Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Witaj na I roku studiów I stopnia/jednolitych magisterskich!

Jesteś już po wpisie na studia? Gratulujemy! Właśnie dołączasz do grona studentów UJ. Od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się ze swoim sekretariatem lub dziekanatem, a znany Ci system rekrutacyjny IRK zostanie zastąpiony przez system USOSweb.

Kompendium wiedzy każdego studenta to strony studiuje.uj.edu.pl oraz studia.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania i wybranego przez Ciebie kierunku.

Aby ułatwić Ci pierwsze kroki w naszej Uczelni, zebraliśmy najważniejsze dla nowo przyjętych studentów informacje w formie krótkiego przewodnika, z którym możesz się zapoznać poniżej.

Sekretariat i dziekanat

Od chwili dokonania przez nich wpisu na studia opiekę nad nowo przyjętymi studentami i studentkami przejmuje sekretariat lub dziekanat właściwego wydziału lub instytutu. Każdy Wydział UJ ma inną organizację, dlatego czasem Twoje studia mogą mieć własny sekretariat czy dziekanat na wyłączność, a czasem wszystkie sprawy studenckie będą załatwiane w jednym dziekanacie. Często (choć nie zawsze) Twój sekretariat czy dziekanat to miejsce, gdzie przyjmowano dokumenty do wpisu na studia.

Dane kontaktowe Twojego sekretariatu lub dziekanatu znajdziesz na stronie internetowej swojego kierunku.

Skontaktuj się z sekretariatem lub dziekanatem, jeśli Twoje pytanie dotyczy:

 • opłaty za legitymację lub opłaty za studia,
 • zagubionego hasła do USOS,
 • programu studiów,
 • przepisania przedmiotów,
 • harmonogramu zajęć,
 • terminów zjazdów,
 • przeniesienia z innej uczelni lub z innego kierunku studiów.

Poczta uniwersytecka

Swoją pocztę uniwersytecką możesz aktywować w kliku prostych krokach:

 • zaloguj się do systemu USOSweb,
 • przejdź do zakładki „Dla wszystkich” i wybierz z menu po lewej stronie opcję „Aktywacja poczty”, 
 • następnie stwórz adres e-mail dla swojej poczty, potwierdź hasłem USOSweb oraz zaakceptuj regulamin, 
 • kliknij „Aktywuj pocztę”.

Warto to zrobić, ponieważ posiadanie poczty uniwersyteckiej daje liczne korzyści: dostęp do pakietu Microsoft 365 Professional (m.in. Word, Excel, PowerPoint), ankiet Forms, dysku chmurowego OneDrive dla Firm o pojemności aż 5 TB, a także jest warunkiem udziału w zajęciach prowadzonych zdalnie na platformie MS Teams.

Miej na względzie, że utworzenie konta oraz aktywacja usług mogą potrwać ok. 24 godziny.

Zaświadczenie o przyjęciu na studia 

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenia o przyjęciu na studia, skontaktuj się z Welcome Centre: rekrutacja@uj.edu.pl

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

USOS to system, w którym obsługiwane są sprawy wszystkich studentów UJ. Dostęp do informacji w USOS mają wszyscy studenci za pośrednictwem strony USOSweb: usosweb.uj.edu.pl.

W USOSweb znajdziesz podgląd informacji na temat Twoich studiów: przedmiotów, ocen, harmonogramu zajęć i wielu innych spraw. W wyszukiwarce można znaleźć informacje o prowadzących zajęcia czy o dostępnych w UJ przedmiotach. Poprzez stronę USOSweb dokonuje się rejestracji na zajęcia czy składa się wnioski stypendialne. Na tej stronie można też aktywować studenckiego maila w domenie @student.uj.edu.pl, który jest potrzebny do logowania do innych dostępnych w UJ miejsc, na przykład do programu MS Teams, przez który odbywają się zdalne zajęcia.

Dostęp administracyjny do USOS posiadają jedynie pracownicy sekretariatów lub dziekanatów. Znany Ci do tej pory system IRK służył jedynie do rekrutacji na studia i nie jest połączony z USOS.

Dane logowania do systemu USOSweb otrzymujesz podczas dokonywania wpisu na studia. Jeśli zgubisz te informacje, skontaktuj się ze swoim sekretariatem lub dziekanatem.

Zobacz przewodniki po USOSweb: USOS – pierwsze krokipomoc w logowaniu.
Czego dotyczy Twój problem? Gdzie szukać informacji na ten temat?
 • logowania do USOSweb
 • rejestracji na zajęcia, podpinania przedmiotów
 • terminu rozpoczęcia rejestracji na zajęcia
 • strona główna USOSweb
 • sekretariat lub dziekanat prowadzący Twoje studia
 • rejestracji na lektoraty
 • rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego

Legitymacja

Po wpisie na studia otrzymujesz numer konta bankowego, na który musisz przelać opłatę za legitymację, aby móc ją odebrać na początku października. Pamiętaj, że jest to inne konto niż to przeznaczone do wnoszenia opłat rekrutacyjnych! Dane Twojego indywidualnego konta, na które należy przelewać wszystkie opłaty związane ze studiami, znajdziesz w systemie USOSweb w zakładce „Dla studenta” w odnośniku „Płatności”.

Legitymacja studencka:

 • jest dokumentem potwierdzającym status studenta,
 • jest przedłużana co semestr (otrzymujesz nową naklejkę i przedłużenie w systemie),
 • służy jako karta biblioteczna w Bibliotece Jagiellońskiej i w bibliotekach wydziałowych (po wcześniejszym jej aktywowaniu w siedzibie głównej BJ),
 • może być używana jako Krakowska Karta Miejska, czyli nośnik biletu okresowego.

Ważne!

 • Jeśli studiujesz już na UJ i posiadasz legitymację, nie musisz wyrabiać nowej.
 • Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym dokumentem, skontaktuj się ze swoim sekretariatem lub dziekanatem.
 • Po wyrobieniu plastikowej legitymacji, w USOSweb możesz zamówić mLegitymację, czyli elektroniczną wersję legitymacji dostępną na smartfonie.

Więcej informacji na stronie systemu USOSweb.

Biblioteki

Legitymacja studencka UJ może służyć jako karta biblioteczna dająca dostęp do bogatych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych. Aby zapisać się do Biblioteki Jagiellońskiej należy udać się do jej siedziby głównej (al. Mickiewicza 22, wejście od ul. Oleandry), mieć przy sobie legitymację, dowód osobisty oraz wnieść opłatę 5 zł.

Aby znaleźć interesującą Cię książkę, wyszukaj ją w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ. Dostępne książki można zamawiać elektronicznie. Szczegółowe zasady korzystania z bibliotek znajdziesz na stronie internetowej BJ: bj.uj.edu.pl.

Na większości kierunków studenci pierwszego roku przechodzą przeszkolenie biblioteczne, podczas którego pracownik Twojej jednostki pokaże Ci, z jakich bibliotek najczęściej korzysta się na Twoim kierunku oraz jakie obowiązują tam zasady udostępniania zbiorów. Biblioteka Jagiellońska organizuje też ogólne spotkania, podczas których pracownicy biblioteki opowiadają o sposobach korzystania z dostępnych materiałów.

Adresy wszystkich bibliotek wydziałowych i instytutowych znaleźć można na stronie uj.edu.pl/struktura/biblioteki-i-archiwum/wydzialowe.

Wszyscy studenci UJ mogą również korzystać z baz artykułów i książek naukowych, do których dostęp wykupiła Biblioteka Jagiellońska. Sporo zbiorów (zwłaszcza artykuły naukowe) jest też dostępnych w online. Więcej informacji: bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe.

Akademiki

Wniosek o akademik należy uzupełnić i zarejestrować w formie elektronicznej w systemie USOSweb (zakładka „Dla wszystkich”, odnośnik „Wnioski”).

Przy rozpatrywaniu wniosku o miejsce w akademiku pod uwagę brane są głównie odległość od miejsca zamieszkania oraz dochód na jednego członka w rodzinie.

Czego dotyczy Twój problem? Gdzie szukać informacji na ten temat?
 • terminów składania wniosków
 • wymaganych dokumentów
 • danych kontaktowych wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej
 • sekretariat/dziekanat prowadzący Twoje studia

Więcej informacji na stronach:

Ubezpieczenie zdrowotne

Do ukończenia 26. roku życia studenci mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Jeśli nie masz takiej możliwości, do ubezpieczenia może zgłosić Cię uczelnia.

Osoby posiadające ubezpieczenie mogą korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w placówkach, które podpisały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie małopolskiego oddziału NFZ. Chcąc udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy złożyć w wybranej placówce odpowiednią deklarację wyboru lekarza.

Istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można to zrobić w siedzibie Samorządu Studentów UJ, który udziela szczegółowych informacji na ten temat.

Więcej informacji na stronie: studiuje.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia.

Poradnia POZ przy Szpitalu Uniwersyteckim

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z opieki medycznej zapisując się do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej działającej przy Szpitalu Uniwersyteckim. Poradnia świadczy podstawową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz oferuje badania diagnostyczne w razie potrzeby: informacje na temat funkcjonowania poradni.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej zabezpieczona jest pomoc medyczna (zarówno lekarska, jak i pielęgniarska) w wybranych placówkach na terenie całego województwa małopolskiego.

Więcej informacji na stronie: su.krakow.pl.

Stypendia socjalne

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o otrzymanie stypendium socjalnego, które wypłacane jest co miesiąc. Składanie wniosków na semestr zimowy trwa zazwyczaj do końca września.

Więcej informacji na stronie: stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-socjalne.

Stypendia specjalne

Stypendia dla osób z niepełnosprawnością

Może je otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość świadczenia jest zależna od stopnia niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie: stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-specjalne.

Stypendia naukowe

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Może je otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen w minionym roku akademickim lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wniosek o to stypendium będziesz mógł złożyć na drugim roku studiów. Wyjątek: wnioskować o stypendium Rektora na pierwszym roku mogą te osoby, które zostały przyjęte na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

Więcej informacji na stronie: stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-rektora.

Stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Wniosek o to stypendium mogą złożyć finaliści olimpiad międzynarodowych oraz laureaci olimpiad ogólnopolskich (o ile te osiągnięcia są uwzględniane w procesie rekrutacji w UJ), którzy dostali się na studia w roku uzyskania zdania matury. W przypadku pytań skontaktuj się z fundusze.stypendialne@uj.edu.pl.

Więcej informacji na stronie: stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-rektora.

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (SOWA UJ)

SOWA to ośrodek przeznaczony dla studentów i doktorantów UJ, do którego możesz zgłosić się w przypadku każdego problemu emocjonalnego czy życiowego, którego nie jesteś w stanie rozwiązać samodzielnie. Pracujący tam specjaliści znają specyfikę problemów, z jakimi mierzą się na co dzień studenci. Pomoc udzielana w ośrodku ma charakter interwencji kryzysowe, a więc nie zastąpi porady psychiatry czy psychoterapeuty, jednak może być pomocą w rozeznaniu, czy potrzebujesz takiej wizyty. Jeśli okaże się, że tak, to pracownicy SOWA wesprą Cię w umówieniu się ze specjalistą w ramach ochrony zdrowia.

Więcej informacji na stronie: sowa.uj.edu.pl.

Inauguracja roku akademickiego

Początek roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim to bardzo ważne i widowiskowe wydarzenie, należące do najstarszych tradycji uniwersyteckich w Polsce. Warto w nim wziąć udział chociaż raz. Zgodnie z tradycją, po mszy świętej w Kolegiacie św. Anny, z Collegium Maius rusza uroczysty pochód profesorów. W Auditorium Maximum Rektor inauguruje rok akademicki, uderzając berłami rektorskimi w stół i wypowiadając słowa Quod felix, faustum fortunatumque sit. Świeżo upieczeni studenci wysłuchają przemówienia Rektora oraz wykładu inauguracyjnego, który co roku dotyczy innej dziedziny nauki i prezentowany jest przez jednego z wybitnych pracowników naukowych UJ.

Dokładny plan obchodów rozpoczęcia roku akademickiego jest publikowany na głównej stronie UJ pod koniec września.

Wydziały lub instytuty często organizują dla swoich studentów uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego lub spotkanie informacyjne. Pod koniec września warto więc sprawdzać ich strony internetowe, gdzie publikowane są szczegółowe informacje na ten temat.

Zajęcia dydaktyczne zazwyczaj rozpoczynają się kolejnego dnia roboczego po inauguracji. Plan organizacji roku akademickiego (terminy sesji, dni wolne od zajęć) jest dostępny na stronie: studiuje.uj.edu.pl/kalendarz-akademicki.

Po zajęciach…

Studia to nie tylko wykłady i ćwiczenia. W Uniwersytecie Jagiellońskim prężnie działa wiele organizacji, które umożliwią Ci aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie talentów i poznawanie nowych ludzi poza salą wykładową. Więcej o działalności Samorządu Studentów, a także o organizacjach naukowych, kulturalnych, społecznych, medialnych i sportowych zrzeszających studentów UJ przeczytasz na stronie: studiuje.uj.edu.pl.