Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Kandydaci niepełnoletni

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. Proces rekrutacji na studia w jej przypadku wygląda analogicznie jak w przypadku kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu na studia musi ona dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego. Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać ankietę osobową, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia, a na kolejnych etapach starać się o miejsce w akademiku lub przyznanie pomocy materialnej.

UWAGA! Załącznikiem do oświadczenia jest akt urodzenia niepełnoletniego kandydata. Jeżeli dokument jest wydany w języku innym niż polski, musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kto powinien być obecny podczas wpisu osoby niepełnoletniej?

Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście, przy pracowniku Uczelni, podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów.

Na podstawie tego dokumentu kandydat może osobiście podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Czy rodzic/opiekun prawny może wpisać niepełnoletniego kandydata bez jego obecności?

Tak. W takim wypadku rodzic/opiekun prawny również podpisuje przy pracowniku Uczelni oświadczenie, a następnie ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Czy niepełnoletni kandydat może do wpisu na studia przyjść sam?

Tak. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez jednego z rodziców, a podpis musi być poświadczony przez notariusza. Jeżeli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.

Co w sytuacji, gdy do wpisu na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny?

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica poświadczonym przez notariusza). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego, z podpisem potwierdzonym przez notariusza. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.

Wzory dokumentów do pobrania:

Aspekty życia w Polsce, które wymagają zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Lekarz medycyny pracy

W czasie zajęć na niektórych kierunkach studenci stykają się z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia – urządzeniami, środkami chemicznymi, biologicznymi, promieniowaniem w ograniczonym zakresie (chemia, biochemia, biologia, farmacja, kierunek lekarski itp.), niektóre kierunki wymagają dużego wysiłku fizycznego (wędrówki po górach na geografii). Aby zapewnić bezpieczeństwo studentom, uczelnia kieruje kandydatów na studia do lekarza medycy pracy, który sprawdza, czy stan zdrowia kandydata pozwala na udział w zajęciach, gdzie takie czynniki szkodliwe występują.

Informacje dotyczące opieki lekarskiej w przypadku pacjentów niepełnoletnich mozna znaleźć tutaj.

Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy student nieposiadający obywatelstwa polskiego w chwili rozpoczęcia studiów musi posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego ważną na minimum rok studiów lub podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), który zapewnia opiekę lekarską, zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów, a w razie potrzeby również leczenie szpitalne. Aby uzyskać dostęp do takich świadczeń, należy podpisać umowę w oddziale NFZ i płacić miesięczną składkę. Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie mogą być ubezpieczeni przez uczelnię, jeśli podpiszą umowę w NFZ i w tym samym miesiącu zarejestrują ją w Dziale Spraw Studenckich (ul. Czapskich 4, pok. 8).

Adres oddziału NFZ w Krakowie:
  • Wadowicka 8W
  • 30-415 Kraków
  • tel. 12 298 84 04

Polisę ubezpieczeniową lub umowę z NFZ za osobę niepełnoletnią musi podpisać rodzic/opiekun prawny.

Opieka medyczna

Informacje dotyczące opieki lekarskiej w przypadku pacjentów niepełnoletnich mozna znaleźć tutaj.

Domy studenckie

Zarządzający domem studenckim mogą wymagać oświadczenia opiekuna prawnego studenta niepełnoletniego dotyczącego danych pełnoletniej osoby, która pełnić będzie opiekę nad studentem na terenie RP.

Mieszkanie

W przypadku, gdy podczas studiów niepełnoletni student będzie mieszkał w mieszkaniu wynajmowanym na wolnym rynku, umowę najmu musi podpisać jego rodzic/opiekun prawny.

Konto w banku

Podczas pobytu w Polsce warto pomyśleć o założeniu konta w banku. Wiele z nich oferuje studentów wiele zniżek i udogodnień. Założenie konta wiąże się z podpisaniem umowy, którą za niepełnoletnią osobę musi podpisać rodzic/opiekun prawny.

Karta polskiego operatora telefonii komórkowej

Jeżeli niepełnoletni student będzie posiadał abonament na polski numer telefonu lub dostęp do Internetu, umowę w jego imieniu musi podpisać rodzic/opiekun prawny. W przypadku telefonów na kartę (prepaid) rejestracji numeru może dokonać osoba, która ukończyła 13 lat.