Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia II stopnia

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji są publikowane w dniu określonym w harmonogramie.

Listy rankingowe

Listy rankingowe kandydatów na studia drugiego stopnia

Na listach rankingowych znajduje się informacja o ustalonym minimalnym wyniku punktowym wymaganym do kwalifikacji do przyjęcia lub znalezienia się na liście rezerwowej.

Wyniki kandydatów

Kandydaci mogą zobaczyć wyniki dla swoich zgłoszeń w swoim koncie IRK. Po zalogowaniu, w części „Moje konto” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w każdej z tabel odpowiadających zgłoszeniom zobaczysz swój wynik na liście rankingowej i informację: zakwalifikowany, lista rezerwowa lub niezakwalifikowany.

Zakwalifikowany

Zakwalifikowany: udało Ci się dostać na studia – gratulacje! Zapoznaj się dokładnie z informacją o wpisie na studia znajdującą się pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia na dole.

Każda osoba, która otrzyma informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia ma prawo dokonać wpisu na studia w wyznaczonym terminie – nie ma tu znaczenia pozycja na liście rankingowej. (Do wpisu na studia często zapraszanych jest trochę więcej osób niż wynosi liczba miejsc, ponieważ dane pokazują, że nie wszystkie zaproszone osoby dokonają wpisu).

Dokładne informacje o wpisie na studia znajdziesz tutaj.

Lista rezerwowa

Lista rezerwowa: jesteś na liście rezerwowej, więc jeszcze nie możemy Cię zaprosić do wpisu. Możesz czekać, czy nie pojawią się wolne miejsca po rezygnacjach z wpisu osób, które uzyskały wyniki wyższe od Twoich. Sprawdź w: harmonogramie terminy dokwalifikowań (aktualizacji list rankingowych).

Aktualizacja list rankingowych może zostać przeprowadzona kilka razy. Dopóki w Twoim koncie widnieje status „lista rezerwowa” może on jeszcze ulec zmianie.

Pamiętaj, że kreska nie zawsze się przesuwa, a Twoje miejsce na liście rezerwowej może pozostać bez zmian nawet po terminie dokwalifikowań.

Uwaga: przy ogłaszaniu wyników rekrutacji często do wpisu na studia zapraszanych jest więcej osób niż wynosi limit miejsc określony dla danych studiów. Wynika to z tego, że (jak pokazują statystyki) nie wszystkie zakwalifikowane osoby dokonają wpisu. Nie znaczy to, że limit miejsc został zwiększony. Celem rekrutacji zawsze jest przyjęcie liczby studentów odpowiadającej liczbie miejsc określonych dla danego kierunku. Dlatego kreska na liście może się nie przesunąć, mimo że wśród osób zakwalifikowanych wcześniej będą osoby, które nie dokonają wpisu na studia.

Bycie na liście rezerwowej nie wymaga od Ciebie żadnego działania: nie trzeba potwierdzać chęci pozostania w gronie osób zainteresowanych przyjęciem, nie ma też w systemie możliwości rezygnacji z bycia na liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej znajdują się tylko osoby, które wzięły udział w rekrutacji; nie można się do niej dopisać później.

Niezakwalifikowany

Niezakwalifikowany: niestety, nie udało Ci się dostać na te studia.

Możliwe przyczyny:

 • Twój wynik był niższy niż minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na te studia.

  Po przygotowaniu list rankingowych, Rektor określa minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na każde studia. To znaczy, że osoby, których wynik jest niższy, nie wchodzą na listę rezerwową. Ta liczba nigdy nie jest niższa niż 40 pkt., ale często jest wyższa. Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia obowiązuje przez całą rekrutację prowadzoną w danym roku – nie zmieni się w ew. turach dodatkowych.

 • Nie udało Ci się spełnić dodatkowego kryterium formalnego.

  W rekrutacji na część studiów określone są dodatkowe kryteria formalne (np. konieczność uzyskania określonej liczby punktów na egzaminie). Ta informacja zawsze znajduje się w karcie studiów. Jeśli nie spełniasz tego wymogu, Twój wynik w ogóle nie jest obliczany, dlatego na liście rankingowej otrzymujesz 0 pkt.

  Status „niezakwalifikowany” nie zmieni się ani w tej, ani w kolejnych turach. Sprawdź w harmonogramie rekrutacji, czy prowadzone są jeszcze nabory na inne studia i – w zależności od swoich wyników – rozważ rekrutację na nie.

Pytania i odpowiedzi

Uważam, że mój wynik został błędnie obliczony.

Sprawdź dokładnie:

 • jakie dane o wykształceniu zostały wprowadzone w Twoim koncie IRK, zwłaszcza oceny uzupełnione przez Ciebie przy danych dyplomu w zakładce „Wykształcenie” pod linkiem „Edytuj wyniki egzaminów”;
 • jakie elementy z jakimi wagami są brane pod uwagę w rekrutacji na wybrane przez Ciebie studia (ta informacja znajduje się w karcie studiów w katalogu);
 • czy posiadacze dyplomów na kierunkach należących do grup dyplomów powinni zastosować mnożnik przy obliczaniu wyniku; 
 • przeczytaj raz jeszcze informacje zamieszczone na stronie „Obliczanie wyniku”;
 • poproś kogoś znajomego, żeby sprawdził Twoje obliczenia – być może w stresie pojawił się jakiś błąd rachunkowy.

Jeśli po sprawdzeniu nadal uważasz, że wynik został obliczony błędnie – napisz wiadomość w systemie IRK lub mailem z adresu zgodnego z adresem podanym w Twoim koncie w IRK na adres rekrutacja@uj.edu.pl z opisem swojego wyliczenia (nie zapomnij wskazać, o które z Twoich zgłoszeń chodzi). Sprawdzimy i wyjaśnimy sprawę.

Uwaga! Takie sprawy, wymagające sprawdzenia i obliczeń, lepiej załatwiać pisemnie niż telefonicznie.

Dlaczego kreska na liście rezerwowej się nie przesuwa, mimo że kolejne tury wpisów się kończą?

Dlatego, że liczba osób wpisanych na studia wypełniła limit miejsc dostępnych na tych studiach. Pamiętaj, to, że w pierwszej kwalifikacji zaproszono do wpisu więcej osób niż wynosił limit nie oznacza zwiększenia limitu.

Kiedy otrzymam informację o zakwalifikowaniu z listy rezerwowej albo o zamknięciu listy?

Wiemy, że oczekiwanie na wyniki jest stresujące. Staramy się rozstrzygnąć sprawy jak najszybciej. Jeśli po zakończeniu wpisów zakwalifikowanych kandydatów na studiach pozostaną jeszcze wolne miejsca, to informacja dla kolejnych osób z listy pojawi się następnego dnia. Jeśli obserwujesz listę rankingową i widzisz, że kreska już się nie przesuwa, możesz zakładać, że prawdopodobnie lista przyjętych zostanie niedługo zamknięta – ale ponieważ okres wpisów na studia jest bardzo dynamiczny, to pamiętaj, że dopóki nie otrzymasz w koncie IRK informacji o brzmieniu „nieprzyjęty z powodu braku miejsc”, dopóty proces kwalifikacji z list rezerwowych jeszcze trwa.

Zabrakło mi naprawdę niewiele do dostania się na studia. Czy mogę się jakoś odwołać?

Możliwość złożenia odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) jest Twoim prawem wynikającym z przepisów. Zanim je jednak napiszesz, pamiętaj:

 • Rekrutacja jest prowadzona w trybie konkursu. Niestety, jeśli przed Tobą na liście znalazły się osoby z wyższym wynikiem, to one mają pierwszeństwo w przyjęciu na studia.
 • Samo złożenie wniosku nie oznacza, że będzie on pozytywnie rozpatrzony. Wniosek musi być odpowiednio umotywowany, a uzasadnienie powinno wskazywać, dlaczego Twój wynik na liście był nieprawidłowo obliczony.
 • Wniosek możesz złożyć dopiero po odebraniu decyzji administracyjnej, czyli oficjalnego pisma wskazującego rozstrzygnięcie w sprawie Twojego zgłoszenia. Jeśli nie wskażesz, że chcesz ją otrzymać pocztą, decyzja będzie dostępna do pobrania w koncie IRK – otrzymasz wiadomość, kiedy zostanie opublikowana. Uwaga: czas na jej odebranie jest ściśle określony przepisami, a czas na złożenie wniosku to 14 dni od momentu jej odebrania.

Informacje na temat trybu składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy znajdziesz tutaj: wnioski.

Dlaczego progi w tym roku tak bardzo różnią się od progów w poprzednich latach?

Przez „realny próg punktowy” należy rozumieć wynik ostatniej osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia w danej turze naboru. Progi te nie są w żaden sposób odgórnie ustalane przez Uniwersytet. Ich wartość zależy od szeregu czynników, m.in.:

 • zainteresowania danym kierunkiem – im więcej kandydatów w danym roku, tym wyższy wynik ostatniej przyjętej na studia osoby,
 • obowiązujących w danym roku kryteriów kwalifikacji – jeżeli zmieniają się brane pod uwagę przedmioty lub oceny ze studiów, zmienia się również próg punktowy.

Statystyki publikowane na stronie rekrutacji mogą służyć do oszacowania szans na dostanie się na wybrane studia, ale w żadnym razie nie są gwarancją, że w realny próg punktowy nie ulegnie zmianie.

Realnego progu nie należy mylić z ustalaną przez Rektora minimalną liczbą punktów wymaganych do zakwalifikowania lub umieszczenia na liście rezerwowej. Jeśli kandydat uzyska mniej punktów, to nie może być przyjęty na studia, nawet jeśli są na nich wolne miejsca; taki kandydat znajdzie się od razu na liście osób nieprzyjętych. Osiągnięcie minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia jest więc konieczne, żeby znaleźć się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia lub na liście rezerwowej. Nie daje jednak gwarancji przyjęcia na studia. Minimalny liczba punktów jest ustalana przez Rektora w pierwszej turze naboru, tuż przed publikacją list rankingowych. Raz ustalona, obowiązuje we wszystkich następnych turach w rekrutacji na dany rok akademicki – w przeciwieństwie do realnego progu punktowego, który może się różnić w kolejnych turach.