Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Konkursy

Informacje na tej stronie odnoszą się do rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, która jest już zamknięta. Zaktualizowane treści dotyczące naboru na rok 2024/2025 zostaną opublikowane z początkiem 2024 roku.

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę (miejsce na określonych studiach) zgodną z regulaminem danego konkursu lub porozumieniem zawartym z organizatorem i jest przyjmowany tylko na ten kierunek, na który przyznano mu miejsce.

Aby skorzystać z posiadanego uprawnienia, po pierwsze należy upewnić się, że spełnione są kryteria formalne obowiązujące na wybranych studiach. Żadne osiągnięcie nie zwalnia z konieczności ich spełnienia, a może to być np. obowiązek zdania matury na poziomie rozszerzonym z określonych przedmiotów (szczegóły dotyczące kryteriów formalnych dla poszczególnych studiów znajdują się w ich kartach w systemie IRK w części „Kto może podjąć studia?”).

Po drugie, trzeba wziąć udział w rekrutacji, czyli założyć konto w systemie IRK, uzupełnić wymagane dane (również te dotyczące konkursu), dokonać zgłoszenia na studia i potwierdzić je przez wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Następnie należy wczytać do systemu skan dyplomu albo zaświadczenia potwierdzającego status laureata konkursu. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia, przy wpisie na studia, trzeba okazać oryginał ww. dyplomu lub zaświadczenia.

Uwaga! Nie należy mylić konkursu z olimpiadą.

Konkursy honorowane w UJ

organizator Uniwersytet Jagielloński

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunkach: sprawdź listę.

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu konkurs.uj.edu.pl

organizator Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunkach:

 • chemia (30 miejsc),
 • chemia medyczna (15 miejsc),
 • chemia zrównoważonego rozwoju (15 miejsc).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu edukator.pl/konkurschemia

organizator Rada Programowa Związku Górnośląskiego

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • etnologia i antropologia kulturowa (jedno miejsce),
 • historia (2 miejsca),
 • historia sztuki (jedno miejsce),
 • ochrona dóbr kultury (jedno miejsce),
 • filologia polska nauczycielska (jedno miejsce),
 • kulturoznawstwo – teksty kultury (jedno miejsce),
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa (jedno miejsce),
 • polonistyka-komparatystyka (jedno miejsce),
 • wiedza o teatrze (jedno miejsce),
 • geografia i gospodarka przestrzenna (jedno miejsce).

dodatkowe wymagania Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa się w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu owogs.bs.katowice.pl

organizator Fundacja Centrum Solidarności

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • relacje międzykulturowe (jedno miejsce),
 • kulturoznawstwo międzynarodowe (jedno miejsce),
 • politologia (jedno miejsce),
 • historia (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu olimpiadasolidarnosci.pl

organizator Narodowe Centrum Badań Jądrowych

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • astronomia (6 miejsc),
 • biofizyka (6 miejsc),
 • fizyka (6 miejsc),
 • fizyka dla firm (6 miejsc),
 • informatyka stosowana (6 miejsc).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu fizycznesciezki.pl

organizator Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski

uprawnienia laureatów Laureaci (trzech najwyższych miejsc) konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu owm.edu.pl

organizator Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

uprawnienia laureatów Laureaci (miejsc od pierwszego do trzeciego) konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • geologia (9 miejsc).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na preferencyjnych warunkach, o jakich mowa w porozumieniu, wyłącznie w roku, w którym jednocześnie ukończyli szkołę ponadpodstawową oraz uzyskali świadectwo maturalne.

strona internetowa konkursu geoportal.pgi.gov.pl

organizator Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • astronomia (6 miejsc),
 • biofizyka (6 miejsc),
 • fizyka (6 miejsc),
 • fizyka dla firm (6 miejsc),
 • informatyka stosowana (6 miejsc),
 • studia matematyczno-przyrodnicze (6 miejsc),
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia (6 miejsc).

dodatkowe wymagania Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu tmf.org.pl

organizator Fundacja Underground, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie NSZ 1980

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • filologia polska nauczycielska (jedno miejsce),
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa (jedno miejsce),
 • polonistyka-komparatystyka (jedno miejsce),
 • kulturoznawstwo – teksty kultury (jedno miejsce).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu fundacjaunderground.pl

organizator Wydział Matematyki i Informatyki UJ

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • informatyka (3 miejsca),
 • matematyka (10 miejsc),
 • matematyka komputerowa (6 miejsc),
 • sztuczna inteligencja (1 miejsce).

dodatkowe wymagania Laureat uprawniony do skorzystania z przywilejów rekrutacyjnych musi podjąć studia na wskazanym kierunku w roku akademickim następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym odbyła się edycja Turnieju, w której został laureatem, w przeciwnym razie traci przyznane mu uprawnienia.

strona internetowa konkursu jtm.matinf.uj.edu.pl

organizator Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • neurobiologia (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu ptpk.org/konkurs_brain_bee

organizator Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu fina.gov.pl/edukacja/olimpiada-wiedzy-o-filmie

organizator Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • muzykologia (2 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tytuł Laureata w roku późniejszym niż rok uzyskania świadectwa maturalnego, możliwe jest skorzystanie z uprawnień w roku uzyskania tytułu Laureata.

strona internetowa konkursu zelenski.krakow.pl

organizator Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • fizyka (6 miejsc),
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia (jedno miejsce).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu turniej.fais.uj.edu.pl 

organizator Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymywali indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • filologia polska nauczycielska (2 miejsca),
 • polonistyka-komparatystyka (2 miejsca),
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa (2 miejsca),
 • kulturoznawstwo – teksty kultury (2 miejsca),
 • wiedza o teatrze (2 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogli być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu polonistyka.uj.edu.pl/konkurs

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Konkursy honorowane w UJ w przeszłości (archiwum)

organizator Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymywali indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • etnologia i antropologia kulturowa (5 miejsc).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogli być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytułu laureata.

strona internetowa konkursu: www.etnologia.uj.edu.pl

lata, w których konkurs był honorowany od roku akademickiego 2014/15 do 2021/22

organizator Magazyn Psychologiczny „Charaktery”

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymywali indeksy na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku:

 • psychologia (3 miejsca na studiach prowadzonych przez Wydział Filozoficzny).

dodatkowe wymagania Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej był przeznaczony dla uczniów szkół, w których cykl nauczania kończy się maturą. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywał w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu: turniej.psychologia.eu/rejestracja/

lata, w których konkurs był honorowany od roku akademickiego 2018/19 do 2021/22

organizator Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymywali indeksy na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku:

 • zarządzanie informacją (7 miejsc).

dodatkowe wymagania Konkurs był przeznaczony dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników.

strona internetowa konkursu: www.inib.uj.edu.pl/konkurs

lata, w których konkurs był honorowany do roku akademickiego 2021/22

organizator Fundacja Shalom

uprawnienia laureatów Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • judaistyka (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu: shalom.org.pl

lata, w których konkurs był honorowany od roku akademickiego 2010/11 do 2023/24