Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Statystyki, limity i progi

Progi punktowe

Pytanie o próg punktowy, czyli o wynik, którego uzyskanie pozwala na przyjęcie na studia, jest bardzo często zadawane przez kandydatów na studia.

Jednak w trakcie analizy danych dotyczących rekrutacji na studia w poprzednich latach, warto pamiętać, że na wyniki na listach rankingowych mają wpływ różne czynniki. Są to na przykład:

 • zainteresowanie danym kierunkiem – im więcej kandydatów w danym roku, tym wyższy wynik ostatniej przyjętej na studia osoby,
 • poziom trudności egzaminów maturalnych z przedmiotów branych pod uwagę na dane studia – im łatwiejsza matura, tym wyższe wyniki wszystkich kandydatów zdających maturę w danym roku i odwrotnie,
 • obowiązujące w danym roku kryteria kwalifikacji – jeżeli zmieniają się brane pod uwagę przedmioty lub oceny ze studiów, zmienia się również próg punktowy.

Zestawienie danych statystycznych – rekrutacja w latach 2021, 2022 i 2023

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskich – obywatele polscy

Studia drugiego stopnia – obywatele polscy

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskich – cudzoziemcy

Studia drugiego stopnia – cudzoziemcy

Studia w językach obcych

Szkoły Doktorskie

Studia podyplomowe

Komentarz do zestawienia

 • Liczba miejsc

  Ta wartość, nazywana również limitem przyjęć, określa, ile miejsc ogółem przygotowano na danym kierunku studiów. Limit przyjęć może zostać zmieniony decyzją Rektora.

 • Liczba kandydatów

  Ta wartość określa, ile opłaconych lub potwierdzonych zgłoszeń odnotowano w rekrutacji na dane studia – sumowane są opłacone lub potwierdzone zgłoszenia dokonane we wszystkich turach naboru na te studia.

 • Liczba osób na miejsce

  Liczba osób na miejsce jest wskaźnikiem określającym popularność kierunku studiów wśród kandydatów. Obliczana jest przez podzielenie liczby kandydatów przez liczbę miejsc.

 • Liczba przyjętych

  Ta wartość mówi o tym, ile osób spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostało wpisanych na listę studentów, łącznie we wszystkich turach naboru.

 • Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia; próg ustalony przez Rektora

  Ta wartość mówi, jaki trzeba osiągnąć wynik rekrutacji, żeby móc być branym pod uwagę w rekrutacji na dane studia. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy poniżej.

 • Średni wynik osoby przyjętej

  Tę wartość obliczyliśmy na podstawie wyników kwalifikacji wszystkich osób przyjętych na dane studia. Średni wynik osoby przyjętej pokazuje, jaki przeciętnie wynik rekrutacji uzyskiwały osoby, które dostały się na wybrane studia. Należy pamiętać, że średni wynik osoby przyjętej odnosi się do wyniku rekrutacji, nie do wyniku matury lub oceny ze studiów, dlatego porównując tę wartość rok do roku trzeba sprawdzić, czy kryteria kwalifikacji obowiązujące w rekrutacji na dane studia nie uległy w tym czasie zmianie.

 • Realny próg punktowy

  Wynik ostatniej osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia w danej turze naboru. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy poniżej.

Progi punktowe: jak działa lista rankingowa

W każdej turze naboru prowadzonej na dane studia tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji w tej turze. O kolejności na liście rankingowej decydują wyniki kwalifikacji kandydatów, obliczone na podstawie kryteriów kwalifikacji przyjętych dla tych studiów.

Można powiedzieć, że lista rankingowa dzieli się na trzy części: osoby zakwalifikowane do przyjęcia, osoby umieszczone na liście rezerwowej i osoby nieprzyjęte na studia.

Na liście osób nieprzyjętych na studia znajdują się osoby, które:

 • uzyskały mniejszy wynik rekrutacji niż minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia lub
 • nie spełniły wymagań formalnych określonych dla danych studiów (o ile takie wymagania zostały określone).

Te osoby nie mogą być przyjęte na studia, nawet jeśli są jeszcze wolne miejsca.

Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia znajdują się kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki kwalifikacji. O tym, ile osób mieści się w tej grupie decyduje limit przyjęć, czyli liczba dostępnych na tych studiach miejsc. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej.

Osobom zakwalifikowanym do przyjęcia wyznaczany jest termin na dokonanie wpisu na listę studentów, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Po upływie tego terminu następuje weryfikacja, ile osób spośród zakwalifikowanych do przyjęcia nie dokonało wpisu i tym samym – ile pozostaje nadal wolnych miejsc. Na te wolne miejsca zapraszane są kolejne osoby w terminie wpisu osób z list rezerwowych, do momentu, aż limit przyjęć zostanie wypełniony. W momencie wypełnienia limitu osoby pozostające na liście rezerwowej zostają powiadomione o nieprzyjęciu na studia z powodu braku miejsc.

Jeśli lista rezerwowa zostanie wyczerpana, a na studiach nadal będą wolne miejsca, może zostać uruchomiona kolejna tura naboru. W kolejnych turach kandydaci od nowa dokonują rejestracji na studia i tworzona jest nowa lista rankingowa osób biorących udział w danej turze naboru.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia

Ta wartość mówi, jaki trzeba osiągnąć wynik rekrutacji, żeby móc być branym pod uwagę w rekrutacji na dane studia.

Jeśli kandydat uzyska mniej punktów niż minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia, to nie może być przyjęty na studia, nawet jeśli są na tych studiach wolne miejsca; taki kandydat znajdzie się od razu na liście osób nieprzyjętych. Osiągnięcie minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia jest więc konieczne, żeby znaleźć się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia lub na liście rezerwowej. Nie daje ono jednak gwarancji przyjęcia na studia.

Minimalny wynik punktowy jest ustalany przez Rektora w pierwszej turze naboru, przed samą publikacją list rankingowych. Raz ustalony, obowiązuje we wszystkich następnych turach w rekrutacji na dany rok akademicki.

Uwaga: minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia odnosi się do wyniku rekrutacji, czyli wyniku na liście rankingowej, przeliczonego zgodnie z kryteriami kwalifikacji. Niekoniecznie oznacza to, że kandydat na studia musi uzyskać taki wynik z każdego egzaminu maturalnego, bo w zależności od kryteriów kwalifikacji na dane studia wynik z danego przedmiotu może nie mieć znaczenia dla wyniku rekrutacji. Interpretując tę wartość należy więc wziąć pod uwagę to, jakie kryteria kwalifikacji obowiązywały w rekrutacji na dane studia.

Realne progi punktowe

Realny próg punktowy to wynik rekrutacji ostatniego kandydata na danej liście rankingowej, który został przyjęty na studia.

O ile minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia jest ustalana przez Rektora, o tyle realne progi punktowe są efektem tego, ile osób spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje się dokonać wpisu, ilu ogółem było kandydatów w danym naborze i jakie mieli oni wyniki rekrutacji.

Dlaczego w kolejnych turach naboru w jednym roku rekrutacji progi są różne?

Dzieje się tak dlatego, że w każdej turze naboru tworzona jest osobna lista rankingowa i dostępna jest różna liczba miejsc.

Realny próg punktowy w pierwszej turze naboru może być niski, jeśli kandydatów na dane studia jest stosunkowo niewielu w porównaniu do liczby miejsc, jakie są na tych studiach dostępne.

Przykład: Na studia, gdzie jest dostępnych 30 miejsc zgłosiło się w pierwszej turze 60 kandydatów. Rektor ustalił, że minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na te studia to 40 punktów. Po przeliczeniu wyników wszystkich kandydatów okazało się, że wyniki 15 kandydatów są niższe niż minimalna liczba punktów – tych 15 kandydatów znalazło się więc na liście osób nieprzyjętych na studia. Pozostałych 45 kandydatów zostało umieszczonych na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia (30 osób) i na liście rezerwowej (15 osób). W pierwszym terminie wpisów na studia wpisanych zostało 20 osób spośród 30 zakwalifikowanych do przyjęcia. Pozostało więc 10 wolnych miejsc. Do wpisu w drugim terminie zaproszono zatem 10 osób z listy rezerwowej. Spośród tych 10 osób wpisanych zostało 5, pozostało więc 5 wolnych miejsc. Do wpisu w trzecim terminie zaproszono pozostałe na liście rezerwowej osoby, spośród których wpisana została jedna, ostatnia na liście. Tym samym realny próg punktowy, czyli wynik ostatniej przyjętej osoby, był niski, bardzo bliski 40 punktów. Po wyczerpaniu listy rezerwowej na studiach nadal pozostawały 4 wolne miejsca.

Ogłoszono więc drugą turę naboru, w której na dostępne 4 miejsca zgłosiło się 35 kandydatów. W tej turze nadal obowiązywała ustalona w turze pierwszej minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia – wyniki niższe niż 40 punktów uzyskało 5 osób. W związku z tym do przyjęcia zostały zakwalifikowane 4 osoby, a na liście rezerwowej pozostało 26 osób. W pierwszym terminie wpisów na studia wpisane zostały wszystkie zaproszone osoby – pierwsze cztery osoby z listy. Nie było już więc wolnych miejsc, a osoby z listy rezerwowej zostały zatem powiadomione o nieprzyjęciu na studia z powodu braku miejsc. Zauważ, że ponieważ ostatnia osoba przyjęta na studia w tym naborze była na początku listy rankingowej, a nie na jej końcu, to realny próg punktowy był wyższy niż w pierwszej turze naboru na te studia.