Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Podstawy prawne

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Podstawy prawne

Ustawy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Uchwały

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Tekst ujednolicony sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez:

  • Uchwała nr 23/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 16/III/2019 Senat UJ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2019/2020 kierunków studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu UJ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1 Rektora UJ z 8 stycznia 2019 roku w sprawie szczegółowego harmonogramu organizacji naboru oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 15 stycznia 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 25 Rektora UJ z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku 

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2019 roku w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim


Wszystkie wewnętrzne akty prawne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ