 1 października takie zaświadczenie na prośbę kandydata wystawia Dział Rekrutacji na Studia. Po 1 października można otrzymać zaświadczenie o statusie studenta. Takie zaświadczenie wydaje jednostka obsługująca studia – sekretariat.

Od pierwszych dni października w sekretariacie jednostki prowadzącej studia można też odebrać legitymację  studencką.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim czy o stypendium socjalne można składać dopiero po dokonaniu wpisu, w terminie wyznaczonym przez odpowiedzialny za daną procedurę dział.